Đề cương học phần - Tiếng Anh thương mại 2 - Busines english 2

Mục tiêu của học phần:

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng giao tiếp ngôn ngữ bằng tiếng Anh trong lĩnh vực về kinh doanh, văn hóa kinh doanh. Bên cạnh đó, môn học cũng rèn luyện thái độ tích cực, ý thức tự học và kỹ năng làm việc nhóm. Sau khi kết thúc

docx3 trang | Chia sẻ: hoa30 | Ngày: 30/08/2021 | Lượt xem: 617 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương học phần - Tiếng Anh thương mại 2 - Busines english 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BM01.QT02/ĐNT-ĐT
TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 2 - BUSINES ENGLISH 2
- Mã số học phần : 1410182
- Số tín chỉ học phần: 02 tín chỉ
- Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: bậc Đại Học, ngành QTKD và KDQT
- Số tiết học phần:
Nghe giảng lý thuyết	: 15 tiết
Làm bài tập trên lớp	: 10 tiết
Thảo luận	: 05 tiết
Hoạt động theo nhóm	: 10 tiết
Tự học	: 60 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Thực hành tiếng Anh - Khoa QTKDQT
2. Học phần trước: BUSINESS ENGLISH 1
3. Mục tiêu của học phần:
Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng giao tiếp ngôn ngữ bằng tiếng Anh trong lĩnh vực về kinh doanh, văn hóa kinh doanh. Bên cạnh đó, môn học cũng rèn luyện thái độ tích cực, ý thức tự học và kỹ năng làm việc nhóm. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên sẽ có khả năng đọc, viết về các đề tài và các tình huống khác nhau trong kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra: 
Nội dung
Đáp ứng 
CĐR CTĐT
4.1.Kiến thức
4.1.1. Tiếp cận được những kiến thức cơ bản liên quan đến kinh doanh thương mại và văn hóa kinh doanh.
K1, K2
4.1.2 Rèn luyện những kĩ năng ngôn ngữ cần thiết trong hoạt động kinh doanh thương mại và văn hóa kinh doanh.
K3
4.2.Kỹ năng
4.2.1 Sử dụng kiến thức nền được cung cấp qua bài giảng, từ vựng được cung cấp qua bài giảng và tự điển để giải quyết các dạng bài tập đọc ở mức độ trung cấp.
S1, S2
4.2.2. Phát triển kĩ năng tự học ngoại ngữ, làm nền tảng cho mục tiêu tự học nghiên cứu lâu dài trong lĩnh vực ngôn ngữ học và kinh tế thương mại.
S1, S2
4.2.3. Thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ, phương tiện truyền thông hỗ trợ, các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ phù hợp để thuyết trình và xử lý tình huống giao tiếp
S1, S2, S3
4.2.4. Xác định trách nhiệm cá nhân, mục tiêu hoạt động của nhóm, thể hiện hợp tác tích cực với các thành viên khác
4.3.Thái độ
4.3.1. Tích cực tham gia hoạt động học tập tại lớp; chủ động trong việc tự học, nghiên cứu ngoài giờ học tại lớp
A2, A3
4.3.2. Có ý thức trách nhiệm trong việc tự học và trong hoạt động nhóm; chủ động tham gia đóng góp ý kiến, tự tin trình bày quan điểm cá nhân
A2, A3
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần gồm có các đơn vị bài học xoay quanh những đề tài thông dụng và hữu ích trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại và văn hóa kinh doanh nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản liên quan đến văn hóa kinh doanh, tuyển dụng và việc làm, quản lý chất lượng sản phẩm, đạo đức kinh doanh và giúp sinh viên trau dồi kĩ năng giao tiếp ngôn ngữ bằng tiếng anh trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại và văn hóa kinh doanh.
6. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Tham dự tối thiểu 80% tổng số tiết học quy định trên lớp.
- Tích cực tham gia các hoạt động lớp, đóng góp ý kiến xây dựng bài giảng. 
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
7.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
TT
Điểm thành phần
Quy định
Trọng số
Mục tiêu
1
Điểm chuyên cần
Số tiết tham dự học/tổng số tiết
10%
4.3.1
2
Điểm bài tập
Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
10%
4.2.4; 4.3.1
3
Điểm bài tập nhóm/cặp
- Thuyết trình về chủ đề liên quan trong chương trình học hoặc đóng vai tình huống
- Được nhóm xác nhận có tham gia 
10%
4.1.1;4.1.2
4.2;
4.3.2
4
Điểm kiểm tra giữa kỳ
- Thi vấn đáp/theo cặp đôi(5-7 phút/cặp)
20%
4.1.1;4.1.2
4.2; 
4.3.2
5
Điểm thi kết thúc học phần
- Thi vấn đáp /theo cặp đôi(7-10 phút/cặp)
- Tham dự ít nhất 80% tổng số tiết quy định trên lớp
- Bắt buộc dự thi
50%
4.1.1;4.1.2; 4.2; 
4.3
7.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. 
8. Tài liệu học tập:
8.1. Giáo trình chính:
[1] Total Business 2, (2009) 1st edition, John Hughes.  NXB Summertown
8.2. Tài liệu tham khảo:
[2] Market Leader : Pre-intermediate : Business English Test File / Lewis Lansford. - 3rd ed. - Harlow : Pearson Education Limited, 2012.
[3] Starter TOIEC : Building TOIEC test-taking skill / Anne Taylor,Malarcher Casey. 
[4] How to teach business English / Evan Frendo. - 3rd ed. - England : Pearson Education Limited, 2007
Ngày 15 tháng 06 năm 2015 
Trưởng khoa
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ngày 15 tháng 06 năm 2015 
Tổ trưởng Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ngày 15 tháng 06 năm 2015 
Người biên soạn
(Ký và ghi rõ họ tên)
HUFLIT, ngày tháng 06 năm 2015 
Ban giám hiệu
** Ghi chú: Đề cương có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế giảng dạy

File đính kèm:

  • docxde_cuong_hoc_phan_tieng_anh_thuong_mai_2_busines_english_2.docx
Tài liệu liên quan