Unit 04. Pronouns ( Đại từ)

I. Các loại đại từ

Đại từ (pronoun) là từ dùng thay cho một danh từ. Đại từ có thể

được chia thành 8 loại:

1. Đại từ nhân xưng (personal pronouns)

2. Đại từ sở hữu (possessive pronouns)

3. Đại từ phản thân (reflexive pronouns)

4. Đại từ chỉ định (demonstrative pronouns)

5. Đại từ nghi vấn (interrogative pronouns)

pdf4 trang | Chia sẻ: việt anh | Ngày: 12/09/2016 | Lượt xem: 453 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Unit 04. Pronouns ( Đại từ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Unit 04. Pronouns ( Đại từ) 
I. Các loại đại từ 
Đại từ (pronoun) là từ dùng thay cho một danh từ. Đại từ có thể 
được chia thành 8 loại: 
1. Đại từ nhân xưng (personal pronouns) 
2. Đại từ sở hữu (possessive pronouns) 
3. Đại từ phản thân (reflexive pronouns) 
4. Đại từ chỉ định (demonstrative pronouns) 
5. Đại từ nghi vấn (interrogative pronouns) 
6. Đại từ bất định (indefinite pronouns) 
7. Đại từ quan hệ (relative pronouns) 
8. Đại từ phân biệt (distributive pronouns) 
II. Đại từ nhân xưng (Personal Pronouns) 
Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu trước hết về các đại từ nhân 
xưng. 
Đại từ nhân xưng là những từ dùng để xưng hô khi nói chuyện với 
nhau. Trong tiếng Việt có nhiều đại từ và cách sử dụng chúng cũng 
rất phong phú. Nhưng trong tiếng Anh cũng như hầu hết các ngoại 
ngữ chỉ có một số các đại từ cơ bản. 
Các đại từ nhân xưng (Personal Pronouns) được chia làm 3 ngôi: 
Ngôi thứ nhất: dùng cho người nói tự xưng hô (tôi, chúng tôi,) 
Ngôi thứ hai: dùng để gọi người đang tiếp xúc với mình (anh, bạn, 
mày,) 
Ngôi thứ ba: dùng để chỉ một đối tượng khác ngoài hai đối tượng đang 
tiếp xúc với nhau (anh ta, bà ta, hắn, nó,) 
Mỗi ngôi lại được phân thành số ít và số nhiều. 
Số ít để chỉ một đối tượng. 
Số nhiều để chỉ nhiều đối tượng. 
Các pronoun trong tiếng Anh bao gồm: 
Ngôi I Ngôi II Ngôi III 
Số ít I You He, She, It 
Số nhiều We You They 
I /ai/ : tôi, tao, 
You /ju/ : anh, bạn, các anh, các bạn. 
Khi dùng ở số nhiều hay số ít đều viết là you. 
He /hi/ : anh ta, ông ta, nó, 
She /Si/ : cô ta, bà ta, chị ta, nó, 
It /it/ : nó. 
It thường chỉ dùng để chỉ đồ vật 
We /wi/ : chúng tôi, chúng ta, 
They /Tei/ : họ, chúng nó, 
Các động từ trong câu luôn luôn phải phù hợp với các đại từ của nó. 
Cách sử dụng động từ cho hòa hợp với chủ từ gọi là chia động từ. 
Trước hết ta tìm hiểu cách chia động từ TO BE. 
TO BE (thì, là, ở) 
I am 
You are 
He is 
She is 
It is 
We are 
They are 
Như vậy ta thấy to be có ba biến thể : am, is và are. 
Người ta cũng sử dụng cách viết tắt sau: 
I am I’m 
You are You’re 
He is He’s 
She is She’s 
It is It’s 
We are We’re 
They are They’re 

File đính kèm:

  • pdfunit_04_8083.pdf
Tài liệu liên quan