Đề cương học phần - Viết tiếng Anh 3 (Writing 3)

Mục tiêu của học phần:

 Giới thiệu, hướng dẫn và tập cho sinh viên làm quen với phong cách viết văn học thuật

với định hướng ứng dụng kỹ năng viết đoạn vào giao tiếp dưới dạng văn bản viết.

 Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh những kiến thức căn bản và nâng cao về

cách viết văn học thuật (bài luận). Đồng thời, giúp sinh viên nắm vững phương pháp viết

một số dạng bài văn ngắn (khoảng 300 từ), bao gồm văn mô tả quy trình, đoạn văn nêu ví

dụ, đoạn văn trình bày quan điểm v.v

 Giúp người học biết cách sắp xếp ý tưởng và sử dụng ngôn ngữ phù hợp cho từng thể loại

bài văn.

 Tạo cơ hội cho sinh viên trao đổi chính kiến, triển khai ý và chia sẻ kinh nghiệm thông

qua giao tiếp dưới dạng văn bản viết.

 Giúp sinh viên tự tin và cung cấp những công cụ cần thiết để thành công trong môi

trường đại học.

pdf6 trang | Chia sẻ: hoa30 | Lượt xem: 944 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương học phần - Viết tiếng Anh 3 (Writing 3), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 
TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM 
KHOA NGOẠI NGỮ 
________ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
___________ 
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 
- Tên học phần: Viết tiếng Anh 3 (Writing 3) 
- Mã số học phần : 1521132 
- Số tín chỉ học phần : 2 tín chỉ 
- Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: bậc Đại học, ngành Ngôn ngữ Anh 
- Số tiết học phần : 
 Nghe giảng lý thuyết : 5 tiết 
 Thực hành (làm bài tập trên lớp/ thảo luận/ hoạt động theo nhóm – cặp): 25 tiết 
 Tự học : 60 giờ 
- Đơn vị phụ trách học phần: Tổ bộ môn thực hành tiếng Anh - Khoa Ngoại Ngữ 
2. Học phần trước: Viết tiếng Anh 2 
3. Mục tiêu của học phần: 
 Giới thiệu, hướng dẫn và tập cho sinh viên làm quen với phong cách viết văn học thuật 
với định hướng ứng dụng kỹ năng viết đoạn vào giao tiếp dưới dạng văn bản viết. 
 Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh những kiến thức căn bản và nâng cao về 
cách viết văn học thuật (bài luận). Đồng thời, giúp sinh viên nắm vững phương pháp viết 
một số dạng bài văn ngắn (khoảng 300 từ), bao gồm văn mô tả quy trình, đoạn văn nêu ví 
dụ, đoạn văn trình bày quan điểm v.v 
 Giúp người học biết cách sắp xếp ý tưởng và sử dụng ngôn ngữ phù hợp cho từng thể loại 
bài văn. 
 Tạo cơ hội cho sinh viên trao đổi chính kiến, triển khai ý và chia sẻ kinh nghiệm thông 
qua giao tiếp dưới dạng văn bản viết. 
 Giúp sinh viên tự tin và cung cấp những công cụ cần thiết để thành công trong môi 
trường đại học. 
4. Chuẩn đầu ra: 
 Nội dung Đáp ứng 
CĐR CTĐT 
Kiến thức 4.1.1. Hiểu được cấu trúc và cách viết văn học thuật trong 
tiếng Anh 
PLO - K2 
4.1.2. Áp dụng kiến thức học được vào việc viết một bài văn 
ngắn. 
4.1.3. Phân biệt được các dạng bài luận khác nhau 
Kỹ năng 4.2.1. Mô phỏng văn phong học thuật PLO - S6 
4.2.2. Thể hiện được kỹ năng phân công công việc khi làm 
việc theo nhóm 
PLO - S9 
4.2.3. Tổ chức tốt việc tự học PLO - S5 
Thái độ 4.3.1. Sẵn sàng lắng nghe và học hỏi những ý kiến của người 
khác 
PLO - A4 
4.3.2. Hăng hái đóng góp chính kiến với thái độ hợp tác PLO - A5 
4.3.3. Nhiệt tình tham gia vào các hoạt động trong buổi học PLO - A4 
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Học phần được thực hiện thông qua 07 bài học, với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về phương pháp viết bài luận ngắn (khoảng 300 từ) với các thể loại: 
Giáo trình gồm 7 bài: 
 Bài 1: Introduction to paragraphs 
 Bài 2: Five elements of good writing 
BM01.QT02/ĐNT-ĐT 
2 
 Bài 3: Types of paragraphs 
 Bài 4: Descriptive essays: moving from paragraph to essay 
 Bài 5: Comparison and contrast essays 
 Bài 6: Cause and effect essays 
 Bài 7: Classification essays 
6. Nội dung chi tiết học phần 
Buổi/ 
Tiết 
Nội dung Ghi chú 
1 
(2 tiết) 
Introduction 
Guidelines for writing Scoring policy 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1, 4.1.2 và 4.2.2 
2 
(2 tiết) 
Bài 1: Introduction paragraphs 
- Review of Paragraph 
- Unity and Coherence 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1, 4.1.2 và 4.2.2 
3 
(2 tiết) 
Bài 2: 
Five Elements of Good Writing 
- Editing your writing 
- Putting all together 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1, 4.1.2 và 4.2.2 
4 
(2 tiết) 
Bài 3: 
Types of paragraphs 
- comparison paragraph 
- cause and effect paragraphs 
- classification paragraphs 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1, 4.1.2 và 4.2.2 
5 
(2 tiết) 
Kiểm tra tiến trình số 1 
6 
(2 tiết) 
Bài 4: 
Descriptive essays: moving from paragraph to essay 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1, 4.1.2 và 4.2.2 
7 
(2 tiết) 
Bài 4: (tiếp theo) 
Descriptive essays: moving from paragraph to essay 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1 và 4.1.2 
8 
(2 tiết) 
Bài 5: 
Comparison Essays 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1, 4.1.2 và 4.1.3 
9 
(2 tiết) 
Bài 5: (tiếp theo) 
The practice of writing a comparison essay 
- Editing your writing 
- Putting all together 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.2, 4.1.3, 4.2.2, 
4.3.1 và 4.3.2 
10 
(2 tiết) 
Bài 6: 
Causes and Effects Essays 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1, 4.1.2 và 4.1.3 
11 
(2 tiết) 
Bài 6: (tiếp theo) 
The practice of writing a Cause and Effect essay 
- Editing your writing 
- Putting all together 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.2, 4.1.3, 4.2.2, 
4.3.1 và 4.3.2 
12 
(2 tiết) 
Mid – term test 
13 
(2 tiết) 
Bài 7 
Classification Essays 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.2, 4.1.3 
3 
14 
(2 tiết) 
Bài 7: (tiếp theo) 
The practice of writing Classification Essays 
- Editing your writing 
- Putting all together 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.2, 4.1.3, 4.2.2, 
4.3.1 và 4.3.2 
15 
(2 tiết) 
- Ôn tập, củng cố kiến thức 
- Chữa bài kiểm tra tiến trình 1 và 2 
- Tổng kết học phần 
7. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học. 
- Thực hiện đầy đủ các bài tập và bài thực hành nhóm. 
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 
- Tham dự thi kết thúc học phần. 
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 
8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 
8.1. Cách đánh giá 
8.1.1 Điểm tích lũy học phần : 50% 
Trong đó: 
 Điểm chuyên cần : 10% 
 Điểm thái độ: 10% 
 Điểm các bài kiểm tra thường xuyên: 40% 
 Điểm kiểm tra giữa kỳ 40% 
8.1.2 Điểm thi kết thúc học phần: 50% 
8.2. Cách tính điểm 
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 
0 đến 10), làm tròn đến 0.5. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với 
trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. 
9. Tài liệu học tập 
Giáo trình chính [1] Great Writing – From Great Paragraphs to Great Essays 3 
Tài liệu tham khảo thêm: [2] Academic Effective Writing 3, Tài liệu lưu hành nội bộ (2014 
– 2015) 
[3] Writing Academic English (4
th
 edition), Alice Oshima and Ann 
Hogue, Pearson Longman, 2006 
[4] Academic Writing- A handbook for International Students (3
rd
edition), Sephen Bailey, Routledge, 2011 
Các loại tài liệu khác: Các bài viết học thuật do giảng viên cung cấp trích từ các nguồn 
khác 
10. Hướng dẫn sinh viên tự học: 
Tuần/
Buổi 
Nội dung 
Lý 
thuyết 
(tiết) 
Thực 
hành 
(tiết) 
Nhiệm vụ của sinh viên 
1 Introduction 
Bài 1: My First Class 
1 3 Ghi chú: 
* Buổi học thứ nhất, SV chưa biết 
nội dung chương trình học nên 
không thể chủ động chuẩn bị bài ở 
nhà. GV xem Bảng lịch trình giảng 
dạy ở mục số 10, buổi 1 trong đề 
cương chi tiết để dạy theo chương 
trình. 
* Sau khi học xong buổi 1, SV có 
4 
nhiệm vụ ôn lại bài học đã học, đọc 
thêm tài liệu tham khảo và chuẩn bị 
bài học mới trong buổi học thứ 2. 
* Quá trình này diễn ra tương tự 
trong các buổi học cho đến hết 
khóa học. 
* Dưới đây là những nhiệm vụ SV 
phải làm để ôn tập bài cũ cũng như 
chuẩn bị cho buổi học thứ 2: 
Nghiên cứu trước: 
 Tài liệu [1]: nội dung Bài 1 
Tra cứu nội dung tính nhất 
quán và mạch lạc 
2 Bài 1: Introduction to 
paragraphs 
- Review of Paragraph 
- Unity and Coherence 
1 3 Nghiên cứu trước: 
 Tài liệu [1]: nội dung Bài 2 
 Tra cứu nội dung tính nhất 
quán và mạch lạc đã học ở 
học Buổi 1. 
 Tra cứu nội dung về những 
yếu tố để viết tốt 
3 Bài 2: 
Five Elements of Good 
Writing 
- Editing your writing 
- Putting all together 
1 3 Nghiên cứu trước: 
 Tài liệu [1]: nội dung Phần 
Bài 3 
 Ôn lại nội dung của Bài 1, 
Bài 2 
4 Bài 3: 
Types of Paragraphs 
 comparison 
paragraph 
 cause and effect 
paragraphs 
 classification 
paragraphs 
1 3  Ôn lại nội dung đã học ở 2 
buổi . 
 Chuản bị kiểm tra vè viết 
đoạn văn 
5 Làm bài viết tiến trình 1 
1 3 Nghiên cứu trước: 
 Tài liệu [1]: nội dung Phần 
1và 2, Bài 4 
 Tra cứu nội dung tính nhất 
quán và mạch lạc 
 Tìm ví dụ minh họa 
6 Bài 4: 
Descriptive essays: moving 
from paragraph to essay 
1 3 - Nghiên cứu trước: 
 Tài liệu [1]: nội dung từ 
phần 3 đến 5, Bài 4 
 Ôn lại nội dung tính nhất 
quán và mạch lạc đã học ở 
học Buổi 2. 
 Tra cứu nội dung về sự 
tương đồng giữa đoạn văn 
và bài luận 
7 Bài 4: 
Descriptive essays: moving 
1 3 Nghiên cứu trước: 
 Tài liệu [1]: nội dung Phần 
5 
from paragraph to essay 
(tiếp theo) 
1và 2, Bài 5 
 Ôn lại nội dung đã học ở 
buổi 6 và buổi 7 . 
 Tra cứu nội dung về cách 
học về sự khác biệt, chuẩn 
bị ý. 
8 Bài 5: 
Comparison Essays 
1 3 Nghiên cứu trước: 
 Tài liệu [1]: nội dung phần 
3 đến phần 5 bài 5 
 Ôn lại nội dung đã học ở 
buổi 6 và buổi 7. 
 Tra cứu cách sùng liên từ 
chỉ sự tương phản trong văn 
viết. 
9 Bài 5: 
Comparison Essays 
(tiếp theo) 
- Editing your writing 
- Putting all together 
1 3 - Nghiên cứu trước: 
 Tài liệu [1]: nội dung Phần 
1 và 2, Bài 6 
 Ôn lại nội dung đã học ở 
buổi 8 
 Tra cứu cách dùng các hình 
thức so sánh khi viết. 
10 Bài 6: 
Causes and Effects Essays 
1 3 - Nghiên cứu trước: 
 Tài liệu [1]: nội dung từ 
phần 3 đến 5, Bài 6 
 Ôn lại nội dung đã học ở 
buổi 8 và buổi 9. 
 Tra cứu cách dùng các thì 
về tương lai và các loại câu 
If. 
11 Bài 6: 
The practice of writing a 
Cause and Effect 
essay(tiếp theo) 
- Editing your writing 
- Putting all together 
1 3 Ôn lại các bài đã học 
12 Kiểm tra giữa học phần 1 3 -Nghiên cứu trước: 
 Tài liệu [1]: nội dung Phần 
1 và 2, Bài 7 
 Ôn lại nội dung đã học ở 
học buổi 10 và buổi 11. 
 Tra cứu từ vựng 
13 Bài 7 
Classification Essays 
 -Nghiên cứu trước: 
 Tài liệu [1]: nội dung từ 
phần 3 đến 5, Bài 7 
 Ôn lại nội dung các loại bài 
luận đã học. 
Tra cứu nội dung về trạng ngữ chỉ 
thời gian và cách sử dụng liên từ. 
14 Bài 7: 
The practice of writing 
Classification Essays (tiếp 
1 3 Ôn lại tất cả các bài đã học, chuẩn 
bị các câu hỏi, thắc mắc về bài học, 
nội dung thi, hình thức thi... 
6 
theo) 
- Editing your writing 
- Putting all together 
15 Ôn tập 
+ Giải đáp thắc mắc 
+ Công bố điểm 
+ Kết thúc khóa học 
1 3 
Ngày tháng. Năm 201 
Trưởng khoa 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
Ngày tháng. Năm 201 
Trưởng Bộ môn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
Ngày tháng. Năm 201 
Người biên soạn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
Nguyễn Thượng Trí 
 Ngày tháng. Năm 201 
Ban giám hiệu 

File đính kèm:

  • pdfde_cuong_hoc_phan_viet_tieng_anh_3_writing_3.pdf
Tài liệu liên quan