Ôn tập Ngữ pháp TOEFL (TOEFL Grammar Review)

Sở hữu cách

­ The noun's + noun: Chỉ được dùng cho những danh từ chỉ người hoặc động vật, không dùng

cho các đồ vật.

Ex: The student's book The cat's legs.

­ Đối với danh từ số nhiều đã có sẵn "s" ở đuôi chỉ cần dùng dấu phẩy

Ex: The students' book.

­ Nhưng đối với những danh từ đổi số nhiều đặc biệt không "s" ở đuôi vẫn phải dùng đầy đủ

dấu sở hữu cách.

Ex: The children's toys. The people's willing

­ Nếu có hai danh từ cùng đứng ở sở hữu cách thì danh từ nào đứng gần danh từ bị sở hữu nhất

sẽ mang dấu sở hữu.

Ex: Paul and Peter's room.

­ Đối với những tên riêng hoặc danh từ đã có sẵn "s" ở đuôi có thể chỉ cần dùng dấu phẩy và

nhấn mạnh đuôi khi đọc hoặc dùng sở hữu cách và phải thay đổi cách đọc. Tên riêng không

dùng "the" đằng trước.

Ex: The boss' car = The boss's car [bosiz]

Ex: Agnes' house = Agnes's [siz] house.

pdf115 trang | Chia sẻ: Thanhnguyen | Ngày: 07/11/2022 | Lượt xem: 1074 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Ôn tập Ngữ pháp TOEFL (TOEFL Grammar Review), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 i 
Toefl 
grammar 
review 
 TOEFL Grammar Review - Version Mar-2001 
 i 
Mục lục 
Grammar Review .......................................................................................................1 
Quán từ không xác định "a" và "an" .........................................................................2 
Quán từ xác định "The" ............................................................................................3 
Cách sử dụng "another" và "other". .......................................................................6 
Cách sử dụng "little, a little, few, a few" .................................................................7 
Sở hữu cách ..............................................................................................................8 
Verb ............................................................................................................................9 
1. Present ..................................................................................................................................... 9 
1) Simple Present .......................................................................................................................... 9 
2) Present Progressive (be + V-ing) .............................................................................................. 9 
3) Present Perfect : Have + PII...................................................................................................... 9 
4) Present Perfect Progressive : Have been V-ing..................................................................... 10 
2. Past......................................................................................................................................... 10 
1) Simple Past: V-ed .................................................................................................................... 10 
2) Past Progresseive: Was/Were + V-ing .................................................................................... 11 
3) Past Perfect: Had + PII............................................................................................................. 11 
4) Past Perfect Progressive: Had + Been + V-ing ...................................................................... 11 
3. Future ..................................................................................................................................... 12 
1) Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form...................................................... 12 
2) Near Future.............................................................................................................................. 12 
3) Future Progressive: will/shall + be + verb_ing......................................................................... 12 
4) Future Perfect: Will/ Shall + Have + PII................................................................................... 13 
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ...................................................................14 
1. Các trường hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ........................................................... 14 
2. Các danh từ luôn đòi hỏi các động từ và đại từ đi theo chúng ở ngôi thứ 3 số ít......... 14 
3. Cách sử dụng "None" và "No" ............................................................................................ 15 
4. Cách sử dụng cấu trúc "either...or" (hoặc...hoặc) 
và "neither...nor" (không...mà cũng không) ....................................................................... 15 
5. V-ing làm chủ ngữ................................................................................................................. 15 
6. Các danh từ tập thể............................................................................................................... 16 
7. Cách sử dụng "a number of, the number of":.................................................................... 17 
8. Các danh từ luôn dùng ở số nhiều ..................................................................................... 17 
9. Thành ngữ "there is, there are" ........................................................................................... 17 
Đại từ ........................................................................................................................19 
1. Đại từ nhân xưng (Chủ ngữ)................................................................................................ 19 
2. Đại từ nhân xưng tân ngữ .................................................................................................... 19 
3. Tính từ sở hữu ...................................................................................................................... 20 
4. Đại từ sở hữu ........................................................................................................................ 20 
5. Đại từ phản thân.................................................................................................................... 20 
Tân ngữ ....................................................................................................................21 
1. Động từ nguyên thể là tân ngữ............................................................................................ 21 
 TOEFL Grammar Review - Version Mar-2001 
 ii 
2. Verb -ing dùng làm tân ngữ ................................................................................................. 21 
3. Bốn động từ đặc biệt ............................................................................................................ 22 
4. Các động từ đứng sau giới từ ............................................................................................. 22 
5. Vấn đề các đại từ đứng trước động từ nguyên thể hoặc V-ing dùng làm tân ngữ. ...... 23 
Cách sử dụng các động từ bán khiếm khuyết......................................................24 
1. Need........................................................................................................................................ 24 
1) Dùng như một động từ thường: được sử dụng ra sao còn tùy vào chủ ngữ của nó.............. 24 
2) "Need" được sử dụng như một động từ khiếm khuyết ........................................................... 24 
2. Dare ........................................................................................................................................ 25 
1) Khi dùng với nghĩa là "dám" .................................................................................................... 25 
2) Dare dùng như một ngoại động từ .......................................................................................... 25 
Cách sử dụng "to be" trong một số trường hợp..................................................26 
Cách sử dụng “to get” trong một số trường hợp đặc biệt ..................................28 
1. To get + P2.............................................................................................................................. 28 
2. Get + V-ing = Start + V-ing: Bắt đầu làm gì......................................................................... 28 
3. Get sb/smt +V-ing: Làm ai/ cái gì bắt đầu........................................................................... 28 
4. Get + to + verb ....................................................................................................................... 28 
5. Get + to + Verb (chỉ vấn đề hành động) = 
Come + to + Verb (chỉ vấn đề nhận thức) = Gradually = dần dần .................................... 28 
Câu hỏi .....................................................................................................................29 
1. Câu hỏi Yes/ No..................................................................................................................... 29 
2. Câu hỏi thông báo................................................................................................................. 29 
a) Who/ what làm chủ ngữ........................................................................................................... 29 
b) Whom/ what làm tân ngữ......................................................................................................... 29 
c) Câu hỏi nhắm vào các bổ ngữ: When, Where, How và Why .................................................. 29 
3. Câu hỏi gián tiếp ................................................................................................................... 30 
4. Câu hỏi có đuôi ..................................................................................................................... 30 
Lối nói phụ họa khẳng định và phủ định...............................................................31 
1. Khẳng định............................................................................................................................. 31 
2. Phủ định ................................................................................................................................. 31 
Câu phủ định ...........................................................................................................32 
Mệnh lệnh thức........................................................................................................34 
Động từ khiếm khuyết.............................................................................................35 
Câu điều kiện...........................................................................................................36 
1. Điều kiện có thể thực hiện được ở hiện tại........................................................................ 36 
2. Điều kiện không thể thực hiện được ở hiện tại ................................................................. 36 
3. Điều kiện không thể thực hiện được ở quá khứ ............................................................... 36 
Cách sử dụng các động từ “will, would, could, should” sau “if” .......................37 
Một số cách dùng thêm của “if” ............................................................................38 
1. If... then: Nếu... thì ................................................................................................................ 38 
2. If dùng trong dạng câu không phải câu điều kiện: 
Động từ ở các mệnh đề diễn biến bình thường theo thời gian của chính nó................ 38 
3. If... should = If... happen to... = If... should happen to... diễn đạt sự không chắc chắn . 38 
4. If.. was/were to....................................................................................................................... 38 
 TOEFL Grammar Review - Version Mar-2001 
 iii 
5. If it + to be + not + for: Nếu không vì, nếu không nhờ vào. ............................................. 38 
6. "Not" đôi khi được thêm vào những động từ sau "if" để bày tỏ sự nghi ngờ, 
không chắc chắn. (Có nên ... Hay không ...)....................................................................... 38 
7. It would... if + subject + would... (sẽ là... nếu – không được dùng trong văn viết)......... 39 
8. If... ‘d have... ‘have: Dùng trong văn nói, không dùng trong văn viết, 
diễn đạt điều kiện không thể xảy ra ở quá khứ ................................................................. 39 
9. If + preposition + noun/verb... (subject + be bị lược bỏ) .................................................. 39 
10. If dùng khá phổ biến với một số từ như "any/ anything/ ever/ not" diễn đạt phủ định. 39 
11. If + Adjective = although (cho dù là) ................................................................................... 39 
Cách sử dụng “to Hope, to Wish.” ........................................................................40 
1. Điều kiện không có thật ở tương lai ................................................................................... 40 
2. Điều kiện không thể thực hiện được ở hiện tại ................................................................. 40 
3. Điều kiện không thể thực hiện được ở quá khứ ............................................................... 40 
Cách sử dụng thành ngữ “as if, as though” (chừng như là, như thể là) ...........41 
"Used to, to be/get used to" ...................................................................................42 
Cách sử dụng thành ngữ “would rather”..............................................................43 
1. Loại câu có một chủ ngữ ..................................................................................................... 43 
2. Loại câu có hai chủ ngữ ....................................................................................................... 43 
a) Loại câu giả định ở hiện tại...................................................................................................... 43 
b) Loại câu không thể thực hiện được ở hiện tại......................................................................... 43 
c) Loại câu không thể thực hiện được ở quá khứ ....................................................................... 43 
Cách sử dụng thành ngữ “Would like” .................................................................44 
Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết để diễn đạt các trạng thái ở hiện tại 45 
1. Could, May, Might + Verb in simple form = Có lẽ, có thể. ................................................. 45 
2. Should + Verb in simple form .............................................................................................. 45 
3. Must + Verb in simple form .................................................................................................. 45 
Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết để diễn đạt các trạng thái ở quá khứ46 
1. Could, may, might + have + P2 = có lẽ đã ........................................................................... 46 
2. Could have + P2 = Lẽ ra đã có thể (trên thực tế là không) ................................................ 46 
3. Might have been + V-ing = Có lẽ lúc ấy đang ..................................................................... 46 
4. Should have + P2 = Lẽ ra phải, lẽ ra nên ............................................................................. 46 
5. Must have + P2 = hẳn là đã ................................................................................................... 46 
6. Must have been V-ing = hẳn lúc ấy đang............................................................................ 46 
Các vấn đề sử dụng “should” trong một số trường hợp cụ thể .........................47 
Tính từ và phó từ.....................................................................................................48 
Động từ nối ..............................................................................................................49 
Các dạng so sánh của tính từ và phó từ ...............................................................50 
1. So sánh bằng......................................................................................................................... 50 
2. So sánh hơn kém .................................................................................................................. 50 
3. So sánh hợp lý ...................................................................................................................... 51 
4. So sánh đặc biệt.................................................................................................................... 52 
5. So sánh đa bội....................................................................................................................... 52 
6. So sánh kép ........................................................................................................................... 52 
 TOEFL Grammar Review - Version Mar-2001 
 iv 
7. Cấu trúc No sooner... than = Vừa mới ... thì đã.................................................................. 53 
8. So sánh giữa 2 người hoặc 2 vật ........................................................................................ 54 
9. So sánh bậc nhất................................................................................................................... 54 
Danh từ dùng làm tính từ .......................................................................................54 
Enough.....................................................................................................................56 
Một số trường hợp cụ thể dùng “much & many”.................................................57 
1. Một số cách dùng đặc biệt của much và many: ................................................................ 57 
Phân biệt thêm về cách dùng “alot/ lots of/ plenty/ a great deal” 
so với “many/ much” ..............................................................................................59 
Một số cách dùng cụ thể của "more & most" .......................................................60 
Cách dùng "long & (for) a long time" ....................................................................61 
Từ nối .......................................................................................................................62 
1. Because, Because of ............................................................................................................ 62 
2. Từ nối chỉ mục đích và kết quả ........................................................................................... 62 
3. Từ nối chỉ nguyên nhân và kết quả..................................................................................... 62 
4. Một số các từ nối mang tính điều kiện khác. ..................................................................... 62 
Câu bị động..............................................................................................................65 
Động từ gây nguyên nhân......................................................................................67 
1. To have sb do sth = to get sb to do sth = Sai ai, khiến ai, bảo ai làm gì ......................... 67 
2. To have/to get sth done = Đưa cái gì đi làm....................................................................... 67 
3. To make sb do sth = to force sb to do sth = Bắt buộc ai phải làm gì .............................. 67 
4. To make sb + P2 = làm cho ai bị làm sao............................................................................. 67 
5. To cause sth + P2 = làm cho cái gì bị làm sao .................................................................... 67 
6. To let sb do sth = to permit/allow sb to do sth = để ai, cho phép ai làm gì..................... 67 
7. To help sb to do sth/do sth = Giúp ai làm gì ...................................................................... 67 
8. 3 động từ đặc biệt ................................................................................................................. 68 
Câu phức hợp và đại từ quan hệ thay thế.............................................................69 
1. "That" và "which" làm chủ ngữ của câu phụ ..................................................................... 69 
2. "That" và "which" làm tân ngữ của câu phụ ...................................................................... 69 
3. "Who" làm chủ ngữ của câu phụ ........................................................................................ 69 
4. "Whom" làm tân ngữ của câu phụ ...................................................................................... 69 
5. Mệnh đề phụ bắt buộc và không bắt buộc. ........................................................................ 70 
1) Mệnh đề phụ bắt buộc. ........................................................................................................... 70 
2) Mệnh đề phụ không bắt buộc .................................................................................................. 70 
6. Tầm quan trọng của việc sử d

File đính kèm:

  • pdfon_tap_ngu_phap_toefl_toefl_grammar_review.pdf
Tài liệu liên quan