Tiếng Anh thông dụng ở Australia - Loạt 2 - Bài 2: Talking about the past

Dialogue 1:

RUTH: Oh look, Dorothy, here's an old photo of your house. Do you

remember when you first moved here?

DOROTHY: Oh yes, very clearly. I was twelve then. We came from the city

Sydney.

Dialogue 2:

DOROTHY: You were born here, weren't you?

RUTH: Yes, my father was born here, too. He used to live across the

road. The house isn't there any more. Then we moved to another

house in Button Street - you know at the other end of town.

DOROTHY: Oh yes, I know.

Dialogue 3:

DOROTHY: What about your Mum?

RUTH: She lived in Darwin when she was young. I remember her telling

me about the hot weather up there.

DOROTHY: Oh yes, it's pretty hot. Oh look this one's good. It's your father,

isn't it?

RUTH: No, that's my grandfather. He used to live in Ballarat. He had a

shop here.

DOROTHY: My grandparents came from Ballarat, too. My grandfather was a

miner.

pdf6 trang | Chia sẻ: EngLishProTLS | Lượt xem: 1115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiếng Anh thông dụng ở Australia - Loạt 2 - Bài 2: Talking about the past, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 2 
TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 2 
Bài 02: talking about the past (nói chuyện về quá khứ) 
Part 1 - THE DIALOGUES (đối thoại) 
Bà Ruth và bà Dorothy là hai người Úc cao tuổi. Hai bà ngồi uống trà ở nhà bà Dorothy tại 
Ballarat, một thị trấn gần Melbourne. Hai bà giở những bức ảnh cũ ra xem. 
Dialogue 1: 
RUTH: Oh look, Dorothy, here's an old photo of your house. Do you 
remember when you first moved here? 
DOROTHY: Oh yes, very clearly. I was twelve then. We came from the city… 
Sydney. 
Dialogue 2: 
DOROTHY: You were born here, weren't you? 
RUTH: Yes, my father was born here, too. He used to live across the 
road. The house isn't there any more. Then we moved to another 
house in Button Street - you know… at the other end of town. 
DOROTHY: Oh yes, I know. 
Dialogue 3: 
DOROTHY: What about your Mum? 
RUTH: She lived in Darwin when she was young. I remember her telling 
me about the hot weather up there. 
DOROTHY: Oh yes, it's pretty hot. Oh look… this one's good. It's your father, 
isn't it? 
RUTH: No, that's my grandfather. He used to live in Ballarat. He had a 
shop here. 
DOROTHY: My grandparents came from Ballarat, too. My grandfather was a 
miner. 
 Dialogue 4: 
RUTH: What's this building here? Look… in this one? 
DOROTHY: Oh that's my old primary school. It was called… oh dear, I've 
forgotten. I went there for a couple of years when we came down 
from Sydney. After I'd finished there I went to Ballarat High 
School, and later I went to University. 
RUTH: That reminds me of my schooldays. I used to like school, but I left 
when I was fifteen. Then I worked in Brown's Bakery. 
Part 2 - VOCABULARY (từ vựng) 
Queensland 
[ 'kwinslənd ] 
Bang Queensland nằm ở phía đông bắc 
Australia. 
Ballarat 
[ bælə'ræt ] 
một thị trấn ở bang Victoria, Australia 
Sydney 
[ sId'ni ] 
thủ phủ bang new South Wales, thành 
phố lớn nhất ở Australia 
a father 
[ 'faθə ] 
bố, cha 
a grandfather 
[ 'grændfaθə ] 
ông nội 
a mother 
[ 'mʌθə ] 
mẹ 
a photograph/photo 
[ 'foʊtəɡraf ] [ foʊtoʊ] 
bức ảnh 
a high school 
[ 'haI skul ] 
trường trung học 
a primary school 
[ 'praIm(ə)ri skul ] 
trường tiểu học 
 a university 
[ junə'vɜsəti ] 
trường đại học 
to move 
[ 'muv ] 
dời đổi, di chuyển 
used to 
[ 'jus∪tə ] 
trước kia có thói quen, trước kia hay 
any more 
[ ɛni∪'mɔ ] 
không còn nữa 
Part 3 - LESSON: talking about the past (nói chuyện về quá khứ) 
Khi nói chuyện về quá khứ và chúng ta muốn hỏi xem ai đó còn nhớ gì về 
quá khứ không, chúng ta nói: 
Do you remember? Bạn có còn nhớ không? 
Do you remember when you first moved 
here? 
Bạn có còn nhớ những ngày đầu tiên khi 
mới chuyển tới đây không? 
Các bạn nên nhớ khi nói về quá khứ, chúng ta phải chia động từ ở thời quá khứ. Chúng ta 
dùng thời quá khứ đơn giản khi nói về một chuỗi hành động đã xảy ra: 
I left school when I was fifteen and worked 
in a bakery. 
Tôi bỏ học khi tôi 15 tuổi và làm việc tại 
một lò bánh mì. 
Khi nói tới những sự việc diễn ra trong một thời gian dài ở quá khứ mà hiện tại không còn lặp 
lại, chúng ta có thể dùng cấu trúc: USED TO + INFINITIVE. Thí dụ: 
He used to live across the road Ông ấy đã từng sống bên kia đường. 
Câu nói đó có nghĩa, ngày xưa ông ấy sống ở bên kia đường trong một thời gian dài, nhưng 
ngày nay ông ấy không còn sống ở đó nữa. 
I used to like school Tôi đã từng thích đi học. 
Khi nói về một trạng thái ở trong quá khứ, chúng ta thường dùng động từ nguyên thể 'to be' 
hay 'to have': 
My grandfather used to be a miner. Ông tôi đã từng là công nhân mỏ. 
He used to have a shop. Ông ấy đã từng có một cửa hàng. 
Khi nói về một chuỗi sự việc ở quá khứ, chúng ta có thể dùng các từ như 'when, after, later' 
và 'then' để nói lên thứ tự thời gian xẩy ra các sự việc. Thí dụ: 
I went there (Primary School) for a couple 
of years when we came down from Sydney. 
Tôi học ở đó (trường Tiểu học) trong hai 
năm sau khi chúng tôi chuyển từ Sydney 
tới. 
(Bà ấy chuyển từ Sydney tới trước khi vào 
học ở đó) 
After I finished there (Primary School) I 
went to High School. 
Sau khi học xong tiểu học, tôi chuyển lên 
trung học. 
(Bà ấy học xong tiểu học và sau đó lên học 
ở trung học.) 
Later I went to University. 
Chúng ta cũng có thể nói: 
Then I went to University. 
Sau đó tôi vào học đại học. 
(Sau khi học xong tiểu học và trung học, bà 
ấy vào đại học.) 
Part 4 - PRONUNCIATION (cách phát âm) 
Đề nghị các bạn chú ý đọc các phụ âm cuối cùng của từng từ trong tiếng Anh. Thì quá khứ 
của động từ thường được phân biệt bằng phụ âm cuối cùng của động từ đó. Nếu các bạn 
không phát âm rõ ràng người nghe có thể hiểu lầm ý của các bạn. 
Bảng sau đây nói lên sự khác nhau của ba âm ở thời quá khứ của các động từ có quy tắc: 
/ t / / d / / əd / 
Left 
worked 
Moved 
lived 
Waited 
loaded 
 Part 5 - PRACTICE (luyện tập) 
Các bạn hãy viết ra bốn câu đơn giản, để tả lại các việc bạn đã làm hoặc từng làm. Khi viết 
các bạn cố gắng sử dụng các liên từ chỉ thời gian để diễn đạt một chuỗi hành động. 
Part 6 – THE SERIAL (chuyện đọc từng kỳ) 
Vocabulary: 
an accident 
[ 'æksədənt ] 
một tai nạn 
a briefcase 
[ 'brifkeis ] 
chiếc cặp để tài liệu 
proud 
[ 'praʊd ] 
tự hào 
 Episode 2: 
G'day. Do you like mystery stories? Well, this is a story about mystery and 
death, and I know all about it because I was involved, as you'll hear. Let me introduce 
myself. My name's Josepth Moon. I'm fifty-nine, and I'm a hotel porter. I live in 
Melbourne. Do you know where that is? Yep, in Australia. 
G'day! I'm a friendly sort of chap, and I like talking to people. Henry Cotton did 
not want to talk about his work. I soon discovered that. But he did tell me about his 
family. It happened like this. My daughter Mandy used to work at the university. She's a 
clever girl, and I'm very pround of her! 
Well…one afternoon Mandy came to the hotel after work so we could go home 
together. We were just leaving when Cotton arrived. I helped him with his luggage, and I 
introduced Mandy. "I have a daughter, too," Cotton said. "She went to school in 
Melbourne, and when we went to Hong Kong she went to university there. Then she 
went to America to study, and now she's a scientist." 
"Does she work with you then?" Mandy asked. 
"Yes, she does. She's doing very well." I could see that Cotton was proud of his 
daughter, too. He took a photo from his briefcase and showed it to us. 
"That's Diana" he said. "She's twenty-eight now." There were two people in the 
photo. The woman was beautiful. She had long fair hair and very blue eyes. There was a 
young man in the photo, too. He looked about thirty. "Is this Diana's husband?" Mandy 
asked, pointing to the young man. 
"No," said Cotton sadly. "That was my son, my only son. He died last year." 
"Oh, I'm sorry," I said. "How awful for you." 
Cotton put the photo back in his briefcase. 
"Yes,' he said. "His car ran off the road. They said it was an accident, but…"' We 
waited, but Cotton did not say any more. Mandy and I said goodbye, and walked to the 
bus stop. It was then that I noticed a small, red-faced man in the coffee shop across the 
road. I had seen him before. He was watching the hotel. I had an idea he was watching 
Henry Cotton, and I wondered why. 
END OF LESSON 2 
COPYRIGHT NOTICE: 
'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian 
Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in co-
operation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, 
Victoria University (Melbourne). 
'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut 
website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia. 

File đính kèm:

  • pdftieng_anh_thong_dung_2_2_9307.pdf