Writing Argument Essay

1. Structures

Structures

Introduction:

- Introducing the topic.

- Giving background information and Narrowing the topic.

- Giving your point of view and mentioning the main areas covered in the essay.

Body:

- Reason 1 (with 2 supporting ideas).

- Reason 2 (with 2 supporting ideas).

- Reason 3 (with 2 supporting ideas).

Conclusion:

- Restate your point of view.

- Summary is required.

pdf24 trang | Chia sẻ: Thanhnguyen | Ngày: 07/11/2022 | Lượt xem: 778 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Writing Argument Essay, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Writing Argument Essay
1. Structures
Structures
Introduction:
- Introducing the topic.
- Giving background information and Narrowing the topic.
- Giving your point of view and mentioning the main areas covered in the essay.
Body:
- Reason 1 (with 2 supporting ideas).
- Reason 2 (with 2 supporting ideas).
- Reason 3 (with 2 supporting ideas).
Conclusion:
- Restate your point of view.
- Summary is required.
2. Useful expressions for giving your point of view
Những cụm từ gợi ý để khẳng định ý kiến bản thân ở vấn đề nêu ra ở đề bài. Những cụm từ này
thường sẽ được sử dụng ở phần mở bài hoặc kết bài.
- In my opinion/ In my view/ From my point of view.
- I (strongly) believe/think (that)
- My opinion is
- To my mind,
- The way I see it,
- As far as I am concerned,
- It seems/appears to me that
- I (do not) agree with 
- I strongly/absolutely/totally/certainly/partially | agree with/approve of/support/disagree with.
- I am totally against
- It strikes me that
- I am (not) convinced that
- It is my firm belief that
Task: Nowadays, computers are an important part of most people’s everyday lives. This change has
improved the way people live.
To what extent do you agree or disagree?
2Introduction
Một mở bài hay cần nêu ra được chủ đề, giới hạn chủ đề vào vấn đề của đề bài và nêu ra ý kiến của
cá nhân.
a. Introducing the topic
Đầu tiên, chúng ta cần xác định Chủ đề của đề bài là gì? Neu chủ đề xác định là “Computers” thì
quá rộng, sẽ rất mất công để giới hạn chủ đề ở các câu sau, như vậy mở bài sẽ dài không cần thiết. Vậy
chủ đề có thể là: “The changes computers have on our lives”. Như vậy, câu đầu tiên của mở bài bạn có
thể viết:
 The changes computers have on our lives has become a source of controversy over the years.
 Without a doubt, computers have changed the way people live.
b. Giving background information and Narrowing the topic
Ở đây, giới hạn lại topic đã đưa ra (The changes computers have on our lives). Hướng giới hạn ở
đây bạn dựa vào đề bài: This change has improved the way people live. Đó là sự đánh giá (tốt, xấu, tích
cực, tiêu cực) về những thay đổi mà máy tính tạo nên cho đời sống con người. Như vậy, đề bài sẽ được
giới hạn về vấn đề “Evaluating the quality of those changes”
Từ đó, câu văn tiếp theo có thể là:
 Evaluating the quality of those changes is less clear and is subject to individual opinions and attitudes.
 People have many different ways of evaluationg these changes.
c. Giving your point of view and mentioning the main areas covered in the essay
Ở đây, bạn trực tiếp đưa ra quan điểm của mình, tức là hoặc đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc chỉ
một phần đồng ý. Ở đây có lẽ cách chọn khôn ngoan nhất là “partly agree/disagree”. Tức là chỉ đồng
ý/không đồng ý một phần, vì rõ ràng tác động của máy tính lên đời sống con người vừa có những mặt tích
cực vừa có những mặt tiêu cực.
Với đề bài này, mình sẽ chọn cách tiếp cận đó là: Sự tác động của máy tính chủ yếu là tích cực;
tuy nhiên cũng có một số vấn đề đáng quan tâm. Từ đó, câu văn cuối cùng của mở bài có thể là:
“Based on my experiences and observations, I think that, on the balance, computers have improved
most people’s lives; however, the benefits should be seen in light of a few substantial problems”
Tuy nhiên, nếu bạn chọn hướng thứ hai: Máy tính chủ yếu tác động tiêu cực lên cuộc sống con người;
tuy nhiên, cũng có những tác động tích cực cần chú ý, bạn có thể viết:
“Based on my experiences and observations, I think that, on the balance, computers have harm
most people’s lives; however, the drawbacks should be seen in light of a few substantial benefit”
Chú ý: Bạn có thể thấy cách viết ở đây rất linh hoạt, sử dụng hiệu quả vốn từ ngữ, cấu trúc câu. Ví dụ:
- Linking words: on the balance, however.
- Expressions for giving your point of view: Based on my experiences and observations, I think that.
- Cautious language: should be seen.
- Synonyms: problems and drawbacks.
- Antonyms: improve and harm.
- Phrases like “in light of”
Như vậy, bạn đã có một mở bài hoàn chỉnh:
3Without a doubt, computers have changed the way people live. Evaluating the quality of those
changes is less clear and is subject to individual opinions and attitudes. Based on my experiences and
observations, I think that, on the balance, computers have improved most people’s lives; however, the
benefits should be seen in light of a few substantial problems.
Body
Ở phần mở bài, chúng ta đã chọn quan điểm: Tác động của máy tình lên đời sống chủ yếu là
tích cực, tuy nhiên cũng có một số tác động tiêu cực. Vì thế, ở thân bài, người viết sẽ tập trung phân
tích những khía cạnh tích cực mà máy tính tác động lên cuộc sống con người nhưng không quên phân tích
cả những khía cạnh tiêu cực. Như thế, ta có thể chia thân bài ra làm ba đoạn: 2 đoạn cho những tác động
tích cực và 1 đoạn cho những tác động tiêu cực. Phần tác động tiêu cực nên viết gọn vì đây không phải
trọng tâm của bài.
Trước khi đi vào bài viết cụ thể, chúng ta đã phải vạch ý (brainstorm) cho những gì viết trong
thân bài. Có thể giải quyết với một số gợi ý:
Positive changes:
- Increased access to information. (Sự tiếp cận rộng rãi hơn với thông tin).
- Better communication. (Sự giao tiếp tốt hơn).
- Business, transactions and goverment conferencing (Sự hỗ trợ trong kinh doanh, giao dịch và những hội
nghị chính phủ).
- (Your opinion).
Negative changes:
- Physical and psychological problems. (Những vấn đề về thể chất, tâm lí).
- (Your opinion).
Sau đây là ba đoạn văn trong phần thân bài. Đoạn một và hai nói về những tác động tích cực, đoạn
ba nói về tác động tiêu cực. Trong các đoạn văn mình đã đánh dấu cấu trúc của một đoạn thân bài như đã
trao đổi với các bạn ở những bài viết trước.
First Body Paragraph:
(Topic sentence) To begin with, computers have substantially improved people’s
lives. (Supporting Idea 1)Needless to say, increased access to information is one of the most evident
ways computers have changed the way we live. (Example) From work, to hobbies, to learning about world
events and scientific advancements, the Internet has given people immediate access to information that
was previously difficult or even impossible to get. (Expanding) With more and better information, we can
make smarter decisions. (Supporting Idea 2) Another beneficial change to people’s lives that can be
directly attributed to computers is that of better communication technologies. (Example) These include
the most personal exchanges carried out via email or instant messaging, to the most complex
communication satellite systems that allow us to watch a World Cup game live from the other side of the
world.
Second Body Paragraph:
(Supporting Idea 3) Moreover, on top of these advances in our ability to obtain information and
communicate, computers facilitate everyday business, transactions and government conferencing.
(Expanding 1) People nowadays can do business online, which saves them a lot of time and money.
(Example 1) Online systems allow people to do their banking, pay the bills, and even buy a new wardrobe
without having to leave home or even putting pen to paper.(Expanding 2)Similarly, goverment
conferencing can take place online with no need to travel long distances to attend meetings. (Example 2)
4This form of meeting is becoming more and more popular in many countries. (Concluding) Thus,
since the advent of computers, people’s lives have changed a lot in a positive way.
Third body paragraph:
(Topic sentence) Some observers might say this all sounds great, yet there are downsides to the
computer revolution that lessen some of the appeal of these benefits, if only slightly. (Supporting idea 1)
The most prominent is physical problems. (Expanding 1) If people spend so much time at their computers,
they do not get enough exercise, which can lead to numerous health problems. (Supporting idea 2)
Psychollogically , with too much time spent sitting in front of computers, they do not develop healthy
interpersonal skills. (Example 2) Increases in depression and violence are two visible effects of this
problem.
Conclusion
(Summary) It is far from clear where the changes computers have brought to our lives will
eventually take us. Like all new technology, computers bring mixed blessings to peole’s everyday
lives. (Opinion) At present, I believe the benefits outweigh the negative consequences.
Đoạn văn có những từ khó hiểu, có thể tạm dịch: Chúng ta khó có thể biết những thay đổi mà máy
tính đem đến cuộc sống sẽ đưa ta tới đâu. Giống như tất cả những công nghệ mới, những tác động của
máy tính rất phức tạp, cả tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng ở thời điểm này, tôi tin rằng những lợi ích vượt xa
những hạn chế mà máy tính đã đem lại.
Đoạn kết theo đúng những yêu cầu của một kết bài, vừa tóm tắt phần nội dung ở thân bài vừa
khẳng định lại quan điểm đã nêu ở mở bài, đồng thời tạo cảm giác hoàn chỉnh cho một bài viết.
Một đề bài tham khảo: “In order to solve traffic problems, governments should tax private
car owners heavily and use the money to improve public transportation. What are the advantages
and disadvantages of such a solution?”
Essay Plan (Structure)
1. Introduction:
- Introducing the topic.
- Giving background information and Narrowing the topic.
- Giving your point of view and mentioning the main areas covered in the essay.
2. Body
- Paragraph 1: Advantages.
- Paragraph 2: Disadvantages.
Các bạn hãy dành cho Advantages một đoạn riêng và Disadvantages cũng vậy. Với mỗi đoạn bạn
nên đưa ra 3 supporting ideas, nghĩa là sẽ có 3 mặt mạnh và 3 mặt yếu. Tuy nhiên, 2 supporting
ideas cho mỗi đoạn cũng là đủ nếu bạn viết đủ dài và sâu.
Lưu ý: Các bạn nên viết 2 đoạn với dung lượng tương đối bằng nhau, không nên thiên lệch (bias) đối
với advantages và disadvantages. Giám khảo sẽ không đánh giá cao nếu bạn chỉ dành 50 từ cho
advantages và đến 150 từ cho disadvantages.
Để chuyển đoạn, bạn nên sử dụng linh hoạt một số liên từ hoặc mẫu câu mang ý nghĩa nhượng
bộ/đối lập. Dưới đây là một số mẫu câu ví dụ mà bạn có thể áp dụng cho mọi đề bài.
 Despite these attractions, however, some drawbacks do exist
5 Although  has many advantages, there still exist some noteworthy disadvantages.
 However,  is not completely beneficial; there are some negative aspects that should be taken into
consideration.
3. Conclusion:
Restate in summary the main advantages and disadvantages of the topic being detailed.
Nếu đề bài không yêu cầu đưa ra ý kiến cá nhân (vấn đề này tốt hay xấu, lợi hay hại) thì
bạn không phải và không nên đưa vào ý kiến của mình. Sau khi đọc xong phần thân bài dựa vào những
lí lẽ, dẫn chứng mà bạn đưa ra, người đọc đã phải hình thành một quan điểm riêng cho mình. Bạn nên
khẳng định lại vấn đề có cả mặt tốt và mặt xấu, và tác động của nó phụ thuộc chủ yếu vào cách chúng ta
khai thác mà thôi.
Ví dụ: To conclude, this solution is worth considering to improve the current situation, but there are
advantages and disadvantages of introducing such a policy.
Language: Phrases to list advantages or disadvantages:
Advantages:
- The first/main/greatest/most important advantage of . is .
- One/another/an additional advantage of . is .
- What makes  stand out/important/ is 
- One/Another point in favor of . is .
Chú ý: Ở dạng bài Academic Writing, bạn nên tránh những từ informal như Pros/Cons, plus
points/minus points, pluses/minuses, Tuy nhiên những từ này có thể vận dụng linh hoạt trong phần thi
nói Speaking vì ở Speaking part 1 rất informal, part 2 neutral/semiformal, còn part 3 thì tương đối formal.
Nên những từ informal có thể vận dụng ở part 1 và part 2.
Disadvantages
- The first/main/greatest/ most serious disadvantage of . is .
- One/another/an additional disadvantage of . is .
- Another negative aspect of . is .
Sample:
In order to solve traffic problems, governments should tax private car owners heavily and use the
money to improve public transportation.
What are the advantages and disadvantages of such a solution?
(Topic) Traffic problems in many cities around the world are becoming more and more
serious. (Background Information) One possible solution to this problem is to impose heavy taxes on car
drivers and use this money to make public transport better. (Mentioning the areas covered in the
body) Such a measure has its own advantages and disadvantages.
(Topic sentence 1) It is clear that imposing heavy taxes on car drivers has some noteworthy
positive effects. (Supporting idea 1) One of the first benefits of such a measure is that the heavy
taxes would discourage car owners from using their cars because it would become very expensive to drive.
This would mean that they would begin to make use of public transport instead, thus reducing traffic
problems and pollution as well. (Supporting idea 2) Another benefit would be that much more use would
be made of public transport if it were improved. It is often the case that public transport in cities is very
poor. For example, we often see old buses and trains that people would rather not use. High taxes could
generate enough money to make the necessary changes.
6(Topic sentence 2) Nevertheless, there are drawbacks to such a solution. (Supporting idea
1) First and foremost, this might be a heavy burden on the car drivers. At present, taxes are already high
for a lot of people, and so further taxes would only mean less money at the end of the month for most
people who may have no choice but to drive every day. (Supporting idea 2) In addition, this type of
tax would likely to be set at a fixed amount. This would mean that it would hit those with less money
harder, whilst the rich could likely afford it. It is therefore not a fair tax.
To conclude, this solution is worth considering to improve the current situation, but there are advantages
and disadvantages of introducing such a policy.
Các dạng đề và cách làm bài cho writing task 2
I. Nhận diện dạng đề:
Loại 1: Argument
Thường là dạng câu hỏi sau cho 2 ý kiến trái chiều và “To what extend do you agree or disagree”
hoặc “what are you opinion on this “ Dạng này yêu cầu người viết phải đứng về 1 quan điểm và bảo vệ
quan điểm đó – có nói lên ý kiến của mình. Vd: có người nói rằng nghiên cứu vũ trụ là không cần thiết
nhưng có người lại nói rằng nó hữu ích, bạn có đồng ý hay ko => chọn 1 trong 2 quan điểm ở trên và bảo
vệ nó, có nói lên quan điểm của mình. Loại này ra thường xuyên nhất vì nó yêu cầu người viết phải có
quan điểm riêng để động não và yêu cầu kiến thức xã hội nhiều
Loại 2: Discussing *Lưu ý: dễ nhầm lẫn với loại 1 ở trên cũng cho 2 ý kiến trái chiều nhau nhưng hỏi
“Discuss these two views”. Dạng này yêu cầu người viết phải mở rộng, giải thích 2 ý kiến trái chiều nhau
- nghĩa là người viết chỉ giải thích 2 ý mà đề đưa ra – không nói lên ý kiến của mình. Vd: có người nói
rằng nghiên cứu vũ trụ là không cần thiết nhưng có người lại nói rằng nó hữu ích, bạn hãy cho biết quan
điểm của 2 ý kiến trên là như thế nào
Loại 3: Advantages và Disadvantages dạng đề: cho biết ưu và nhược điểm của 1 xu hướng nào đó. Vd:
hãy cho biết ưu và nhược điểm của việc phát triển du lịch ngày nay.
Loại 4: Causes and Effects / Causes and Solutions Đề đưa ra 1 hiện tượng nào đó, yêu cầu tìm ra những
nguyên nhân gây ra hiện tượng đó và những tác động của nó / nguyên nhân và những giải pháp cho hiện
tượng đó Vd: ngày càng có nhiều người rời bỏ vùng quê để lên thành phố,, hãy tìm những nguyên nhân
dẫn tới xu hướng này và những tác động của nó / hãy tìm ra những giải pháp để hạn chế hiện tượng này
II. Sườn chung
1 bài essay hoàn chỉnh phải gồm đầy đủ có 3 phần (mở bài, thân bài, kết luận) Nên nếu trong lúc
viết bạn đang viết dở thân bài nhưng sắp hết giờ thì hãy dừng ở đó và viết ngay 1 cái kết cho bài văn, sau
đó mới quay lên viết tiếp đoạn còn dở. Như vậy thì tính chặt chẽ và liền mạch sẽ vẫn được đảm bảo (các
yếu tố còn lại là ngữ pháp cao, từ vựng rộng và idea) 1 bài tốt trong IELTS là bài có 4 đoạn: 1 mở bài, 1
kết bài, 2 đoạn body Mở bài và kết bài được trình bày ở phần sau của guidlines này. Thân bài tốt cần có 2
đoạn. Mỗi đoạn phải có 1 ý chủ đạo chính và được trình bày ngay ở câu đầu tiên của đoạn, sau đó là ý phụ
để giải thích cho ý chính đó, tiếp theo là 1 ví dụ cho ý này, 1 câu để kết thúc đoạn.
III. Sườn cho từng dạng
1. Loại 1: Argument
A. Mở bài
Vì là dạng đề “tranh luận” nên cần phải nói lên quan điểm của mình ngay trên mở bài, thường là
câu nằm sát câu cuối cùng. Câu cuối cùng là câu nói lên những ý kiến support cho quan điểm của ng viết
(thường là 2 ý), câu cuối này rất quan trọng vì nguyên phần body, gồm 2 pagagraph phải gắn bó với 2 ý
kiến này 1 cách lần lượt. Nếu như body mà đi lạc khỏi 2 ý này là sai và mất điểm. Nhưng trong bài hướng
7dẫn này tôi hướng dẫn các bạn cách viết câu cuối an toàn, như thế có thể phát triển body không cần
worries có bị lạc khỏi ý chính đã xác định hay không.
Đề 1: Internet đã phát triển trên khắp thế giới và trở nên phổ biến với mọi người. vậy liệu the internet sẽ
làm mọi người suy nghĩ và hành động như nhau, quan điểm của bạn như thế nào?The internet has
developed around the world and become popular with all people. So, could it cause people to think and act
the same? What is your opinion?
The past 50 years have witnessed a dramatic increase in the availability of the Internet. It is
indisputable (tranh luận) that it has brought significant benefits to our lives in many spheres such as
economy and science. Yet, this raises a certain problem as to whether the Internet will cause its users
throughout the world to think and act in the same way or not. While there are valid arguments to the
contrary, it is my position that the Internet is not capable of inducing (thuyết phục) people to think and act
the same. There are two reasons for my perspective on this
Đề 2: Có người nói hút thuốc không tốt và nên bị cấm hoàn toàn, bạn có đồng ý không. Some people
argue that smoking should be banned because of its adverse effects on health. Do you agree or disagree
with this proposition?
The past 50 years have witnessed an increase in number of people who have died from smoking-
related diseases. This raises a certain problem as to whether tobacco should be banned or not. While there
are valid arguments to the contrary, it is my position that tobacco and its products should indeed be made
illegal. There are two reasons for my perspective on this.
Đề 3: Có người nói không nên cứu những con động vật đang trên bờ vực tuyệt chủng vì chúng không có
ích đến với cuộc sống con người, bạn có đồng ý không Some people argue that we should not rescue the
animals that are nearing extinction because they are not useful for human life.
The past 50 years have witnessed a significant increase in the number of animals that have become
extinct out. This raises a certain problem as to whether humans should attempt to save endangered species
or not.While there are valid arguments to the contrary, it is my position that they should in fact be
preserved. There are two reasons for my perspective about this.
B. Thân bài:
Thân bài của dạng argument phải gồm 2 ý support cho quan điểm (đồng ý/ không đồng ý) nên
người chấm thường nhìn vào 2 câu đầu tiêu của 2 paragraph xem có đúng sườn hay không. Sườn hay và
chuẩn thường như sau. Chú ý mỗi paragraph phải có 1 câu đầu là ý bao trùm cho đoạn. các câu sau đó giải
thích cho ý này, có 1 câu ví dụ, và 1 câu kết.
Đề 1: Firstly, one point that is absolutely pivotal is the fact that individuals in reality have different
approaches to reaching their opinions about certain problems. Although the Internet has connected many
isolated or less well developed communities to the modern world, each culture has its own values, which
strongly impact its residents. Further, male and female naturally have distinct features, which mean they
frequently do not respond identically to major iss

File đính kèm:

  • pdfwriting_argument_essay.pdf
Tài liệu liên quan