Everyday English Idioms

1. A little bird told me

Meaning: (someone secretly told me)

- Có người nói riêng cho tôi biết

Example:A little bird told me that you and Cindy are going to get married.

- Có người nói riêng cho tôi biết rằng anh và Cindy sắp lấy nhau.

2. A pain in the neck

Meaning: (annoying)

- Cái của nợ, làm phiền

Example:Sometimes my younger brother can be a pain in the neck.

- Đôi khi em trai tôi có thể là cái của nợ.

3. A piece of cake

Meaning:(very easy)

- Rất dễ

Example:Learning to speak English is a piece of cake.

- Học nói tiếng Anh rất dễ.

4. To lay off

Meaning: (when an employer forces employees to leavetheir jobs)

- Sa thải

Example:The company laid off 50 workers last week. Now they have no job.

- Tuần trước công ty đó đã sa thải 50công nhân. Hiện giờ họ không có việc làm.

5. And pigs might fly

pdf27 trang | Chia sẻ: EngLishProTLS | Lượt xem: 1307 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Everyday English Idioms, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
co nữa, hãy nói thẳng cho tôi biết tại sao anh tức giận như vậy.
Part 9 – Phần 9
Everyday English Idioms.....................................................................Editor: Nguyen Ngoc Tam
- Page 20 -
87. Get lost
Meaning: (go away)
- Cút đi
Example: Billy, get lost! I don’t want to see you here again.
- Billy, hãy cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh ở đây nữa.
88. To be up for grabs
Meaning: (to be available)
- Còn trống
Example: Did you hear that the position for manager is up for grabs?
- Bạn có nghe nói vị trí trưởng phòng còn trống không?
89. To rock the boat
Meaning: (to disturb or cause trouble)
- Làm xáo trộn tình hình, “quậy”
Example: Everyone is happy with the decision, so please don’t rock the boat.
- Mọi người đều hài lòng về quyết định này, nên xin đừng làm gì xáo trộn tình hình.
90. To stand out
Meaning: (to be different or unique)
- Nổi bật
Example: With his bright red hair, Carl really stands out in a crowd of people.
- Với mái tóc đỏ chói của mình, Carl thực sự nổi bật trong đám động.
Everyday English Idioms.....................................................................Editor: Nguyen Ngoc Tam
- Page 21 -
91. To get on the ball
Meaning: (to get busy doing something)
- Khẩn trương lên
Example: We’re really behind schedule. We need to get on the ball.
- Chúng ta thực sự chậm trễ so với kế hoạch rồi. Chúng ta cần phải khẩn trương lên.
92. To be on top of things
Meaning: (to be in control of things)
- Quản lý / quán xuyến mọi việc
Example: William is so organized. He’s always on top of things.
- William rất ngăn nắp. Anh ấy luôn quán xuyến mọi việc.
93. To be out of one’s league
Meaning: (to be higher than one’s level, status or ability)
- Quá cao xa đối với ai, không cùng “đẳng cấp”
Example: Nancy will never go on a date with me. She’s out of my league.
- Nancy sẽ không bao giờ hẹn hò với tôi. Cô ấy quá cao xa đối với tôi.
94. We’re all in the same boat
Meaning: (we’re all in the same situation or position)
- Chúng ta cùng hội cùng thuyền / cùng chung cảnh ngộ
Example: Don’t feel sorry for yourself. We’re all in the same boat.
- Đừng tủi thân. Chúng ta cùng chung cảnh ngộ mà.
95. To be out of the woods
Meaning: (to be safe after having been in danger)
- Không còn gặp rắc rối / khó khăn
Example: The doctor said that grandmother is still very sick, but she’s out of the woods.
- Bác sĩ nói rằng bà ngoại vẫn còn bệnh nặng, nhưng bà đã thoát cơn nguy kịch rồi.
96. To be kicked out
Meaning: (to be forced to leave)
- Bị đuổi ra
Example: Can I stay with you? I was kicked out of my house because I didn’t pay the rent.
- Tôi có thể đến ở với bạn được không? Tôi bị đuổi ra đường vì tôi không trả tiền thuê nhà.
97. To watch out
Meaning: (to be careful)
- Cẩn thận, coi chừng
Example: Watch out! That car almost hit you.
- Hãy cẩn thận! Chiếc xe đó suýt nữa đụng anh rồi.
Part 10 – Phần 10
Everyday English Idioms.....................................................................Editor: Nguyen Ngoc Tam
- Page 22 -
98. To stop short
Meaning: (to quit before something is complete)
- Ngừng giữa chừng
Example: The workers stopped short of constructing that building because they didn’t have
enough money to finish it.
- Những người công nhân đã ngừng xây dựng tòa nhà đó.
99. To move on
Meaning: (to continue)
- Tiếp tục
Example: Yesterday the students finished Chapter 1 so now they’ll move on to Chapter 2.
- Hôm qua, học sinh đã học xong Chương 1 nên bây giờ học sẽ tiếp tục học Chương 2.
100. Around the clock
Meaning: (all day and all night)
- Suốt ngày đêm
Example: They’re so tired because they’ve been working around the clock for 2 days.
- Họ quá mệt mỏi vì họ đã làm việc suốt 2 ngày đêm.
Everyday English Idioms.....................................................................Editor: Nguyen Ngoc Tam
- Page 23 -
101. To find out
Meaning: (to realize the truth of something)
- Phát hiện ra
Example: Sharon found out that she was going to have a baby.
- Sharon phát hiện ra rằng cô ấy sắp có con.
102. To feel sorry for
Meaning: (to have pity for)
- Cảm thấy thương hại ai
Example: I really feel sorry for that old man who lives alone and has no family.
- Tôi thực sự cảm thấy thượng hại ông lão đó, ông ấy sống một mình và không có gia đình.
103. To take advantage of
Meaning: (to use someone or something for your own benefit)
- Lợi dụng
Example: Be careful when you shop, because some sales people will try to take advantage of
you and offer you an expensive price.
- Hãy cẩn thận khi bạn mua sắm, bởi vì một số người bán hàng sẽ cố lợi dụng bạn và đưa ra
giá đắt.
104. To keep an eye on
Meaning: (to watch carefully)
- Theo dõi
Example: The police will keep an eye on the man they think is the criminal.
- Cảnh sát sẽ theo dõi người đàn ông đó vì họ nghĩ ông ta là tội phạm.
105. To watch out for
Meaning: (to be alert, aware, or cautious of something or someone)
- Coi chừng, đề phòng
Example: If you drive at night, you should watch out for drunk drivers.
- Nếu bạn lái xe vào ban đêm, bạn nên đề phòng những tài xế say rượu.
106. To be better off
Meaning: (to be in a better position than before)
- Tốt hơn, hạnh phúc hơn, khấm khá hơn
Example: Our country would be better off if we had a new prime minister.
- Đất nước chúng tôi sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng tôi có một thủ tướng mới.
Part 11 – Phần 11
Everyday English Idioms.....................................................................Editor: Nguyen Ngoc Tam
- Page 24 -
107. To stand a chance
Meaning: (to have a chance)
- Có cơ hội
Example: Our team doesn’t stand a chance against their team because they are much better
than we are.
- Đội của chúng tôi không có cơ hội thắng đội của họ vì đội của họ giỏi hơn đội của chúng tôi
nhiều.
108. To make sense
Meaning: (to have a reason that is correct and logical)
- Có lý
Example: Roger, what you say makes sense and I agree with you.
- Roger, những gì bạn nói đều có lý và tôi đồng ý với bạn.
109. To get away with
Meaning: (to succeed in something that was risky)
- Không bị trừng phạt về cái gì
Example: I can’t believe you got away with sneaking out of your house last night. Your father
didn’t hear you.
- Tôi không thể tin là bạn đã không bị trừng phạt về việc lẻn ra khỏi nhà tối qua. Cha bạn đã
không nghe thấy.
110. To go off the deep end
Meaning: (to become irrational, depressed or crazy)
- Trở nên nổi nóng / chán nản
Example: Since Janet died, her husband has really gone off the deep end.
- Từ khi Janet chết, chồng của cô ấy thực sự trở nên chán nản.
Everyday English Idioms.....................................................................Editor: Nguyen Ngoc Tam
- Page 25 -
111. To go through channels
Meaning: (to follow the proper procedures)
- Làm đúng thủ tục
Example: If you want to get a visa to go to America, you have to go through a lot of channels
first.
- Nếu bạn muốn có được thị thực đi Mỹ, trước hết bạn phải làm đúng nhiều thủ tục.
112. To crack a book
Meaning: (to open a book and reak it)
- Mở sách ra đọc
Example: How do you always get such good marks in school? I never see you even crack a
book.
- Làm sao bạn luôn đạt điểm tốt như vậy ở trường chứ? Thậm chí tôi chưa bao giờ nhìn thấy
bạn mở sách ra đọc.
113. To take another person at his word
Meaing: (to believe that another person has said)
- Tin lời người khác
Example: Jerry is a very honest man. You can always take him at his word.
- Jerry là một người rất chân thật. Bạn có thể luôn tin lời của ông ta.
114. To leave something open
Meaning: (to not finish a topic)
- Để ngỏ cái gì
Example: Since they couldn’t agree, they decided just to leave the topic open for now.
- Vì không thống nhất được nên họ quyết định cứ để ngỏ chuyện đó vào lúc này.
115. To have what it takes
Meaning: (to have the proper qualifications)
- Có đủ phẩm chất
Example: Sarah, I believe you have what is takes to be a great volleyball player.
- Sarah, tôi tin bạn có đủ phẩm chất để trở thành một vận động viên bóng chuyền lớn.
116. To welcome someone with open arms
Meaning: (to welcome someone completely and warmly)
- Tiếp đón ai một cách nồng nhiệt
Example: My family welcomed my new boyfriend into their home with open arms.
- Gia đình tôi đã đón tiếp nồng nhiệt bạn trai mới của tôi đến nhà họ một cách nồng nhiệt.
Part 12 – Phần 12
Everyday English Idioms.....................................................................Editor: Nguyen Ngoc Tam
- Page 26 -
117. To get out of line / to step out of line
Meaning: (to not follow the rules)
- Không tuân theo qui tắc, cư xử không đúng đắn
Example: I’m afraid if Jeremy gets out of line just one more time, they will make him leave
school.
- Tôi e rằng nếu Jeremy không tuân theo qui tắc một lần nữa, họ sẽ đuổi học anh ta.
118. To give someone a hard time
Meaning: (to make things difficult for someone)
- Làm cho ai phải khổ sở, gây khó khăn cho ai, “đì”
Example: My teacher doesn’t like me. She’s always giving me a hard time.
- Cô giáo của tôi không thích tôi. Cô ấy lúc nào cũng gây khó khăn cho tôi.
119. To be a stick in the mud
Meaning: (to be someone who is not fun)
- Không vui
Example: Come on, Joe. Don’t be a stick in the mud. Go to the party with us!
- Thôi nào, Joe. Đừng ủ rũ nữa. Hãy đi dự tiệc với chúng tôi!
120. To hit someone where is hurts
Meaning: (to attack someone at their weakest point)
- Đánh vào điểm yếu của ai
Example: When you told Nancy how fat she is, you really hit her where is hurts.
- Khi bạn nói Nancy sao mập thế, bạn thực sự đã đánh vào điểm yếu của cô ấy.
Thanks for your reading!
I hope you always try to use English idioms.
Everyday English Idioms.....................................................................Editor: Nguyen Ngoc Tam
- Page 27 -
The End
Please contact me for further information:
Nguyen Ngoc Tam
InfoWorld Shool – Let’s make a difference
Email address: ngoctam1011@yahoo.com.vn
Mobile: (84) 01266797675

File đính kèm:

  • pdfUnlock-everyday_english_idioms_7443.pdf
Tài liệu liên quan