Giáo trình Thực hành biên dịch Việt Anh 2

MỤC LỤC

PHẦN 1: SÁU VẤN ĐỀ BIÊN DỊCH TỪ VIỆT SANG ANH (DỰA VÀO PHÂN TÍCH

CẤU TRÚC NGỮ PHÁP CÂU TIẾNG VIỆT) .2

Vấn đề 1: Trạng ngữ làm chủ ngữ .2

I. Ví dụ về lỗi sai “trạng ngữ làm chủ ngữ” .2

II. Cách sửa: .2

III. Hãy dịch các câu trong mục II sang tiếng Anh. .3

IV. Bài tập ứng dụng .3

Vấn đề 2: Chủ ngữ làm trạng ngữ.5

I. Ví dụ về lỗi sai “chủ ngữ làm trạng ngữ” .5

II. Cách sửa .5

III. Hãy dịch các câu trong mục II sang tiếng Anh. .5

IV. Bài tập ứng dụng .5

Vấn đề 3: Chủ đề bị xử lý như bộ phận đẳng kết .6

I. Ví dụ về lỗi sai “chủ đề bị xử lý như bộ phận đẳng kết”.6

II. Cách sửa .6

III. Hãy dịch các câu trong mục II sang tiếng Anh. .6

IV. Bài tập ứng dụng .6

Vấn đề 4: Câu què do thiếu đề.8

I. Ví dụ về lỗi sai “câu què do thiếu đề”.8

II. Cách sửa: Thêm vào một chủ ngữ thích hợp.8

III. Hãy dịch các câu trong mục II sang tiếng Anh. .8

IV. Bài tập ứng dụng .8

Vấn đề 5: Câu què do tách khung đề thành câu độc lập .11

I. Ví dụ về lỗi sai “Câu què do tách khung đề thành câu độc lập”.11

II. Cách sửa: Bỏ dấu chấm thay bằng dấu phẩy.11

III. Hãy dịch các câu trong mục II sang tiếng Anh. .11

IV. Bài tập ứng dụng .11

Vấn đề 6: Câu chủ động và bị động.13

I. Cấu trúc câu bị động .13

II. Bài tập ứng dụng .13

III. Cách nhận dạng câu bị động tiếng Việt.14

IV. Bài tập ứng dụng .14

BÀI TẬP ỨNG DỤNG TỔNG HỢP (VỀ NHÀ).18

PHẦN 2: BÌNH LUẬN CÁC BÀI DỊCH CÓ SẴN.22

PHẦN 3 BÀI DỊCH ĐỌC THÊM .37

TÀI LIỆU (ĐỀ NGHỊ) THAM KHẢO .49

pdf53 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 3966 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo trình Thực hành biên dịch Việt Anh 2, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể 
về đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc 
Tổng cục Thống kê quản lý theo quy định của pháp luật. 
General Department of Statistics 
General Department of Statistics is a governmental agency mandated to perform the 
function of State management of statistics; to organise statistical activities and to provide 
socio-economic statistical information for agencies, organisations and individuals 
according to regulations of the law; to manage public services; to exercise the State 
management function over related public services on behalf of the Government, and the 
control over State capital in State-owned enterprises managed by the General Department 
of Statistics as stipulated by law. 
Đài Tiếng nói Việt Nam 
Đài Tiếng nói Việt Nam là Đài Phát thanh quốc gia thuộc Chính phủ thực hiện chức năng 
thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; góp 
phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các 
chương trình phát thanh; thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về đại diện chủ 
sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Đài Tiếng nói 
Việt Nam theo quy định của pháp luật. 
Voice of Vietnam 
 46
The Voice of Vietnam is a government national broadcasting station responsible for 
disseminating information and policies of the Central Party and the law of the State, 
helping to educate and improve the people’s intellectual standards, serving the cultural 
life of the people through regular programming; implementing some specific tasks and 
authorities to control on behalf of the State, State capital in State-owned enterprises 
managed by the Voice of Vietnam as stipulated by law. 
Thông tấn xã Việt Nam 
Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ thực hiện chức năng thông 
tấn Nhà nước trong việc phát hành tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước, cung 
cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập 
thông tin, phổ biến thông tin bằng các loại hình báo chí phục vụ các đối tượng có nhu cầu 
trong và ngoài nước; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về đại diện chủ sở hữu 
phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Thông tấn xã Việt Nam 
theo quy định của pháp luật. 
Press Agency of Vietnam 
Vietnam News Agency (VNA) is a government, Public Service Delivery Agency 
responsible for performing State media functions through publishing news, official 
documents of the Party and State; providing news to serve the requirements of the 
leadership of the Party and State management, collecting and disseminating news to serve 
the people inside Vietnam and abroad; implementing some specific tasks and authorities 
to control on behalf of the State, State capital in State-owned enterprises managed by 
VNA as stipulated by law. 
Đài Truyền hình Việt Nam 
Đài Truyền hình Việt Nam là Đài Truyền hình quốc gia thuộc Chính phủ thực hiện chức 
năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 
góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các 
chương trình truyền hình; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về đại diện chủ 
sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Đài Truyền hình 
Việt Nam theo quy định của pháp luật. 
The National Television Station 
Vietnam Television (VTV) is a national government television station responsible for 
performing the functions of disseminating information and policies of the Central Party 
and the law of the State, helping to educate and improve the people’s intellectual 
standards, serving the cultural life of the people through regular programming; 
implementing some specific tasks and authorities to control on behalf of the State, State 
capital in State-owned enterprises managed by VTV as stipulated by law. 
Ban Tôn giáo Chính phủ Ban Tôn giáo Chính phủ là cơ quan thuộc Chính phủ, thực 
hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trong phạm vi cả 
nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp 
luật. 
 47
Government Commission for Religion The Government Commission for Religion is 
the Governmental agency responsible for implementing some State management duties 
and authorities regarding different religions nationwide; to undertake the state 
management of the public services in the area of religion according to the law. 
Ban Cơ yếu Chính phủ 
Government Commission for Code 
Viện Khoa học xã hội Việt Nam 
Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng nghiên cứu 
những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học cho việc 
hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển nhanh, bền vững 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về khoa học xã 
hội; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước. 
Institute of Social Science 
The Vietnam Social Science Institute is the governmental agency responsible for 
researching Vietnamese social science issues; providing scientific foundations for the 
outlines of public policy, strategy, planning and policies for efficient, sustainable 
development with socialist orientation; acting as a consultative and social science post-
graduate training organisation; and involved in the development of the social science 
potential of the country. 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
 Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng 
nghiên cứu khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ theo các hướng trọng điểm của 
Nhà nước. 
Institute of Science and Technology 
The Vietnam Science and Technology Institute is the Governmental agency responsible 
for researching natural science and technology developments based on the key 
development areas of the Government. 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, có chức năng thực 
hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã 
hội) và quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. 
Social Insurance of Viet Nam 
Vietnam Social Insurance is a government public service delivery agency responsible for 
implementing the social and health insurance policy and regulation (referred to below as 
social insurance), and managing the Social Security Fund in accordance with the law. 
Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức 
năng chỉ đạo, phối hợp các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ và giữ gìn nguyên vẹn, lâu dài 
thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo đảm an ninh trật tự khu vực được giao; quản lý và tổ 
 48
chức một số hoạt động tại công trình Lăng, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; quản lý 
Quảng trường Ba Đình và các công trình có liên quan theo quy định của pháp luật. 
The Management Board of the Ho Chi Minh Mausoleum 
The Ho Chi Minh Mausoleum Management Board is the governmental agency with the 
function of steering and coordinating related agencies to protect and preserve President 
Ho Chi Minh’s body on a permanent basis; to ensure the order and security of the 
entrusted areas; to manage and organise some activities at the Mausoleum, to protect the 
Monumental Stone of Heroes and Martyrs; to manage Ba Dinh square and other related 
constructions according to the law. 
TÀI LIỆU (ĐỀ NGHỊ) THAM KHẢO 
WEBSITES 
(Các tạp chí điện tử sau đây đã được kiểm tra là còn hoạt động tốt tại thời điểm 
tháng 3 năm 2009) 
1. Translation journal.  Đây là tạp chí điện tử vì dịch 
giả, của dịch giả, nói về dịch giả và dịch thuật. Xuất bản bốn kỳ trong 
năm.Các bài báo ở dạng toàn văn (fulltext) và miễn phí từ năm 1997 đến 
nay. 
2. Babel. Đây là tạp chí thương mại nằm trong bộ cơ sở dữ liệu ESBCO của Trung 
tâm Học liệu- Trường Đại học Cần Thơ. Các bài báo ở dạng toàn văn 
(fulltext) từ 2003 đến nay. Tạp chí không chỉ cho biên dịch viên và phiên 
dịch viên mà còn cho tất cả những ai quan tâm đến vấn đề dịch hiện nay. 
3. Interpreting: International Journal of Research & Practice in Interpreting. 
Đây là tạp chí thương mại nằm trong bộ cơ sở dữ liệu ESBCO của Trung 
tâm Học liệu- Trường Đại học Cần Thơ. Các bài báo ở dạng toàn văn 
 49
(fulltext) từ 2004 đến nay. Tạp chí chuyên nghiên cứu về phiên dịch: lịch 
sử, thực hành và đào tạo phiên dịch viên. 
4. Target: International Journal on Translation Studies. Đây là tạp chí thương 
mại nằm trong bộ cơ sở dữ liệu ESBCO của Trung tâm Học liệu- Trường 
Đại học Cần Thơ. Các bài báo ở dạng toàn văn (fulltext) từ 2003 đến nay. 
Các bài báo tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa dịch và giao tiếp, văn 
hoá và phương pháp dạy dịch. 
TẠP CHÍ 
1. Nguyễn Thị Ảnh. (2000). Tiếng Việt có thái bị động không? Ngôn ngữ số 5. Tr. 
36-47. 
2. Nguyễn Hồng Cổn và Bùi Thị Diên. (2004). Dạng bị động và vấn đề câu bị động 
trong tiếng Việt. Ngôn ngữ số 7 và 8. Tr. 1-12 và 8-17. 
3. Lê Đông và Nguyễn Văn Hiệp. (1996). Cấu trúc đề thuyết của một kiểu câu tiếng 
Việt. Ngôn ngữ số 3. Tr. 22-27. 
4. Nguyễn Đức Dương. (2002). Câu trong tiếng Việt: Cấu trúc cú pháp. Ngôn ngữ và 
đời sống số 5 và số 6. Tr. 2-5, tr 3-7. 
5. Đào Thanh Lan. (1996). Phương pháp phân tích để xác định đề và thuyết của câu 
đơn hai thành phần tiếng Việt trên bình diện cú pháp. Ngôn ngữ số 3. Tr. 
40-45. 
6. Đỗ Kim Phượng. (2004). Các đặc trưng về cú pháp của tân ngữ và bổ ngữ trong 
tiếng Anh và tiếng Việt. Ngôn ngữ và đời sống số 4. Tr. 26-28. 
SÁCH 
1. Cao Xuân Hạo và Trần Thị Tuyết Mai. (2005). Sổ tay sửa lỗi hành văn: Lỗi ngữ 
pháp trong câu có trạng ngữ mở đầu. Nhà xuất bản Trẻ 
2. Nguyễn Phú Phong. (2002). Những vấn đề ngữ pháp tiếng Việt. Nhà xuất bản Đại 
học Quốc gia Hà Nội. 
 50

File đính kèm:

  • pdf244269535_bien_dich_viet_anh_pdf_1__7768.pdf
Tài liệu liên quan