Củng cố kiến thức về câu hỏi đuôi

Côngthức :

S +V + O , [] + ĐẠI TỪ ?

Trong đó :

Đạitừ: Lấy chủ từ câu đầuđổi thành đại từ

Đàn ông---> he

Đàn bà----> she

Vật (số ít ) --- -> it

There--- -> there

pdf8 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1154 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Củng cố kiến thức về câu hỏi đuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Củng cố kiến thức về câu hỏi đuôi 
Côngthức : 
S +V + O , [] + ĐẠI TỪ ? 
Trong đó : 
Đạitừ: Lấy chủ từ câu đầuđổi thành đại từ 
Đàn ông---> he 
Đàn bà----> she 
Vật (số ít ) --- -> it 
There--- -> there 
This--- -> it 
That--- -> it 
These--- -> they 
Those--- -> they 
Sốnhiều ----> they 
Các đại từ như : they, he she... thì giữ nguyên 
[]: nhìn ở câu đầu nếu có động từ đặc biệt thìchuyển thành []nếu không có thì 
mựon trợ động từ do, does, did 
Những động từ đặc biệtcó thể chuyển ra vị trí []mà không cần phải mượn trợ động 
từ là: 
- is, am, are, was,were 
- wil, would 
- can, could 
- may, might 
- should 
- had ( better) 
- have, has, had ( +p.p)-lưu ý nếu phía sau không cóp.p( cột 3) thì khôngđược xem 
là động từ đặc biệt 
- Nếu câu đầu có NOT, hoặc các yếu tốphủ định như : never, rarely, no,hardly ...., 
thì [] không có NOT, nếu câu đầu không có NOTthì []có NOT 
NHỮNG DẠNG ĐẶC BIỆT: 
Iam--------> Aren'tI ? ( nhưng nếu là : I am not ... thì lại dùng : am I ?) 
Let's....--------> Shall we ? 
Nobody,no one, everyone,everybody,Someone,somebody...----------------->[] they? 
One-------------> [] you/one 
-Câu mệnh lệnh ( không có chủ từ ) ------->Will you? 
 VÍ DỤ : 
Lan cango, can'tshe ? ( động từ đặt biệt đem canra sau) 
Tom likesit,doesn'the ? (không có động từ đặt biệt nên mượn trợđộng từ does) 
the dogs won'trun,willthey ? ( câu đầu có notnên câu sau không có not) 
Goout with me,will you? ( câu mệnh lệnh ) 
Don'ttake it,will you? ( mệnh lệnh, dù có nothay không cũng dùng will you) 
Iama student, aren't I ? 
Phần trước là những vấn đề cơ bản của câu hỏi đuôi đủ để các ban sử dụng trong 
chương trình phổ thông, tuy nhiên muốn học cao hơn để làm tốt các bài thi đại học 
hay chương trình chuyên ngữ của đại học thì phải học những dạng "siêu khó" sau 
đây: 
1) Câu đầu là I WISH: 
- Dùng MAY 
- Ví dụ: 
- I wish to study English, may I ? 
2) Chủ từ là ONE: 
Dùng you hoặc one 
Ví dụ: 
One can be one’s master, can’t you/one? 
3) Câu đầu có MUST: 
Must có nhiều cách dùng cho nên tùy theo cách dùng mà sẽ có câu hỏi đuôi khác 
nhau 
- Must chỉ sự cần thiết: => dùng needn’t 
Ví dụ: 
They must study hard, needn’t they? 
- Must chỉ sự cấm đoán: => dùng must 
Ví dụ: 
You mustn’t come late, must you ? 
- Must chỉ sự dự đoán ở hiện tại: => dựa vào động từ theo sau must 
Ví dụ: 
He must be a very intelligent student, isn’t he? ( anh ta ắt hẳn là 1 học sinh rất 
thông minh, phải không ?) 
- Must chỉ sự dự đoán ở quá khứ ( trong công thức must +have+ p.p) : => dùng [ ] 
là have/has 
Ví dụ: 
You must have stolen my bike, haven’t you? ( bạn chắc hẵn là đã lấy cắp xe của 
tôi, phải không?) 
4) Let đầu câu: 
Let đầu câu có nhiều dạng cần phân biệt: 
- Let trong câu rủ (let’s ): dùng shall we ? 
Ví dụ: 
Let’s go out, shall we? 
- Let trong câu xin phép (let us /let me ): dùng will you ? 
Ví dụ: 
Let us use the telephone, will you? 
Let me have some drink, will you? 
- Let trong câu đề nghị giúp người khác (let me): dùng may I ? 
Ví dụ: Let me help you do it, may I ? 
5) Câu cảm thán: 
Lấy danh từ trong câu đổi thành đại từ, [ ] dùng is, am, are 
Ví dụ: 
What a beautiful dress, isn’t it? 
What a stupid boy, isn’t he? 
How intelligent you are, aren’t you? 
6) Câu đầu có I + các động từ sau: think, believe, suppose, figure, assume, fancy, 
imagine, reckon, expect, see, feel + mệnh đề phụ: 
Lấy mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi. 
Ví dụ: I think he will come here, won’t he? 
I don’t believe Mary can do it, can she? ( lưu ý MĐ chính có not thì vẫn tính như ở 
MĐ phụ) 
Cùng mẫu này nhưng nếu chủ từ không phải là I thì lại dùng mệnh đề đầu làm câu 
hỏi đuôi. 
Ví dụ: 
She thinks he will come, doesn’t she? 
7) Câu đầu có It seems that mệnh đề 
- Lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi. 
Ví dụ: 
It seems that you are right, aren’t you? 
8) Chủ từ là mệnh đề danh từ: 
- Dùng it 
Ví dụ: 
What you have said is wrong, isn’t it? 
Why he killed himself seems a secret, doesn’t it? 

File đính kèm:

  • pdfcung_co_kien_thuc_ve_cau_hoi_duoi_7569.pdf
Tài liệu liên quan