Tiếng Anh thông dụng ở Australia - Loạt 2 - Bài 9: talking about future events

Dialogue 1:

GREG: The forecast for Canberra - hot and sunny, with thunderstorms

developing late in the day, and a top temperature of thirty-five

degrees. Fire danger high to extreme. And the extended outlook -

fine, about thirty, on Sunday Monday fine into the low thirties

and Tuesday a shower or two and a top of twenty-five degrees.

Sau đây là dựbáo thời tiết cho Melbourne:

Dialogue 2:

GREG: The forecast for Melbourne is for a rather cool day, with southwest winds and a top temperature of about 20 degrees.

Occasional showers will develop in the afternoon.

Và cuối cùng là dựbáo thời tiết cho các nơi khác ởAustralia.

Dialogue 3:

GREG: And around Australia - it will be fine in Brisbane, Sydney and

Perth. Hobart can expect a cold night and a warm day tomorrow. It

will be hot again in Adelaide, and for Darwin, there'll be plenty of

sunshine and a top of 37 degrees.

pdf6 trang | Chia sẻ: EngLishProTLS | Lượt xem: 1347 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiếng Anh thông dụng ở Australia - Loạt 2 - Bài 9: talking about future events, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 2 
TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 2 
Bài 09: talking about future events 
(nói về sự việc trong tương lai) 
Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại) 
Anh Greg là phát thanh viên đọc bản tin thời sự. Hôm nay các bạn sẽ nghe anh Greg đọc bản 
tin dự báo thời tiết. Đầu tiên dự báo thời tiết cho Canberra, thủ đô của Australia. 
Dialogue 1: 
GREG: The forecast for Canberra - hot and sunny, with thunderstorms 
developing late in the day, and a top temperature of thirty-five 
degrees. Fire danger high to extreme. And the extended outlook - 
fine, about thirty, on Sunday… Monday fine into the low thirties… 
and Tuesday a shower or two and a top of twenty-five degrees. 
Sau đây là dự báo thời tiết cho Melbourne: 
Dialogue 2: 
GREG: The forecast for Melbourne is for a rather cool day, with south-
west winds and a top temperature of about 20 degrees. 
Occasional showers will develop in the afternoon. 
Và cuối cùng là dự báo thời tiết cho các nơi khác ở Australia. 
Dialogue 3: 
GREG: And around Australia - it will be fine in Brisbane, Sydney and 
Perth. Hobart can expect a cold night and a warm day tomorrow. It 
will be hot again in Adelaide, and for Darwin, there'll be plenty of 
sunshine and a top of 37 degrees. 
Part 2 - VOCABULARY (từ vựng) 
Adelaide 
[ 'ædəleId ] 
thủ phủ của bang Nam Australia 
 Darwin 
[ 'dawIn ] 
thủ phủ của Lãnh Địa Bắc Phần (Northern 
Territory) 
a degree 
[ də'gri ] 
độ 
an extended outlook 
[ 'əkstɛndəd 'aʊtlʊk ] 
dự báo cho mấy ngày tới 
a forecast 
[ 'fɔkast ] 
dự báo 
a shower 
[ 'ʃaʊə ] 
mưa rào 
south-west winds 
[ saʊð wɛst 'wIndz ] 
gió từ tây nam 
a temperature 
[ ' tɛmprətʃə ] 
nhiệt độ 
a thunderstorm 
[ 'ðʌndəstɔm ] 
cơn giông 
weather 
[ 'wɛθə ] 
thời tiết 
about 
[ ə'baʊt ] 
vào khoảng, ước chừng 
extreme 
[ ək'strim ] 
tột bực, cực độ 
occasional 
[ ə'keiʒənəl ] 
thỉnh thoảng 
rather 
[ 'raθə ] 
tương đối, phần nào 
to develop 
[ 'dI vɛləp ] 
phát triển, nảy nở 
to expect 
[ ək'spɛkt ] 
mong chờ 
 Part 3 - LESSON: talking about future events 
(nói về sự việc trong tương lai) 
Dự báo có nghĩa là nói về điều có thể sẽ xảy ra. Sau đây là cấu trúc của động từ dùng trong 
dự báo: 
WILL + VERB 
It will be hot and sunny. Trời sẽ nắng và nóng. 
Darwin will have plenty of rain. Ở Darwin, trời sẽ mưa nhiều. 
Ở trong tin dự báo thời tiết các bạn đọc trên các tờ báo, các bạn sẽ thấy các câu hầu như 
không có động từ. Đó là điều không cần thiết. Nhưng chúng ta đều hiểu đó là tin dự báo thời 
tiết cho tương lai. 
Monday fine into the low thirties. Thứ hai trời đẹp, và nhiệt độ chừng 31-32 
độ. 
… and for Darwin plenty of sunshine. … và ở Darwin trời sẽ nắng to. 
Part 4 - PRONUNCIATION (cách phát âm) 
Dưới đây là tên thủ đô và các thủ phủ của các bang ở Australia. Các vần có gạch dưới là các 
âm từ được nhấn. Đề nghị các bạn luyện đọc và khi đọc xin các bạn chú ý phân biệt các âm 
được nhấn và các âm không được nhấn. 
• Perth 
• Darwin 
• Adelaide 
• Melbourne 
• Canberra 
• Hobart 
• Brisbane 
 Part 5 - PRACTICE (luyện tập) 
Đề nghị các bạn điền từ cho thích hợp vào bản tin dự báo thời tiết sau đây. 
The forecast for Darwin - ….. very hot with a temperature in the high thirties. Sydney 
….. fine in the mid twenties and Brisbane can expect some rain later in the day ….. top 
temperature … twenty-eight degrees. 
Part 6 – solutions for the previous exercises (giải đáp những bài tập trước) 
Lesson 5 exercise: 
Các bạn hãy điền vào chỗ trống các từ sau đây: some, any, something, anything, nothing 
1. There's some milk in the fridge. 
2. I'd like to buy some rice but I don't have any money. 
3. There's nothing in the cupboard; it's empty. 
4. Is there anything for dinner? 
5. I'd like something to drink. 
Lesson 6 exercise: 
Đề nghị các bạn chuyển câu sau đây sang các cách nói khác, có sử dụng các trợ động từ học 
trong bài hôm nay. 
1. Everyone is obliged to remove their 
shoes. 
Everyone must remove their shoes. 
2. Is it really necessary for us to argue? Do we have to argue? 
Do we need to argue? 
3. We really are obliged not to tell you. We really mustn't tell you. 
4. It is not advisable to smoke. You shouldn't smoke. 
5. You are obliged to have a licence. Dogs must be kept on a leash. 
 Lesson 7 exercise: 
Bạn hãy xem hình dưới đây và điền vào chổ trống trong những câu sau cho đúng nghĩa: 
• If you heat water to 100oC, it will boil. 
• If you water your plants, they will grow. 
• You will get fat, if you eat too much. 
• If he lies in the sun, he will get sun-tanned. 
• If you smile, other people will be happy. 
Lesson 9 exercise: 
Here is the forecast for Darwin - it will be very hot with a temperature in the high 
thirties. Sydney will be fine and in the mid twenties. Brisbane can expect some rain later 
in the day with a top temperature of twenty-eight degrees. 
 Part 7 – THE SERIAL (chuyện đọc từng kỳ) 
Vocabulary: 
an assistant người giúp việc, người trợ lý 
medical research nghiên cứu y học 
Episode 9: 
On the last day of my leave, I changed all the locks. Everything was back in its 
place, and nothing was missing, except the keys. It was a beautiful day, warm and 
sunny. The forecast was for a cool change, so I decided to enjoy the good weather 
while it lasted. I took the newspaper into the garden, planning to forget about the break-
in. I thought it had something to do with the briefcase at the hotel, but there was 
nothing I could do. 
I opened the newspaper, and there was a story about Henry Cotton. He was the 
leader of a team of scientists in Hong Kong and Melbourne. They were working on 
important medical research. I didn't understand all the details. But the scientists were 
about to make an important discovery. 
Later, I showed the paper to Judy and Mandy. 'Look,' I said. 'Henry Cotton is a 
very famous man.' Judy didn't want to hear about Cotton because she blamed him for 
the break-in. But Mandy looked at the photo of the scientists, taken at the university. 
'Who's that?' she asked. She pointed to a young man standing at the edge of the 
group. He was tall, and good-looking. His name was Ben Morris, and the paper said he 
was Cotton's special assistant. 'Cute,' said Mandy. She thought he was very attractive! 
So I said, 'He works at your university. It won't be hard to find him. You should get 
someone to introduce you.' 'No!' said Judy firmly. 'I don't want you to get involved too!' 
I winked at Mandy. 'Your mother prefers a quiet life,' I said. But I thought she 
was probably right. We should not be involved. I would return the briefcase next day, 
and forget about the mystery of Henry Cotton. It should have been easy, shouldn't it ? 
But of course, it wasn't. 
END OF LESSON 9 
COPYRIGHT NOTICE: 
'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian 
Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in co-
operation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, 
Victoria University (Melbourne). 
'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut 
website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia. 

File đính kèm:

  • pdftieng_anh_thong_dung_2_9_6349.pdf
Tài liệu liên quan