Đề cương chi tiết ôn thi môn ngoại ngữ kỳ thi tuyển công chức môn Tiếng anh – Trình độ A

1. Pronouns (Đại từ nhân xưng)

 Đại từ nhân xưng làm chủ từ trong câu

 Đại từ nhân xưng làm túc từ trong câu

 Đại từ sở hữu

 Đại từ phản thân

Đại từ nhân xưng làm chủ từ trong câu:

I tôi, ta Chỉ người nói số ít.

We chúng tôi, chúng ta Chỉ người nói số nhiều.

You bạn, các bạn Chỉ người nghe số ít hoặc số nhiều.

They họ, chúng nó, . Chỉ nhiều đối tượng được nói tới.

He anh ấy, ông ấy, . Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống đực.

She chị ấy, bà ấy, . Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống cái.

It nó, . Chỉ một đối tượng được nói tới không rõ giới tính.

 

docx19 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1162 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương chi tiết ôn thi môn ngoại ngữ kỳ thi tuyển công chức môn Tiếng anh – Trình độ A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
câu chủ động
Mẫu câu bị động (có hai cách chuyển đổi)
People + say / said + that + S + V 
People say that he lives abroad.
It + is / was + said + that + S + V 
It is said that he lives abroad.
S + is / was + said + to + V1 .
He is said to live abroad.
Lưu ý: Các động từ know (biết), think (nghĩ), believe (tin), rumour (đồn), hope (hi vọng), 
expect (trông mong), suppose (cho rằng) cũng được dùng trong trường hợp tương tự như trên thay cho động từ “say”
b. Động từ có 2 tân ngữ: (Verbs of two objects)
Xem xét câu sau đây: John gave me an English book. (“me” là tân ngữ 1, “an English book” là tân ngữ 2) 
 Cách 1: 	I was given an English book (by John).
 Cách 2: 	An English book was given to me (by John).
Những động từ cùng loại với động từ give trong câu trên là: 
send (gởi), show (đưa ra, cho xem), lend (cho mượn), promise (hứa), hand (đưa, nộp), pay (trả tiền), read (đọc), throw (quăng, ném), wish (ao ước), offer (đề nghị).
Lưu ý: Với các động từ có hai tân ngữ như trên, ta thường sử dụng tân ngữ 1 để chuyển thành chủ ngữ của câu bị động. (cách 1), tân ngữ 2 cũng được sử dụng để làm chủ ngữ trong câu bị động nhưng thường phải dùng giới từ TO để nối giữa động từ và tân ngữ 1 (cách 2)
4. Các loại câu so sánh đặc biệt
a. So sánh đồng tiến: “càng ngày càng” (thường được sử dụng với động từ be, get, become)
Dạng thức:	comparative + and + comparative (comparative: so sánh hơn)
	Ex: It gets hotter and hotter (Trời càng ngày càng nóng)
 	 The price of petrol is more and more expensive (Giá xăng dầu càng ngày càng đắt)
b. So sánh lũy tiến: “càng . thì càng”
Dạng thức: 	the + comparative + the + comparative
	Ex: The hotter the weather is, the more uncomfortable I feel 
	 (Thời tiết càng ấm tôi càng cảm thấy thoải mái)
	 The more I know him, the more I like him. 
	 (Càng biết anh ấy, tôi càng thích anh ấy)
5. Reported speech (câu tường thuật) với động từ tường thuật ở thì quá khứ 
 Câu kể
 told + somebody
 S1 + + S2 + V ( lùi một thì )
 said that
Câu đề nghị , mệnh lệnh
S + told / asked + somebody + (not) to infinitive
 Câu hỏi YES_NO
 S1 + asked + somebody + IF + S2 + V ( lùi một thì )
 Câu hỏi WH
 S1 + asked + somebody + WH- word + S2 + V ( lùi một thì )
* Cách chuyển đổi thì trong câu tường thuật
 Simple present 	ð Simple past
 Simple past 	ð Past perfect
 Present perfect 	ð Past perfect
 Present continuous 	ð Past continuous
 Simple future 	ð WOULD + V1
Can 	ð COULD
May 	ð MIGHT 
Must 	ð MUST / HAD TO
* Cách chuyển đổi ADVERB trong câu tường thuật
 now 	ð then
 here 	 ð there
 this 	ð that
 these 	ð those
 today 	ð that day
 tomorrow 	ð the following day/ the next day/ the day after
 next week 	ð the following week/ the next week/ the week after 
 yesterday 	ð the day before 
 last week 	ð the week before 
 ago 	ð before
Các động từ thường được dùng để chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp
- say (said) to someone, tell (told) someone
- ask, want to know, wonder
- advise someone to infinitive, promise to, apologize for, thank ..for
6. Subject and verb agreement (Sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ)
Chủ từ có EACH, EVERY, MANY A, thì động từ phải ở số ít.
- Each boy has a textbook.
Khi chủ từ là danh từ chỉ trọng lượng, đo lường, giá cả hay giá tiền thì được coi là số ít, động từ theo sau cũng ở số ít.
- Five hundred miles is a long distance.
Khi chủ từ là đại từ bất định như : everyone, something, nobodythì động từ theo sau phải ở số ít.
- Nobody has opened the door.
Khi chủ từ là danh từ có hình thức là số nhiều nhưng nghĩa lại là số ít thì động từ chia ở số ít.
- No news is good news.
- Physics is more difficult than chemistry.
Các danh từ thường gặp như: news (tin tức), physics (vật lý), mathematics (toán học), politics (chính trị), gymnastics (thể dụng dụng cụ), phonetics (ngữ âm học), measles (bệnh sởi), mumps (bệnh quai bị), rickets (bệnh còi xương), the United States, the Philippines
Hai hay nhiều chủ từ số ít được nối bởi liên từ AND thì đòi hỏi một động số nhiều.
- Tom and Mary were late yesterday.
Chủ ngữ có dạng THE+ ADJ (the rich, the poor..) thì động từ luôn ở số nhiều
Khi hai chủ từ được nối bởi OR, EITHER OR, NEITHERNOR thì động từ hòa hợp cùng ngôi với chủ từ gần nó nhất. (chủ từ thứ hai)
- Neither Jack nor I am willing to do that.
Khi hai chủ từ được nối bởi AS WELL AS, NO LESS THAN, WITH thì động từ hòa hợp với chủ từ thứ nhất.
- Tom, with his friends, is in the car.
Trong câu bắt đầu bằng THERE thì động từ hòa hợp với chủ từ theo sau nó.
- There were a lot of people at the meeting.
7. Word form (Sự thành lập từ)
Formation of simple adjectives (Cách thành lập tính từ)
Tính từ được thành lập từ danh từ bằng cách thêm vào sau danh từ các hậu tố. Một số hậu tố tính từ phổ biến là:
-FUL -LESS -LY -Y -AL -OUS -ABLE 
Noun + suffix
Adjectives
-ful
Harmful, useful, successful, hopeful, helpful, peaceful
-less
Childless, odourless, careless, hopeless, harmless, useless
-ly
Manly, worldly, hourly, daily, weekly, monthly, yearly,friendly
-y
Healthy, dirty, dusty, snowy, windy, rainy, cloudy, sunny, sandy
-al
Natural, national, industrial, agricultural, cultural, magical
-ous
Dangerous, courageous, poisonous, mountainous
-able
Respectable, knowledgeable, reasonable
Formation of simple nouns (Cách thành lập danh từ)
Danh từ được thành lập từ động từ, tính từ và những danh từ khác bằng cách thêm vào sau các hậu tố danh từ. Một số hậu tố danh từ phổ biến là:
-ER -OR -ANT -ION -TION -MENT -ING -NESS -TY -TH -DOM -IST -IAN -ISM
-SHIP -HOOD .
Formula
Nouns
Verb + ER/ OR / ANT
Teacher, manager, driver, actor, director, attendant, assistant
Verb + ION / TION
Action, invention, construction, direction, revolution, decision
Verb + MENT / AL
Development, appointment, refusal, removal, approval.
Verb + ING
Swimming, teaching, jogging, training, building
Adj + NESS
Kindness, goodness, happiness, sadness, darkness, ilness.
Adj + TY
Safety, loyalty, cruelty, variety, ability, honesty.
Adj + TH
Length, depth, width, truth, warmth, strength
Adj + DOM
Freedom, wisdom, boredom
Noun + IST / IAN
Guitarist, novelist, violinist, musician, physician, historian
Noun + ISM
Patriotism, capitalism, socialism, heroism
Noun + SHIP
Friendship, leadership, scholarship, comradeship
Noun + HOOD
Childhood, brotherhood, neighbourhood, parenthood
Formation of verbs (Cách thành lập động từ)
Formula
Verbs
DIS + verb
Dislike, disagree,discharge, disinvest, dislocate
Mis + verb
Misunderstand, misread, mislead
Out + verb
Outrun, outnumber, outweigh, outlive
Over + verb
Overact, overpay, overheat, overturn, overchange
Re + verb
Rewrite, reread, retell, recall
Under + verb
Undercharge, underdevelop, underdo, underline, undersign
Adj + EN
EN + Adj / Noun
Weaken, sharpen, tighten, loosen, shorten, foften
enrich, enable, enlarge, encourage, endanger
Noun / Adj + ISE / IZE
Sympathise, economise, socialize, memorize, industrialize
8. Sequence of tenses in adverbial clauses of time.
(Sự phối hợp thì giữa mệnh đề chính và mệnh đề thời gian)
Main clause (mệnh đề chính)
Time clause (mệnh đề thời gian)
FUTURE
PRESENT
PAST
PRESENT
PRESENT 
PAST
Lưu ý
Mệnh đề thời gian thường được bắt đầu bằng các liên từ thời gian như: when, whenever, before, after, since, as, as soon as, while, until, as long as 
Không bao giờ được dùng các thì tương lai ở mệnh đề thời gian
Một số gợi ý khi tiến hành thực hiện loại bài tập về sự phối hợp thì giữa mệnh đề chính và mệnh đề thời gian.
a. Nếu hai hành động xảy ra trong quá khứ nối với nhau bằng WHEN
- Cùng xảy ra một lúc hoặc liên tiếp nhau: Cả hai chia ở Simple Past
- Xảy ra theo trình tự trước sau: Hành động xảy ra trước chia ở Past perfect
 Hành động xảy ra sau chia ở Simple Past
- Hành động đang xảy ra thì một hành động khác xảy đến:
 Hành động đang xảy ra chia ở Past Continuous
 Hành động cắt ngang chia ở Simple Past
b. Nếu hai hành động xảy ra trong quá khứ nối với nhau bằng AFTER
- Mệnh đề gắn với AFTER chia ở Past perfect 
- Mệnh đề còn laị chia ở Simple Past
c. Nếu hai hành động xảy ra trong quá khứ nối với nhau bằng BEFORE
- Mệnh đề gắn với BEFORE chia ở Simple Past 
- Mệnh đề còn laị chia ở Past Perfect
d. Nếu hai hành động xảy ra trong quá khứ nối với nhau bằng AS SOON AS
 - Cả hai chia ở Simple Past hoặc mệnh đề gắn với AS SOON AS chia ở Past perfect
e. Nếu hai hành động nối với nhau bằng SINCE
- Mệnh đề gắn với SINCE chia ở Simple Past 
- Mệnh đề còn laị chia ở Present Perfect
(Nếu sau SINCE là một điểm thời gian – Mệnh đề chính chia ở Present Perfect)
9. Past modals (Các dạng quá khứ của động từ hình thái)
can’t + have + V3
ắt hẳn chưa
You can’t have heard their new CD yet – It’s coming out tomorrow
may / might / + have + V3
có lẽ đã
Mum and Dad may have gone shopping – Their car isn’t here.
could + have + V3
có thể đã
Becky could have done better in her exams.
should + have + V3
ought to + have + V3
lẽ ra nên
I should have phoned her to appolozize. Now it’s too late.
must + have + V3
ắt hẳn đã
Mum must have left work by now. She’ll be home soon.
would + have + V3
lẽ ra đã
I would have lent you some money. You just didn’t ask.
10. Inversions (Đảo ngữ)
In English, the usual order of words in a sentence is subject + verb + object. Sometimes certain adverbs come at the beginning of the sentence. This order is then inverted and the verb comes before the subject.
Study the following sentences.
Scarcely had I stepped out when the telephone rang.
Hardly had I reached the station when the train departed.
No sooner had she read the telegram than she started crying.
Never have I seen such a mess.
Note that the sentences given above can also be written with normal word order.
I had scarcely stepped out when the telephone rang.
I had hardly reached the station when the train departed.
- THE END -

File đính kèm:

  • docx2_tieng_anh_dieu_kien_5293.docx
Tài liệu liên quan