Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ ( Part 1)

Thông thường trong các trường hợp đó, một ngữ giới từ (một giới từ mở đầu và

các danh từ theo sau – in the room) thường nằm giữa chủ ngữ và động từ. Các ngữ

giới từ này không ảnh hưởng đến việc chia động từ. Các cụm từ sau cùng với các

danh từ đi theo sau nó tạo nên hiện tường đồng chủ ngữ. Chúng đứng giữa chủ ngữ

và động từ, phân tách khỏi 2 thành phần đó bởi dấu phảy. Chúng cũng không có

ảnh hưởng gì đến việc chia động từ.

pdf7 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ ( Part 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 
( Part 1) 
 Thông thường trong các trường hợp đó, một ngữ giới từ (một giới từ mở đầu và 
các danh từ theo sau – in the room) thường nằm giữa chủ ngữ và động từ. Các ngữ 
giới từ này không ảnh hưởng đến việc chia động từ. Các cụm từ sau cùng với các 
danh từ đi theo sau nó tạo nên hiện tường đồng chủ ngữ. Chúng đứng giữa chủ ngữ 
và động từ, phân tách khỏi 2 thành phần đó bởi dấu phảy. Chúng cũng không có 
ảnh hưởng gì đến việc chia động từ. 
Trong một câu tiếng Anh, chủ ngữ và động từ phải phù hợp với nhau về ngôi và số 
(số ít hay số nhiều) 
The worker works very well. số ít số ít The workers work very well. số nhiều số 
nhiều 
1. Các trường hợp chủ ngữ đứng tách khỏi động từ 
Trong câu tiếng Anh, có nhiều trường hợp rất khó xác định được đâu là chủ ngữ 
của câu do chủ ngữ và động từ không đi liền với nhau. 
The boys in the room are playing chess. 
Thông thường trong các trường hợp đó, một ngữ giới từ (một giới từ mở đầu và 
các danh từ theo sau – in the room) thường nằm giữa chủ ngữ và động từ. Các ngữ 
giới từ này không ảnh hưởng đến việc chia động từ. 
The study of languages is very interesting. 
Serveral theories on this subject have been proposed. 
The view of these disciplines varies from time to time. 
The danger of forest fires is not to be taken lightly. 
Chú ý rằng trong các ví dụ trên các danh từ nằm trong ngữ giới từ đều trái ngược 
với chủ ngữ về số ít / số nhiều nhưng động từ luôn được chia theo chủ ngữ chính. 
Các cụm từ sau cùng với các danh từ đi theo sau nó tạo nên hiện tường đồng chủ 
ngữ. Chúng đứng giữa chủ ngữ và động từ, phân tách khỏi 2 thành phần đó bởi dấu 
phảy. Chúng cũng không có ảnh hưởng gì đến việc chia động từ. 
Together with along with accompanied by as well as 
Mary, along with her manager and some friends, is going to a party tonight. 
Mr. Robbins, accompanied by her wife and children, is arriving tonight. 
Nếu 2 danh từ làm chủ ngữ nối với nhau bằng and thì động từ phải chia ở ngôi thứ 
3 số nhiều (tương đương với they) 
Mary and her manager are going to a party tonight. 
Nhưng nếu 2 đồng chủ ngữ nối với nhau bằng or thì động từ phải chia theo danh từ 
đứng sau or. Nếu danh từ đó là số ít thì động từ phải chia số ít và ngược lại. 
Mary or her manager is going to answer the press interview. 
2. Các từ luôn đi với danh từ hoặc đại từ số ít 
Đó là các danh từ ở bảng sau (còn gọi là các đại từ phiếm chỉ). 
any + singular noun no + singular noun some + singular noun 
anybody 
anyone 
nobody 
no one 
somebody 
someone 
anything nothing something 
every + singular noun 
everybody everyone everything 
each either * neither * 
* Either và neither là số ít nếu chúng không đi với or hoặc nor. Either (có nghĩa 1 
trong 2) chỉ dùng cho 2 người hoặc 2 vật. Nếu 3 người (vật) trở lên phải dùng any. 
Neither (không một ai trong hai) chỉ dùng cho 2 người, 2 vật. Nếu 3 người (vật) trở 
lên dùng not any. 
Everybody who wants to buy a ticket should be in this line. 
Something is in my eye. 
Anybody who has lost his ticket should report to the desk. 
Neither of his pens is able to be used. 
If either of you takes a vacation now, we will not be able to finish the work. 
No problem is harder than this one. 
Nobody works harder than John does. 
3. Cách sử dụng None và No 
None và No đều dùng được với cả danh từ số ít và số nhiều. 
- Nếu sau None of the là một danh từ không đếm được thì động từ phải ở ngôi thứ 
3 số ít. Nếu sau nó là một danh từ số nhiều thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số 
nhiều. 
None of the + non-count noun + singular verb 
None of the + plural count noun + plural verb 
None of the counterfeit money has been found. 
None of the students have finished the exam yet. 
- Nếu sau No là một danh từ đếm được số ít hoặc không đếm được thì động từ phải 
ở ngôi thứ 3 số ít. Nếu sau nó là một danh từ số nhiều thì động từ phải ở ngôi thứ 3 
số nhiều 
No + {singular noun / non-count noun} + singular verb 
No + plural noun + plural verb 
No example is relevant to this case. 
No examples are relevant to this case. 
4. Cách sử dụng cấu trúc either... or (hoặc...hoặc) và neither... nor (không...mà 
cũng không) 
Điều cần lưu ý nhất khi sử dụng cấu trúc này là động từ phải chia theo danh từ đi 
sau or hoặc nor. Nếu danh từ đó là số ít thì động từ chia ở ngôi thứ 3 số ít và ngược 
lại. Nếu or hoặc nor xuất hiện một mình (không có either hoặc neither) thì cũng áp 
dụng quy tắc tương tự (như đã đề cập ở phần trên) 
Neither John nor his friends are going to the beach today. 
Either John or his friends are going to the beach today. 
Neither the boys nor Carmen has seen this movie before. 
Either John or Bill is going to the beach today. 
Neither the director nor the secretary wants to leave yet. 

File đính kèm:

  • pdfdoc62_5153.pdf
Tài liệu liên quan