Tiếng Anh thông dụng ở Australia - Loạt 2 - Bài 10: making comparisons

Dialogue 1:

GREG: Australia is a big country. It's divided into eight parts. There are

six states and two territories. Western Australia is the biggest

state and Tasmania is the smallest.

There are four states on the east coast. Furthest north is

Queensland. New South Wales is south of Queensland. Further

south is Victoria. And the furthestsouth is Tasmania, which is a

small island.

In the middle are the Northern Territory and South Australia.

In the west is Western Australia. It's the biggest state, and the

most isolated.

It's more than three and a half thousand kilometres from Brisbane

to Perth, as the crow flies.

pdf6 trang | Chia sẻ: EngLishProTLS | Lượt xem: 1106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiếng Anh thông dụng ở Australia - Loạt 2 - Bài 10: making comparisons, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 2 
TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 2 
Bài 10: making comparisons (so sánh) 
Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại) 
Hôm nay Greg sẽ giới thiệu với các bạn về địa lý của Australia. Australia là một liên bang bao 
gồm 6 tiểu bang và 2 lãnh địa. 
Dialogue 1: 
GREG: Australia is a big country. It's divided into eight parts. There are 
six states and two territories. Western Australia is the biggest 
state and Tasmania is the smallest. 
There are four states on the east coast. Furthest north is 
Queensland. New South Wales is south of Queensland. Further 
south is Victoria. And the furthest south is Tasmania, which is a 
small island. 
In the middle are the Northern Territory and South Australia. 
In the west is Western Australia. It's the biggest state, and the 
most isolated. 
It's more than three and a half thousand kilometres from Brisbane 
to Perth, as the crow flies. 
Part 2 - VOCABULARY (từ vựng) 
a population 
[ pɒpju'leiIʃən ] 
dân số 
a range 
[ 'reIndʒ ] 
phạm vi 
a territory 
[ 'tɛrət(ɛ)ri ] 
lãnh địa, địa hạt 
difficult 
[ 'dIfəkəlt ] 
khó 
isolated 
[ 'aIsəleItəd ] 
biệt lập, cô lập 
furthest 
[ 'fɜθəst ] 
xa hơn hết, xa nhất 
…as the crow files 
[…æz θə∪kroʊ flaIiz ] 
…theo đường chim bay 
Part 3 - LESSON: making comparisons (so sánh) 
Khi muốn so sánh giữa hai hoặc nhiều đồ vật, giữa hai người hoặc giữa các sự việc, chúng ta 
dùng các tính từ so sánh. Với tính từ có một hoặc hai âm tiết, hình thái so sánh ở cấp hơn sẽ 
có thêm đuôi '-er' và ở cấp tuyệt đối sẽ có thêm đuôi '-est'. Thí dụ: 
Adelaide is big. Adelaide là một thành phố lớn. 
Melbourne is bigger than Adelaide. Thành phố Melbourne lớn hơn thành phố 
Adelaide. 
Sydney is the biggest. Thành phố Sydney là thành phố lớn nhất. 
Với tính từ có từ ba âm tiết trở lên, khi so sánh hơn chúng ta thêm từ 'more', và ở cấp tuyệt 
đối là the ' the most'. Thí dụ: 
Adelaide is interesting. Thành phố Adelaide hấp dẫn. 
Melbourne is more interesting. Thành phố Melbourne lại hấp dẫn hơn. 
Sydney is the most interesting. Thành phố Sydney hấp dẫn nhất. 
Một số tính từ có các hình thái so sánh bất quy tắc. Thí dụ: 
good best the best tốt tốt hơn tốt nhất 
bad worse the worst xấu xấu hơn xấu nhất 
Những tính từ có đuôi là '-y' khi chuyển sang cấp so sánh hơn và cấp tuyệt đối chữ '-y' được 
chuyển thành '-I' rồi mới thêm đuôi '-er' và '-est'. Thí dụ: 
It is easy to meet people in the country. Ở nông thôn việc tiếp xúc với con người 
dễ dàng. 
It is easier to meet people in a town. Ở thị trấn việc tiếp xúc với con người dễ 
dàng hơn. 
It is easiest to meet people in the city. Ở thành phố việc tiếp xúc với con người 
dễ dàng nhất. 
Khi so sánh ngang bằng, chúng ta đặt tính từ giữa hai chữ 'as…as…' như mẫu sau đây: 
AS – ADJECTIVE – AS 
Brisbane is as pretty as Melbourne. Brisbane cũng đẹp như Melbourne. 
Khi so sánh kém, chúng ta có thể áp dụng mẫu sau đây: 
NOT AS - ADJECTIVE – AS 
Brisbane is not as pretty as Melbourne. Brisbane không đẹp bằng Melbourne. 
Nếu muốn nhấn mạnh sự khác biệt, chúng ta có thể cho thêm từ 'much' vào ngay trước tính 
từ so sánh.Thí dụ: 
Brisbane is much prettier than Melbourne. Brisbane đẹp hơn Melbourne nhiều. 
Và khi muốn chỉ rõ sự khác nhau một chút xíu, chúng ta có thể dùng từ 'a little' ('a bit' trong hội 
thoại) vào trước tính từ so sánh. Thí dụ: 
Brisbane is a little prettier than Melbourne. Brisbane đẹp hơn Melbourne một chút. 
Part 4 - PRONUNCIATION (cách phát âm) 
Trong hội thoại khi hai từ đứng liền nhau mà từ đứng trước kết thúc bằng một nguyên âm như 
từ…và từ đi sau nó cũng bắt đầu bằng một nguyên âm, thì chúng được đọc luyến với nhau 
bằng âm /j/. Thí dụ: 
very interesting 
[ vɛri∪j∪Int(ə)rɛstIŋ] 
Âm /j/ được đọc như ở từ 'yes'. Đề nghị các bạn luyện đọc nối âm các từ sau đây: 
a day or two 
[ ə∪'deI∪j∪ɔ tu ] 
Monday or Tuesday 
[ 'mʌndeI∪j∪ɔ tjuzdeI ] 
city or the bush 
[ 'sIti∪j∪ɔ θə∪'bʊʃ ] 
stay at home for a day or two 
[ steI∪j∪æ hoʊm∪fə∪r∪ə deI∪j∪ɔ tu ] 
very isolated 
[ vɛri∪j∪_IsəleItəd ] 
Part 5 - PRACTICE (luyện tập) 
Đề nghị các bạn đặt các câu so sánh giữa Việt Nam và Australia và sử dụng các tính từ sau 
đây: 
• cheaper 
• smaller 
• bigger 
• more beautiful 
• less interesting 
• more expensive 
Đề nghị các bạn đặt các câu so sánh giữa Việt Nam với các nước khác và sử dụng các tính từ 
sau đây: 
• cheaper 
• smaller 
• bigger 
• more beautiful 
• less interesting 
• more expensive 
Part 6 – solutions for the previous exercises (giải đáp những bài tập trước) 
Lesson 5 exercise: 
Các bạn hãy điền vào chỗ trống các từ sau đây: some, any, something, anything, nothing 
1. There's some milk in the fridge. 
2. I'd like to buy some rice but I don't have any money. 
3. There's nothing in the cupboard; it's empty. 
4. Is there anything for dinner? 
5. I'd like something to drink. 
Part 6 – THE SERIAL (chuyện đọc từng kỳ) 
Vocabulary: 
a package 
[ 'pækIdʒ ] 
gói hàng 
Episode 10: 
I went back to work, planning to return the briefcase to Henry Cotton. Dave was 
in my office. 
'G'day, Dave,' I said. 'Did anything interesting happen while I was away?' 
'Not much,' Dave grunted. I wasn't surprised at Dave's reply. He's very different 
from me. He's younger, of course, and he's not really interested in his job. 'Oh, there 
was one thing,' Dave said casually. 'That man you were so friendly with… Dr Cotton. 
He's gone. He's not coming here any more.' 
'Gone?' I asked in amazement. 'What do you mean?' 
'I don't know,' said Dave. 'But he sent a man here to get his things.' 
'What man? What things? Why didn't he come himself?' I demanded. 
'OK, Joe,' said Dave calmly. 'One question at a time!' I took a deep breath, and 
then I said, 'What happened, Dave?' 
'Well… it was like this,' replied Dave. 'This chap came in last week. Tuesday, I 
think it was. He had one of our numbered disks from the safe-room. Anh he had a letter 
from Cotton, on university notepaper, which said he was to collect a package from the 
safe.' 
'A package, was it?' I asked. 'Are you sure?' 
'Yeah, that's what the letter said. But I couldn't find the safe key, so he didn't get 
the package.' 
'And where's the disc now?' I wanted to know. 
'He took it with him. Number… um… I wrote it down… 862. Yes, 862. He took it 
away, and he was pretty angry, I can tell you.' 
'And who was he, do you know?' Dave thought for a while. 
'I don't remember his name,.' he said. 'He was a small man… shorter than you… 
and rather overweight, red-faced, reddish hair. The letter said he was Cotton's 
assistant.' 
'Not likely,' I said. 'I'd take a bet that Cotton didn't know about this.' 
END OF LESSON 10 
COPYRIGHT NOTICE: 
'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian 
Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in co-
operation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, 
Victoria University (Melbourne). 
'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut 
website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia. 

File đính kèm:

  • pdftieng_anh_thong_dung_2_10_821.pdf
Tài liệu liên quan