Công thức các thì trong tiếng Anh

 

+ Thì hiện tại đơn:

S + V ( + s/es đố với ngôi thứ 3 số ít)

+ Thì hiện tại tiếp diễn

S + be +V_ing

+ Thì hiện tại hoàn thành:

S+ has/have + PII

( yet, already, for, since )

+ Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

S has/have + been + V_ing

 

 

 

- Thì quá khứ:

 

+ Thì quá khứ đơn:

S+ V_ed (or BQT)

+ Thì quá khứ tiếp diễn:

S + was/were + V_ing

+ Thì quá khứ hoàn thành:

S + had + PII

+ Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn:

S + had + been + V_ing

 

doc6 trang | Chia sẻ: jinkenedona | Lượt xem: 1623 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công thức các thì trong tiếng Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 (hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn...). Một số ví dụ khác về thời hiện tại đơn:They understand the problem now. (stative verb)He always swims in the evening. (habitual action)We want to leave now. (stative verb) The coffee tastes delicious. (stative verb)2/Present Progressive (thi hiện tại tiếp diễn) Dùng để diễn đạt một hành động xảy ra vào thời điểm hiện tại. Thời điểm này được xác định cụ thể bằng một số phó từ như : now, rightnow, at this moment. Dùng thay thế cho thời tương lai gần, đặc biệt là trong văn nói.The president is trying to contact his advisors now. (present time) We are flying to Paris next month. (future time) ·Công thức: S + to be (am/is/are ) + V-ing
Các động từ trạng thái (stative verb) sau không được chia ở thể tiếp diễn (bất cứ thời nào) khi chúng là những động từ tĩnh diễn đạt trạng thái cảm giác của hoạt động tinh thần hoặc tính chất của sự vật, sự việc. Nhưng khi chúng quay sang hướng động từ hành động thì chúng lại được phép dùng ở thể tiếp diễn. know, believe, hear ,see, smell, wish, understand ,hate ,love ,like, want ,sound, have, need, appear, seem ,taste ,ownHe has a lot of books.(có không phải là hành động)He is having dinner now. (Động từ hành động: ăn tối)3/Present Perfect (thì hiện tại hoàn thành)Thì hiện tại hoàn thành dùng để: (1). Diễn đạt một hành động xảy ra ở một thời điểm không xác định trong quá khứ. John has traveled around the world. (We don't know when) (chúng tôi ko ở đó nên đâu có bik John đi hồi nào )(2). Chỉ một hành động xảy ra nhiều lần trong quá khứ. George has seen this movie three time. (3). Một hành động bắt đầu diễn ra trong quá khứ và vẫn còn xảy ra ở hiện tại. John has lived in that house for 20 years. (He still lives there.) Anh ta sống ở căn nhà đó 20 năm rồi, nhưng bây giờ anh ta vẫn sống ở đó = John has lived in that house since 1988. (Giả sử hiện nay là 2008) Từ năm 1984 John sống ở đó, và có thể bi giờ cũng vậyCông thức: S + have/has + PP *** Cách dùng SINCE và FOR: FOR + khoảng thời gian: for three days, for ten minutes, for twenty years ...SINCE + thời điểm bắt đầu: since 1982, since January, ... *** Cách dùng ALREADY và YET: Already dùng trong câu khẳng định, already có thể đứng ngay sau have và cũng có thể đứng ở cuối câu. We have already written our reports. We have written our reports already. Yet dùng trong câu phủ định, câu nghi vấn. Yet thường xuyên đứng ở cuối câu. We haven't written our reports yet. Have you written your reports yet? Trong một số trường hợp ở thể phủ định, yet có thể đứng ngay sau have nhưng phải thay đổi về mặt ngữ pháp: động từ PII trở về dạng nguyên thể có to và không dùng not. John has yet to learn the material = John hasn't learnt the material yet. ***Thì hiện tại hoàn thành thường dược dùng với một số cụm từ chỉ thời gian như sau: Dùng với now that... (giờ đây khi mà...) Now that you have passed the TOEFL test successfully, you can apply for the scholarship.Dùng với một số phó từ như till now, untill now, so far (cho đến giờ). Những cụm từ này có thể đứng đầu câu hoặc cuối câu. So far the problem has not been resolved. Dùng với recently, lately (gần đây) những cụm từ này có thể đứng đầu hoặc cuối câu. I have not seen him recently. Dùng với before đứng ở cuối câu. I have seen him before.4/Present Perfect Progressive (thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn)Chỉ đối với các hành động thộc loại (3) của thời hiện tại hoàn thành chúng ta mới có thể dùng thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn. John has been living in that house for 20 years. = John has lived in that house for 20 years. Công thức: S + have/has + been + V-ingPhân biệt cách dùng giữa hai thi`: Present PerfectHành động đã chấm dứt ở hiện tại do đó đã có kết quả rõ rệt.I've waited for you for half an hour.Tôi chờ khoảng nửa giờ rồi nhưng giờ thì hết chờ rồi Present Perfect Progressive Hành động vẫn tiếp diễn ở hiện tại, có khả năng lan tới tương lai do đó không có kết quả rõ rệt. I've been waiting for you for half an hour. Tôi đã chờ, đang chờ và sẽ tiếp tục chờ,chả bik là khi nào mới thôi chờ5/ Simple Past (thì quá khứ đơn):Dùng để diễn đạt một hành động đã xảy ra dứt điểm tại một thời gian xác định trong quá khứ (không còn diễn ra hoặc ảnh hưởng tới hiện tại). Thời điểm trong câu được xác định rõ rệt bằng một số các phó từ chỉ thời gian như: yesterday, at that moment, last week, ...Công thức: S+V-ed/P2 He went to Spain last year. Bob bought a new bicyle yesterday. Maria did her homework last night. Mark washed the dishes after dinner.We drove to the grocery store this afternoon. George cooked dinner for his family Saturday night.6/ Past Progresseive (thời quá khứ tiếp diễn)Thì này tương đối dễ nhầm lẫn, chú ý nha !Công thức: S + was/were + V-ingThì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn đạt: (1) một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì bị một hành động khác “chen ngang ” (khi đang... thì bỗng...).Công thức: S1 + was/were + V-ing when S2 + P2 I was watching TV when she came home.hoặc When she came home, I was watching television.Hành động nào bắt đầu trước và đang diễn ra thì dùng tiếp diễn, còn hành động chen ngang thì dùng quá khứ đơn, nhưng chú ý 1 điều khi hành động diễn ra trước và đang diễn ra đó quá ngắn ta có thể chia luôn nó ở quá khứ đơnWhen I went to the door, the phone rang (khoảng cách từ chỗ đó đến cái cửa rất ngắn, nên hành động của người này tuy là đang đi nhưng nó diễn ra rất nhanh)(2) Hai hành động cùng đồng thời xảy ra trong quá khứ. Trong trường hợp này, mẫu câu sau được áp dụng:Công thức: S1 + was/were + V-ing while S2 + was/were + V-ingMartha was watching television while John was reading a book. hoặc While John was reading a book, Martha was watching television. Cấu trúc sau đây cũng đôi khi được dùng nhưng không thông dụng bằng hai mẫu trên, ít khi gặp và ko nên dùng: While John was reading a book, Martha watched television.(3) Một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ: Martha was watching TV at seven o ’ clock last night. What were you doing at one o’ clock this afternoon?Henry was eating a snack at midnight last night.7/ Past Perfect (thi quá khứ hoàn thành):Công thức: Subject + had + [verb in participle] + ...Thi quá khứ hoàn thành được dùng để diễn đạt:(1) một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ, trong câu thường có có 2 hành động: Thời quá khứ hoàn thành thường được dùng với 3 phó từ chỉ thời gian là: after, before và when.Subject +simple past + after + subject + past perfectJohn went home after he had gone to the storeSubject + past perfect + before + subject + simple pastJohn had gone to the store before he went homeAfter + subject + past perfect, subject + simple pastAfter John had gone to the store, he went home.Before + subject +simple past, + subject + past perfectBefore John went home, he had gone to the store Phó từ when có thể được dùng thay cho after và before trong cả 4 mẫu trên mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu. Chúng ta vẫn biết hành động nào xảy ra trước do có sử dụng quá khứ hoàn thành.The police came when the robber had gone away.(2) Một trạng thái đã tồn tại một thời gian trong quá khứ nhưng đã chấm dứt trước hiện tại. Trường hợp này tương tự trường hợp (3) đối với hiện tại hoàn thành nhưng trong trường hợp này không có liên hệ gì với hiện tại.John had lived in New York for ten years before he moved to VN.8/ Past Perfect Progressive (thi quá khứ hoàn thành tiếp diễn):Công thức: S + had been + V-ing Chỉ đối với các hành động thuộc nhóm (2) của thi quá khứ hoàn thành ta mới có thể dùng thi quá khứ hoàn thành tiếp diễn, với ý nghĩa của câu không thay đổi. John had been living in New York for ten years before he moved to VN.Lưu ý: Thi này ngày nay ít dùng, người ta thay thế nó bằng Past Perfect và chỉ dùng khi nào cần điễn đạt tính chính xác của hành động.9/ Simple Future (thi tương lai đơn)Công thức: S + will/shall + bare infNgày nay ngữ pháp hiện đại, đặc biệt là ngữ pháp Mĩ chấp nhận việc dùng will cho tất cả các ngôi, còn shall chỉ dùng với các ngôi I, we trong một số trường hợp như sau:· Đưa ra đề nghị một cách lịch sự:Shall I take you coat?· Dùng để mời người khác một cách lịch sự:Shall we go out for lunch?· Dùng để ngã giá trong khi mặc cả, mua bán:Shall we say : $ 50· Thường được dùng với 1 văn bản mang tính pháp qui buộc các bên phải thi hành điều khoản trong văn bản:All the students shall be responsible for proper execution of the dorm rule.Trong tiếng Anh bình dân , người ta thay shall = must ở dạng câu này. Nó dùng để diễn đạt một hành động sẽ xảy ra ở một thời điểm nhất định trong tương lai nhưng không xác định cụ thể. Thường dùng với một số phó từ chỉ thời gian như tomorrow, next + time, in the future, in future, from now on.10/ Tương lai tiếp diễn (Future Continuous)Công dụng*Diễn tả một hành động đang xảy ra ở một thời điểm nhất định trong tương lai.Ví dụ :-Now we are making necessary preparations for the honeymoon trip to Nha Trang.This day next week, we shall be visiting Nha Trang's tourist attractions (Bây giờ, chúng tôi đang chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang.Ngày này tuần sau, chúng tôi sẽ đang tham quan các thắng cảnh du lịch của Nha Trang). -This time tomorrow, all the workers will be queuing up to receive luncheon vouchers(Giờ này ngày mai, tất cả công nhân sẽ đang xếp hàng nối đuôi nhau để nhận phiếu ăn tra)Công thức: S + shall/will + be + V-ing·Xác định :I shall/will be working, We shall/will be working, He/she/it will be working ...·Phủ định :I shall not/shan't be working, I will not/won't be working,We shall not/shan't be working, We will not/won't be working, He/she/it will not/won't be working ...·Nghi vấn :Shall/will I be working?,Shall/will we be working?, Will he/she/it be working? ...·Nghi vấn phủ định :Will you not be working?/Won't you be working?, Will they not beworking?/Won't they be working? ...

File đính kèm:

  • doccong_thuc_cac_thi_trong_tieng_anh_6606.doc
Tài liệu liên quan