Ngữ pháp tiếng Anh - Mệnh đề If

Dạng 1 : Có thể xảy ra.

 If Clause : If + S+ V( hiện tại )

 Mam clause :* S+ will+ V

 * S+ V( hiện tại )

 

Dạng 2 : Trái Sự Thật ở Hiện Tại.

 If clause : If+ S+ _ V-ed+ _ were.

 Mam clause : S+ would + V_bare

+ could + V_bare

+ should +V_bare

+ might + V_bare

 

Dạng 3 : Trái sự thật ở quá khứ.

 If clause : If+ S+ had+ P.P

 

 Mam clause : S+ would+ have+ P.P

+ could+ have+ P.P

+ should+ have+ P.P

+ might+ have+ P.P

 

 

 

doc69 trang | Chia sẻ: jinkenedona | Ngày: 04/05/2015 | Lượt xem: 2035 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh - Mệnh đề If, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ore like a father,if anything(tôi xin nói rằng ông ấy còn hơn cả một người cha,nếu có thể nói thế )He seldom if ever travel abroard(Anh ta chả mấy khi đi ra nước ngoài)Usually,if not always,we write "cannot" as one word(thông thương nhưng không phải là luôn luôn)11. If+ Adjective= although(cho dù là )-Nghĩa không mạnh bằng althought-Dùng để diễn đạt quan điểm riêng hoặc vấn đề gì đó không quan trọngVd:His style,if simple,is pleasant to read(văn phong của ông ta,cho dù đơn giản,thì đọc cũng thú)-Cấu trúc này có thể thay băng may... ,butHis style may be simple,but it is pleasant to read
thuydieplinh
29-08-2009, 10:20
***Các bạn cùng làm bài tập về câu điều kiện nhé. Làm xong rỗi xem lại phần lý thuyết sẽ giúp chúng ta nhớ lâu hơn rất nhiều .*Sử dụng dạng đúng của động từ trong ngoặc.1. If I was offerred the job, I think I.......................(take) it.2. I'm sure Tom will lend you mome money. I would be surprised lf he .........(refuse).3. Many people woud be out of work if that factory............(close) down.4. If she sold her car, she.................(not/get) much money for it.5. They are expecting us. They would be disappoited if we ..........(not /come).6. Would George be angry if I ................(take) his bike without asking?7. Ann gave me this ring. She .............(be) terribly upset if I lost it.8.If someone ..........(walk) in here with gun , I'd be very frightened .9.What would happen if you..............(not/go) to work tomrrow?10.I'm sure she .........(understand) if you explaned the situation to her.
hoaminh_e
29-08-2009, 10:34
***các bạn cùng làm bài tập về câu điều kiện nhé. Làm xong rỗi xem lại phần lý thuyết sẽ giúp chúng ta nhớ lâu hơn rất nhiều .*sử dụng dạng đúng của động từ trong ngoặc.1. If i was offerred the job, i think i.........would take..............(take) it.2. I'm sure tom will lend you mome money. I would be surprised lf he ....refused....(refuse).3. Many people woud be out of work if that factory......closed.....(close) down.4. If she sold her car, she.......wouldn't get..........(not/get) much money for it.5. They are expecting us. They would be disappoited if we ...wouldn't come.......(not /come).6. Would george be angry if i ...took........(take) his bike without asking?7. Ann gave me this ring. She .....would be........(be) terribly upset if i lost it.8.if someone ....walked......(walk) in here with gun , i'd be very frightened .9.what would happen if you.....not went.........(not/go) to work tomrrow?10.i'm sure she ...would understand.....(understand) if you explaned the situation to her.bà làm của mình đó, các bạn sửa giùm mình nha. Mà đây là câu điều kiện loại 2 thui àh.
thuydieplinh
29-08-2009, 14:49
5. They are expecting us. They would be disappoited if we ...didn't come.......(not /come).9.what would happen if you didn't went.........(not/go) to work tomrrow?
thuydieplinh
06-11-2009, 09:34
Thêm bài tập để chúng mình cùng luyện nhé.A, Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc: 1. If he knew that it was dangerous, he (not come).Chọn câu trả lời đúng: A. wouldn't have come B. hadn't come C. wouldn't have been come D. wouldn't come 2 . If you exercised more, you ..............better. (feel)Chọn câu trả lời đúng: A. would felt B. would have felt C. would feel D. would have been felt 3 . If I (know) his address, I'd give it to you.Chọn câu trả lời đúng: A. had known B. knew C. would know D. have known 4. Mark and Carol are expecting us. They would be disappointed if we.......... (not / come)Chọn câu trả lời đúng: A. would not come B. don't come C. were not coming D. didn't come 5. If someone (give) you a helicopter, what would you do with it?Chọn câu trả lời đúng: A. gives B. had given C. has given D. gave 6. I could get a job easily if I (have) a degree.Chọn câu trả lời đúng: A. had had B. had C. have D. have had 7. If we had more rain, our crops (grow) faster.Chọn câu trả lời đúng: A. would have grown B. would have been grown C. would grow D. have grown 8. Liz gave me this ring. She..............very upset if I lost it. (be)Chọn câu trả lời đúng: A. was B. would be C. would being D. would have been 9. Would Tim mind if I..............his bicycle without asking him? (borrow)Chọn câu trả lời đúng: A. borrowed B. have borrowed C. had been borrowed D. had borrowed 10. They would be rather offended if I .............. to see them. (not/go) Chọn câu trả lời đúng: A. don't go B. haven't gone C. didn't go D. hadn't gone
siengnangnhe
06-11-2009, 09:55
thêm bài tập để chúng mình cùng luyện nhé.a, chia dạng đúng của động từ trong ngoặc: 1. If he knew that it was dangerous, he (not come).Chọn câu trả lời đúng: A. wouldn't have come b. Hadn't come c. Wouldn't have been come d. Wouldn't come 2 . If you exercised more, you ..............better. (feel)chọn câu trả lời đúng: A. would felt b. Would have felt c. Would feel d. Would have been felt 3 . If i (know) his address, i'd give it to you.Chọn câu trả lời đúng: A. Had known b. knew c. Would know d. Have known 4. Mark and carol are expecting us. They would be disappointed if we.......... (not / come)chọn câu trả lời đúng: A. would not come b. Don't come c. Were not coming d. Didn't come 5. If someone (give) you a helicopter, what would you do with it?Chọn câu trả lời đúng: A. Gives b. Had given c. Has given d. gave 6. I could get a job easily if i (have) a degree.Chọn câu trả lời đúng: A. Had had b. Had c. have d. Have had 7. If we had more rain, our crops (grow) faster.Chọn câu trả lời đúng: A. would have grown b. Would have been grown c. Would grow d. Have grown 8. Liz gave me this ring. She..............very upset if i lost it. (be)chọn câu trả lời đúng: A. Was b. would be c. Would being d. Would have been 9. Would tim mind if i..............his bicycle without asking him? (borrow)chọn câu trả lời đúng: A. borrowed b. Have borrowed c. Had been borrowed d. Had borrowed 10. They would be rather offended if i .............. To see them. (not/go) chọn câu trả lời đúng: A. Don't go b. Haven't gone c. Didn't go d. hadn't gonehyy mình làm như thế hok bjt đúng hôk nũa.............................................. .....
bupbexulanxang
06-11-2009, 22:54
DCBDDBCBAC=====chắc đug';)cái nì là câu đk loại 2 hết mù!Hix mai kt rồi ai có đề Anh bài kt số 2 post lên giùm vs!
bupbexulanxang
06-11-2009, 22:57
1. If he knew that it was dangerous, he (not come).Chọn câu trả lời đúng: A. Wouldn't have come b. Hadn't come c. Wouldn't have been come d. wouldn't come 2 . If you exercised more, you ..............better. (feel)chọn câu trả lời đúng: A. Would felt b. Would have felt c. Would feel d. Would have been felt 3 . If i (know) his address, i'd give it to you.Chọn câu trả lời đúng: A. Had known b. Knew c. Would know d. Have known 4. Mark and carol are expecting us. They would be disappointed if we.......... (not / come)chọn câu trả lời đúng: A. Would not come b. Don't come c. Were not coming d. Didn't come 5. If someone (give) you a helicopter, what would you do with it?Chọn câu trả lời đúng: A. Gives b. Had given c. Has given d. Gave 6. I could get a job easily if i (have) a degree.Chọn câu trả lời đúng: A. Had had b. Had c. Have d. Have had 7. If we had more rain, our crops (grow) faster.Chọn câu trả lời đúng: A. Would have grown b. Would have been grown c. Would grow d. Have grown 8. Liz gave me this ring. She..............very upset if i lost it. (be)chọn câu trả lời đúng: A. Was b. Would be c. Would being d. Would have been 9. Would tim mind if i..............his bicycle without asking him? (borrow)chọn câu trả lời đúng:a. Borrowed b. Have borrowed c. Had been borrowed d. Had borrowed 10. They would be rather offended if i .............. To see them. (not/go) chọn câu trả lời đúng: A. Don't go b. Haven't gone c. Didn't go d. Hadn't gone . .. . .
vanbac89
11-11-2009, 15:36
[có ai giởi tiếng anh thì post lên cho mọi ngườ cùng học cho vui, thích tiếng anh nhưng học *** mong mọi ngươi giúp đỡ, nhiều tuổi rồi mà học *** mong mọi người đừng chê cươi hê
hocmai.tienganh
17-11-2009, 17:24
Đáp án để các sửa bài làm của mình nhé.a, chia dạng đúng của động từ trong ngoặc: 1. If he knew that it was dangerous, he (not come).Chọn câu trả lời đúng: A. wouldn't have come b. Hadn't come c. Wouldn't have been come d. Wouldn't come 2 . If you exercised more, you ..............better. (feel)chọn câu trả lời đúng: A. would felt b. Would have felt c. Would feel d. Would have been felt 3 . If i (know) his address, i'd give it to you.Chọn câu trả lời đúng: A. Had known b. knew c. Would know d. Have known 4. Mark and carol are expecting us. They would be disappointed if we.......... (not / come)chọn câu trả lời đúng: A. would not come b. Don't come c. Were not coming d. Didn't come 5. If someone (give) you a helicopter, what would you do with it?Chọn câu trả lời đúng: A. Gives b. Had given c. Has given d. gave 6. I could get a job easily if i (have) a degree.Chọn câu trả lời đúng: A. Had had b. Had c. have d. Have had 7. If we had more rain, our crops (grow) faster.Chọn câu trả lời đúng: A. would have grown b. Would have been grown c. Would grow d. Have grown 8. Liz gave me this ring. She..............very upset if i lost it. (be)chọn câu trả lời đúng: A. Was b. would be c. Would being d. Would have been 9. Would tim mind if i..............his bicycle without asking him? (borrow)chọn câu trả lời đúng: A. borrowed b. Have borrowed c. Had been borrowed d. Had borrowed 10. They would be rather offended if i .............. To see them. (not/go) chọn câu trả lời đúng: A. Don't go b. Haven't gone c. Didn't go d. hadn't gone
nguyenhoang140
25-11-2009, 21:23
nhìn mà choáng thấy mấy mem là kinh qá xá mà ko bít làm sao cho gioi đây
vBulletin® v3.8.2, Bản quyền ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.

File đính kèm:

  • docif_1124.doc
Tài liệu liên quan