Đề cương học phần - Tiếng Anh thương mại 1 (business english 1)

Mục tiêu của học phần: Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên sẽ có khả năng hiểu được các khái niệm cơ bản, từ vựng, các tình huống và cách xử lý tình huống cho sẵn trong thương mại. Đồng thời củng cố thêm các kỹ năng cho sinh viên (nghe – nói - đọc - viết). Giúp sinh viên hiểu được nghề nghiệp trong từng chuyên ngành, cũng như có hướng chọn chuyên ngành cho phù hợp

doc3 trang | Chia sẻ: hoa30 | Ngày: 30/08/2021 | Lượt xem: 778 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương học phần - Tiếng Anh thương mại 1 (business english 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
________
BM01.QT02/ĐNT-ĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
___________
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: Tiếng Anh Thương Mại 1 ( Business English 1)
- Mã số học phần: 1410132
- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ 
- Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Đại học chính quy
- Số tiết học phần: 
Nghe giảng lý thuyết	: 10 tiết
Làm bài tập trên lớp	: 10 tiết
Thảo luận	: 5 tiết
Hoạt động theo nhóm	: 5 tiết
Tự học	: 60 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế; Tổ bộ môn Thực hành tiếng
2. Học phần trước: Không có
3. Mục tiêu của học phần: Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên sẽ có khả năng hiểu được các khái niệm cơ bản, từ vựng, các tình huống và cách xử lý tình huống cho sẵn trong thương mại. Đồng thời củng cố thêm các kỹ năng cho sinh viên (nghe – nói - đọc - viết). Giúp sinh viên hiểu được nghề nghiệp trong từng chuyên ngành, cũng như có hướng chọn chuyên ngành cho phù hợp
4. Chuẩn đầu ra: 
Nội dung
Đáp ứng
CĐR CTĐT
Kiến thức
4.1.1 Tăng thêm vốn từ vựng tổng quát và từ vựng chuyên ngành cho SV
K1
4.1.2 Củng cố lại các kiến thức về văn phạm, cấu trúc ngữ pháp
K2
4.1.3 Củng cố các kỹ năng học ngoại ngữ
K3
Kỹ năng
4.2.1 Sử dụng các từ vựng, văn phong trong thương mại
S1
4.2.2 Giao tiếp trong công sở
S2
4.2.3 Phân biệt, và nhận biết các loại thư thương mại
S3
Thái độ
4.3.1 Xây dựng tác phong chuyên nghiệp trong học tập và cuộc sống. 
A1
4.3.2. Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung, chủ đề liên quan. 
A2
4.3.3 Hình thành thói quen rèn luyện kỹ năng nghe trên lớp và tự học ở nhà.
A3
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
- Đào tạo những kỹ năng cơ bản trong môi trường hoạt động kinh doanh.
- Cung cấp các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực thương mại – cần thiết để có thể hiểu và sử dụng được tiếng Anh Thương Mại cơ bản.
- Trang bị các thuật ngữ chuyên ngành và những cách nói, cách diễn đạt bằng tiếng Anh xoay quanh các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực thương mại.
- Hướng dẫn đánh giá và giải quyết tình huống cơ bản trong môi trường hoạt động kinh doanh.
- Học theo hai hướng chính song song: (1) Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Anh Thương Mại và xử lý tình huống; (2) Các khái niệm cơ bản chuyên ngành, thuật ngữ
6. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
7.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
TT
Điểm thành phần
Quy định
Trọng số
Mục tiêu
1
Điểm chuyên cần
Số tiết tham dự học/tổng số tiết
10%
4.1 đến 4.3
2
Điểm bài tập / bài thực hành
Số bài tập – bài thực hành đã làm/số bài tập – bài thực hành được giao
5%
4.1 đến 4.3
3
Điểm kiểm tra thường xuyên
- Trắc nghiệm 
- Tổng cộng 2 bài trên tổng số 3 bài
5%
4.1 đến 4.3
4
Điểm kiểm tra giữa kỳ
Trắc nghiệm
20%
4.1 đến 4.3
5
Điểm thi kết thúc học phần
- Thi trắc nghiệm + tự luận (60 phút). Làm bài cá nhân
60%
4.1 đến 4.3
7.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. 
8. Tài liệu học tập: 
8.1 Giáo trình chính:
[1] Total Business 1, 1st Edition, Rolf Cook and Mara Pedretti with Helen Stephenson, 2009, United Sate: Cengage.
8.2 Tài liệu tham khảo:
[2] Business English, the best way to improve Business English, NXB Hồng Đức, 2007
[3] TOEIC Analyst, 2nd Edition, Anne Taylor, 2007, Nhà xuất bản Trẻ.
[4] Business language practice / John Morrison Milne. - 1st ed. - London : LTP, 2002
Ngày 15 tháng 06 năm 2015 
Trưởng khoa
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ngày 15 tháng 06 năm 2015 
Tổ trưởng Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ngày 15 tháng 06 năm 2015 
Người biên soạn
(Ký và ghi rõ họ tên)
HUFLIT, ngày tháng 06 năm 2015 
Ban giám hiệu
** Ghi chú: Đề cương có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế giảng dạy

File đính kèm:

  • docde_cuong_hoc_phan_tieng_anh_thuong_mai_1_business_english_1.doc
Tài liệu liên quan