200 truyện song ngữ Anh – Việt

It was high summer. A traveller hired a

donkey and set out on a journey. The

owner of the donkey was following behind

to drive the beast. At mid-day, they

decided to take rest for some time but

couldn't find any shady place around. So,

the traveler decided to rest in the shade of

the donkey. But the owner didn't let him do

so as he himself wanted to sit in its

shadow.

The trveller said, "How can you refuse me

the shadow? I have paid you money after

all."

"But you have paid for the ride, not for

resting in his shadow", retorted the owner.

So, an argument followed between the two.

When the donkey saw that the owner and

the hirer were busy fighting, he took to his

heels and was soon out of sight.

pdf81 trang | Chia sẻ: hoa30 | Lượt xem: 633 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu 200 truyện song ngữ Anh – Việt, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
200 truyện song ngữ Anh – Việt 
NEVER FIGHT OVER TRIFLES Đừng bao giờ tranh đấu vì những 
chuyện vặt 
It was high summer. A traveller hired a 
donkey and set out on a journey. The 
owner of the donkey was following behind 
to drive the beast. At mid-day, they 
decided to take rest for some time but 
couldn't find any shady place around. So, 
the traveler decided to rest in the shade of 
the donkey. But the owner didn't let him do 
so as he himself wanted to sit in its 
shadow. 
The trveller said, "How can you refuse me 
the shadow? I have paid you money after 
all." 
"But you have paid for the ride, not for 
resting in his shadow", retorted the owner. 
So, an argument followed between the two. 
When the donkey saw that the owner and 
the hirer were busy fighting, he took to his 
heels and was soon out of sight. 
Một mùa hè nóng bức, một người bắt đầu 
cuộc hành trình của họ với con lừa vừa 
thuê. Chủ con lừa đi theo sau để điều 
khiển nó. Đến giữa ngày, họ quyết định 
nghỉ một lúc nhưng đôi lúc lại không tài 
nào tìm được nơi râm ráo thích hợp, vì 
thế cậu thuê con lười đề nghị nghỉ dưới 
bóng con lừa. Nhưng chủ của nó không 
để ông ta làm thế vì bản thân ông chỉ 
muốn mình ngồi trong đấy. 
"Sao lại không cho tôi nghỉ chung trong 
bóng của nó? Tôi trả tiền trước đó rồi 
mà!", Ông ta cằn nhằn. 
"Ông chỉ trả tiền để lái nó thôi, không có 
vụ nghỉ trong bóng của nó", tên chủ đáp 
lại. 
Và một cuộc chiến bằng mồm diễn ra 
suốt hành trình của họ. Con lừa trông 
thấy rằng người chủ và ông hành khách 
có vẻ bận rộn cho cuộc chiến đó, nó liền 
ngồi dậy và biến đi mất tăm. 
Better bent than broken Dẻo cong hơn rắn giòn 
Once a huge oak tree stood on the bank of 
a river. It was well nourished by the water 
of the river. Naturally, it was very strong 
and had a thick stem. Just nearby, grew 
some reeds with thin but flexible stems. 
They stood almost half in water and had 
flourished well too. 
One day, strong winds blew. The tree, 
though huge and strong, broke from the 
middle and was thrown across the stream 
just among the reeds. On the other hand, 
the tree was very surprised to see that the 
reeds suffered no harm at all. 
The oak could not make out the reason of 
the safety of the reeds and asked them, 
"How is it that, you being frail and slender, 
managed to face the gale without any 
Một cây sồi lớn mọc trên bờ của một 
dòng sông. Nó được nuôi dưỡng tốt nhờ 
nước của dòng sông. Lẽ tự nhiên, nó rất 
khỏe mạnh và có cành lá rậm rạp. Ở dần 
đó, mọc vài đám sậy với cành lá mỏng 
nhưng mềm dẻo. Chúng mọc gần hết một 
nửa trong nước và cũng mọc sum suê. 
Một ngày nọ, một cơn gió mạnh thổi đến. 
Cây cối, dù to lớn và khỏe mạnh, đều bị 
gãy nửa và bị cuốn vào dòng suối trong 
những đám sậy. Mặt khác, cây cối đã rất 
ngạc nhiên khi nhìn thấy những đám sậy 
không phải chịu một tổn hại nào. 
Cây sồi không thể đưa ra lý do về sự an 
toàn của những cây sậy và đã hỏi chúng: 
" Bạn đã làm thế nào vậy trong khi bạn 
yếu ớt và mảnh khảnh lại xoay sở để đối 
harm. But I, strong enough, have been 
broken." 
The reeds replied, "You were proud of 
your strength and refused to bend. So, you 
broke while we bowed and yielded to the 
gale and were spared." 
mặt với gió mạnh mà không bị thiệt hại 
gì. Còn tôi, dù đủ khỏe mạnh, mà vẫn bị 
gãy" 
Lau sậy trả lời: "Bạn tự hào về sức mạnh 
của mình và từ chối cúi mình. Vì vậy , 
bạn đã gãy đổ trong khi chúng tôi cúi 
mình đầu hàng cơn gió mạnh và đã được 
tha" 
A COWARD CAN'T TEACH 
COURAGE 
Kẻ nhút nhát không thể dạy sự dũng 
cảm 
Once there lived a hind in a forest. She had 
a son who had grown very young and 
strong. She was very happy to see his stout 
body and branched strong horns and 
thought, "stags have powerful horns, why 
should they be afraid of hounds, wolves 
then? It's sheer cowardice. I would never 
like my son to do it at all." 
After some time, the hind's son came there. 
The hind wanted to teach him to be 
courageous. She said, "Son! You have a 
stout body and strong horns. So, you must 
not run away from hounds and wolves. 
Don't be a coward." 
"Ok, mom; I won't", said the stag. 
 Just then the mother and the son heard the 
bark of the hounds. The hind got ready to 
run away when her son asked her to stay 
on. She said, "You may, but I have no 
horns." 
Saying so, she ran as fast as she could. 
The mother herself was a coward and was 
teaching courage to her son. What a satire! 
Một thuở nọ có một con hươu mẹ ở một 
khu rừng. Hươu mẹ này có một chú hươu 
con đực đang lớn mạnh mỗi ngày. Cô ấy 
rất vui vì đứa con mình có những bắp 
thst săn chắc và những nhánh sừng khỏe 
mạnh và cô ấy suy nghĩ: "loài hươu với 
những chiếc sừng mạnh mẽ, tại sao 
chúng ta lại sợ những con chó sẵn và chó 
sói nhỉ? Đó là một điều tủi nhục. Tôi 
không bao giờ muốn đứa con tôi trở nên 
như vậy". 
Sau một lúc, hươu con đến. Hươu mẹ 
muốn dạy hươu con trở nên nên dũng 
cảm. Hươu mẹ nói:"Con trai! Con có một 
thân thể mập mạp và bộ sừng khỏe. Vì 
vậy, con không phải bỏ chạy khỏi chó 
săn và chó sói. Đừng là một kẻ nhát gan." 
"Vâng, mẹ; con sẽ không nhút nhát" 
hươu con nói. 
Vừa đúng lúc người mẹ và người con 
nghe tiếng sủa của chó sói. Con hươu mẹ 
sẵn sàng chạy thoát khi hươu con yêu cầu 
mẹ ở lại. Người mẹ nói, "con có thể, 
nhưng mẹ không có những cái sừng" 
Nói xong, hươu mẹ chạy nhanh nhất có 
thể. 
Bản thân hươu mẹ là một kẻ nhút nhát và 
lại dạy hươu con sự dũng cảm. Thật mỉa 
mai! 
Belling the cat 
Đeo lục lạc cho mèo 
Long ago, the mice had a general council 
to consider what measures they could take 
to outwit their common enemy, the Cat. 
Some said this, and some said that; but at 
last a young mouse got up and said he had 
a proposal to make, which he thought 
would meet the case. 
"You will all agree," said he, "that our 
chief danger consists in the sly and 
treacherous manner in which the enemy 
approaches us. Now, if we could receive 
some signal of her approach, we could 
easily escape from her." 
"I venture, therefore, to propose that a 
small bell be procured, and attached by a 
ribbon round the neck of the Cat. By this 
means we should always know when she 
was about, and could easily retire while she 
was in the neighbourhood." 
This proposal met with general applause, 
until an old mouse got up and said: "That is 
all very well, but who is to bell the Cat?" 
The mice looked at one another and 
nobody spoke. Then the old mouse said: 
"IT IS EASY TO PROPOSE 
IMPOSSIBLE REMEDIES." 
Đã từ lâu lắm, loài chuột đã tổ chức một 
hội nghị chung để tính toán xem ở giới 
hạn nào chúng có thể đối phó với kẻ thù 
chung, loài mèo. 
Một số con nói thế này, một số thì bảo 
thế nọ, cuối cùng có một con chuột nhỏ 
đứng dậy và hắn đã đưa ra một đề xuất 
cần làm, mà theo nó đề nghị cần được 
đáp ứng. 
"Mọi người đều đồng ý thế này", nó nói, 
"nguy hiểm lớn nhất của chúng ta chính 
là yếu tố ranh mãnh và xảo trá khi kẻ thù 
tiếp cận chúng ta. Giờ đây, giá như 
chúng ta có thể nắm bắt được tín hiệu 
tiếp cận của kẻ thù, chúng ta có thể dễ 
dàng tẩu thoát." 
"Chính vì vậy, tôi xin mạo muội đề nghị 
kiếm một cái lục lạc nhỏ, và đính với một 
cái nơ quanh cổ của con mèo. Bằng giải 
pháp này, lúc nào chúng ta cũng biết 
được kẻ thù ở đâu và dễ dàng rút lui khi 
hắn đang ở gần." 
Lời đề nghị này được mọi người tán thán, 
đến khi một con chuột già đứng dậy và 
nói: "Đề nghị đấy tốt thôi, nhưng ai sẽ 
đeo lục lạc cho mèo?" Bọn chuột nhìn 
nhau từng con một và không ai nói lời 
nào. Rồi lão chuột nói: 
"THẬT DỄ DÀNG KHI ĐƯA RA GIẢI 
PHÁP BẤT KHẢ THI" 
The rat and the elephant 
Con chuột và con voi 
A Rat was traveling along the King's 
highway. He was a very proud Rat, 
considering his small size and the bad 
reputation all Rats have. As Mr. Rat 
walked along—he kept mostly to the 
ditch—he noticed a great commotion up 
the road, and soon a grand procession came 
in view. It was the King and his retinue. 
The King rode on a huge Elephant adorned 
with the most gorgeous trappings. With the 
King in his luxurious howdah were the 
royal Dog and Cat. A great crowd of 
people followed the procession. They were 
Một con chuột đang đi dọc trên con 
đường lớn của nhà vua. Nó rất tự hào về 
ngoại hình nhỏ bé của mình và tiếng tăm 
xấu xa tất cả bọn chuột đều có. Khi chuột 
đi nó đi ngang qua nhiều vũng nước. 
Bỗng nó thấy rung động mạnh trên 
đường và ngay sau đó một đám diễu 
hành xuất hiện trước mắt. Đó là nhà vua 
và đoàn tùy tùng của người. 
Nhà vua cưỡi trên lưng một con voi rất to 
được trang hoàng với bộ đồ lộng lẫy. 
Cùng với nhà vua trên chiếc bành voi 
sang trọng là con mèo và con chó quý 
so taken up with admiration of the 
Elephant, that the Rat was not noticed. His 
pride was hurt. 
"What fools!" he cried. "Look at me, and 
you will soon forget that clumsy Elephant! 
Is it his great size that makes your eyes pop 
out? Or is it his wrinkled hide? Why, I 
have eyes and ears and as many legs as he! 
I am of just as much importance, and" 
But just then the royal Cat spied him, and 
the next instant, the Rat knew he was not 
quite so important as an Elephant. 
A resemblance to the great in some things 
does not make us great. 
tộc. Đám đông người theo sau đoàn diễu 
hành. Họ có vẻ rất coi trọng con voi và 
con chuột thì không được chú ý tới. Sự tự 
hào của nó bị tổn thương. 
Thật ngu ngốc, nó kêu khóc. "nhìn tôi 
đây, và anh sẽ sớm quên con voi vụng về 
đó! Có phải là vì ngoại hình to của nó đã 
khiến con mắt ngài để ý tới? Hay là làn 
da nhăn nheo của nó? Tại sao, tôi cũng 
có tai, có mắt và cũng có nhiều chân như 
nó! và tôi cũng quan trọng chứ. 
Nhưng ngay sau đó con mèo quý tộc đã 
đánh hơi được con chuột, và chỉ trong 
chốc lát con chuột biết rằng nó không 
quan trọng bằng con voi. 
Cùng có chung những điểm tương đồng 
nhưng chúng ta không giống nhau. 
The jay and the peacock 
Chim giẻ cùi và con công 
A Jay venturing into a yard where 
Peacocks used to walk, found there a 
number of feathers which had fallen from 
the Peacocks when they were moulting. 
He tied them all to his tail and strutted 
down towards the Peacocks. When he 
came near them they soon discovered the 
cheat, and strid-ing up to him pecked at 
him and plucked away his borrowed 
plumes. 
So the Jay could do no better than go back 
to the other Jays, who had watched his 
behaviour from a distance; but they were 
equally annoyed with him, and told him: 
'It is not only fine feathers that make fine 
birds.' 
Có một chàng chim giẻ cùi bạo gan đi 
vào một khoảnh sân phơi những chú 
công thường hay đi tản bộ, và nhận thấy 
có khá nhiều lông rụng ra từ những chú 
công khi chúng đang độ thay áo. 
Chằng gắn hết chúng vào sau đuôi rồi 
nghênh ngang đi giễu vòng thẳng về 
hướng những chú Công. Rồi lũ Công 
cũng sớm phát hiện ra kẻ giả mạo khi 
chàng tiến đến ngày càng gần, chúng sải 
bước về phía chàng, mổ lia lịa vào chàng 
rồi ngoạm nhổ hết tùm long mà chàng 
vay mượn. 
Thế là chàng chim giẻ cùi không còn 
cách nào khác, đành quay trở lại với thế 
giới của những chú chim giẻ cùi, những 
kẻ đã quan sát hành động của chàng từ 
nãy giờ ở đằng xa; nhưng chúng tỏ ra khá 
khó chịu với chàng, chúng bảo chàng: 
'Chẳng phải cứ có lông vũ đẹp là thành 
chim đẹp được đâu.' 
COST OF THE BELL 
Giá của cái chuông 
Everyday, a shepherd used to take his cows 
for grazing. He had tied a bell to each of 
Mỗi ngày, người chăn cừu dẫn bò của 
anh ta đi ăn cỏ. Anh gắn chuông cho mỗi 
the cows he had so that he could know 
where they were grazing. The best cow had 
a costly bell tied around her neck. 
One day, a stranger was going through the 
pasture. Seeing the costly bell around the 
cow's neck, he went to the shepherd and 
asked if he would sell the bell. 
Out of greed, the shepherd sold the bell. 
But now he could not know where his best 
cow was grazing. 
On getting an opportunity, the stranger 
stole the cow. Thus, the shepherd lost his 
best cow just because of his greed. 
con bò để biết được chúng đang ở đâu. 
Con bò tốt nhất được đeo một cái chuông 
đắt nhất quanh cổ. 
Một ngày nọ, một người lạ đi qua đồng 
cỏ. Nhìn thấy cái chuông có giá trị trên 
cổ con bò, anh ta đi đến chỗ người chăn 
cừu và đề nghị ông ta bán cái chuông. 
Vì lòng tham, người chăn cừu đã bán cái 
chuông. Nhưng bây giờ ông ta lại không 
biết con bò của ông ấy đang ở đâu. 
Có được cơ hội, người lạ đã ăn cắp con 
bò. Vì vậy người chăn cừu đã mất con bò 
tốt nhất chỉ vì lòng tham của mình. 
THE MISCHIEVOUS DOG 
CHÚ CHÓ TINH NGHỊCH 
There was once a Dog who was so ill-
natured and mischievous that his Master 
had to fasten a heavy wooden clog about 
his neck to keep him from annoying 
visitors and neighbors. 
But the Dog seemed to be very proud of 
the clog and dragged it about noisily as if 
he wished to attract everybody's attention. 
He was not able to impress anyone. 
"You would be wiser," said an old 
acquaintance, "to keep quietly out of sight 
with that clog. Do you want everybody to 
know what a disgraceful and ill-natured 
Dog you are?" 
Notoriety is not fame. 
Có lần chú chó quá xấu tính và tinh 
nghịch đến nỗi chủ của nó phải đeo cho 
nó một cái còng cổ rất nặng để ngăn nó 
không làm phiền du khách và hàng xóm. 
Nhưng dường như chú chó rất tự hào về 
cái còng và kéo nó đi rất ồn ào như muốn 
gây chú ý đến mọi người. Nhưng nó 
không gây ấn tượng được với ai. 
"Bạn phải khôn ngoan lên", một người 
quen cũ nói, "hãy giữ yên lặng khi ở 
ngoài với cái còng. Bạn muốn mọi người 
biết bạn là một chú chó đáng hổ thẹn và 
xấu tính sao?" 
Tai tiếng không phải là sự nổi tiếng. 
NEVER TELL A LIE 
KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC NÓI DỐI 
On his deathbed, a father advised his son to 
always speak truth. The son promised that 
he would never tell a lie. 
One day, while going to the city through a 
forest, he got surrounded by some robbers. 
One of them asked, "What do you have?" 
The boy answered, "I have fifty rupees." 
They searched him but couldn't find 
anything. When they were about to go, the 
boy called out, "I am not telling a lie. See 
this fifty rupee note which I had hidden in 
my shirt." 
Trong giờ phút cuối đời của mình, người 
cha đã khuyên con trai ông ấy phải luôn 
nói thật. Người con hứa rằng anh ấy sẽ 
không bao giờ nói dối. 
Một ngày nọ, trong khi đi đến thành phố 
thông qua khu rừng, cậu bé bị bao quanh 
bởi những tên cướp. Một trong số chúng 
hỏi "mày có cái gì?" 
Anh ta trả lời: "Tôi có 50 đồng ru pi" 
Họ lục soát người anh ta nhưng không 
tìm thấy bất kỳ thứ gì. Khi họ chuẩn bị 
bỏ đi, cậu bé gọi họ lại: " Tôi không nói 
The leader of the robbers felt pleased at the 
truthfulness of the boy, gave him hundred 
rupees as reward and went away. 
dối. Nhìn này 50 đồng rupi tôi giấu trong 
áo này". 
Thủ lĩnh băng cướp cảm thấy hài lòng về 
tính thật thà của cậu bé, ông ta cho cậu 
bé 100 đồng rupi như một phần thưởng 
và bỏ đi 
The crow and the pitcher 
In a spell of dry weather, when the Birds 
could find very little to drink, a thirsty 
Crow found a pitcher with a little water in 
it. 
But the pitcher was high and had a narrow 
neck, and no matter how he tried, the Crow 
could not reach the water. The poor thing 
felt as if he must die of thirst. 
Then an idea came to him. Picking up 
some small pebbles, he dropped them into 
the pitcher one by one. With each pebble 
the water rose a little higher until at last it 
was near enough so he could drink. 
"In a pinch a good use of our wits may 
help us out." 
Con quạ và cái bình 
Vào một đợt khô hạn, khi các loài chim 
chỉ có thể tìm thấy rất ít nước để uống, 
một con quạ khát nước đã tìm thấy một 
cái bình trong đó có một ít nước. 
Nhưng cái bình thì cao và có cái cổ hẹp, 
và dù cho quạ ta có cố gắng sao đi chăng 
nữa thì nó cũng không thể chạm được tới 
nước trong bình. Nó cảm nhận một điều 
tệ hại nếu nó phải chết vì khát. 
Sau đó, một ý tưởng thoáng lên trong nó. 
Nó nhặt lên vài viên sỏi nhỏ và thả từng 
viên một vài cáu bình chứa nước. Cứ mỗi 
viên sỏi thì nước lại dang lên cao hơn 
cho đến cuối cùng đã gần đủ để nên nó 
có thể uống. 
"Trong một trường hợp cấp thiết thì sự 
bình tĩnh sẽ giúp chúng ta vượt qua 
những sự cố." 
The two crabs 
Hai con cua 
One fine day two Crabs came out from 
their home to take a stroll on the sand. 
"Child," said the mother, "you are walking 
very ungracefully. You should accustom 
yourself to walking straight forward 
without twisting from side to side." 
"Pray, mother," said the young one, "do but 
set the example yourself, and I will follow 
you." 
"Examples is the best precept" 
Một ngày đẹp trời hai con cua đi ra khỏi 
nhà để đi dạo trên cát. 
"Này con gái" cua mẹ nói, "Con đang đi 
rất thiếu duyên dáng đấy. Con nên tập 
dần cho quen để đi thẳng hướng đừng đi 
ngang như thế". 
"Mẹ hãy thử trước" cua con nói, "Làm 
một ví dụ từ chính mẹ và con sẽ làm 
theo" 
"Ví dụ là lời dạy bảo tốt nhất." 
The Goose with the Golden Egg 
Con ngỗng và quả trứng vàng 
One day a countryman going to the nest of 
his Goose found there an egg all yellow 
and glittering. 
Một ngày nọ, một người nông dân tìm 
đến ổ của con ngỗng và thấy một quả 
trứng vàng sáng bóng. 
When he took it up it was as heavy as lead 
and he was going to throw it away, because 
he thought a trick had been played upon 
him. 
But he took it home on second thoughts, 
and soon found to his delight that it was an 
egg of pure gold. 
Every morning the same thing occurred, 
and he soon becam rich by selling his eggs. 
As he grew rich he grew greedy; and 
thinking to get at once all the gold the 
Goose could give, he killed it and opened it 
only to find, nothing. 
Greed often overreaches itself. 
Ông cầm quả trứng lên xem thì thấy nó 
nặng như chì và quẳng nó đi vì ông nghĩ 
đây là một trò đùa dành cho mình. 
Nhưng nghĩ lại ông bèn mang nó về nhà 
và vui sướng khi nhận ra rằng đây là quả 
trứng bằng vàng nguyên chất. 
Mỗi sáng điều tương tự này đều xảy ra và 
ông ta sớm trở nên giàu có bằng việc bán 
những quả trứng vàng. 
Khi càng giàu có thì lòng tham cũng lớn 
dần lên, ông nghĩ cách để có tất cả trứng 
vàng của con ngỗng trong một lần, ông 
giết con ngỗng, mổ bụng nó để tìm trứng 
vàng nhưng không có gì trong đó cả. 
Tham quá thì thâm 
The Bear and the Bees 
Con gấu và Bầy ong 
A Bear came across a log where a Swarm 
of Bees had nested to make their honey. As 
he snooped around, a single little Bee flew 
out of the log to protect the swarm. 
Knowing that the Bear would eat all the 
honey, the little bee stung him sharply on 
the nose and flew back into the log. 
This flew the Bear into an angry rage. He 
swatted at the log with his big claws, 
determined to destroy the nest of bees 
inside. This only alerted the bees and quick 
as a wink, the entire swarm of bees flew 
out of the log and began to sting the bear 
from head to heel. The Bear saved himself 
by running to and diving into the nearest 
pond. 
"It is better to bear a single injury in 
silence than to bring about a thousand by 
reacting in anger." 
Ngày nọ, một con Gấu đi qua chỗ có 
khúc gỗ nơi Bầy Ong xây tổ làm mật. 
Chú tò mò nhìn ngó xung quanh thì một 
con ong bay ra để bảo vệ đàn. Biết Gấu 
sẽ ăn hết mật, Con Ong bé nhỏ đốt thật 
mạnh vào mũi chú rồi bay vào trong 
khúc gỗ. 
Gấu tức giận như điên vì bị đốt đau. Chú 
nhất định phải tiêu diệt tổ ong bên trong, 
nên dùng những móng vuốt to của mình 
đập mạnh vào khúc gỗ. Bầy Ong bị động 
và bay ra rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, 
chúng bắt đầu đốt Gấu khắp từ đầu tới 
chân. Gấu ta chỉ còn cách co giò chạy 
thoát thân rồi nhảy "ùm" xuống cái ao 
gần nhất. 
"Lặng lẽ chịu đựng chỉ một nỗi đau còn 
hơn là chịu cả ngàn thư

File đính kèm:

  • pdf200_truyen_song_ngu_anh_viet.pdf
Tài liệu liên quan