Unit 6 - The environment

1. GETTING STARTED (PHẦN MỞ ĐẦU)

Bạn hãy điền những vấn đề về môi trường trong khung dưới đây

vào các bức tranh tương ứng

pdf11 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1650 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Unit 6 - The environment, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Unit 6 - The environment 
1. GETTING STARTED (PHẦN MỞ ĐẦU) 
Bạn hãy điền những vấn đề về môi trường trong khung dưới đây 
vào các bức tranh tương ứng. 
garbage dump 
air pollution water pollution 
deforestation dynamite fishing 
spraying 
pesticides 
a. 
Phần tham khảo: 
 b. 
Phần tham khảo: 
c. 
Phần tham khảo: 
d. 
 Phần tham khảo: 
e. 
Phần tham khảo: 
f. 
Phần tham khảo: 
2. LISTEN AND READ (NGHE VÀ ĐỌC) 
Mr. Brown is talking to some volunteer conservationists."I want 
everyone to listen carefully, please."First of all, I'd like you to 
divide into three groups.Each group should take five plastic 
bags.Once you have filled a bag, come back to me as you will 
need another.I need group one to walk along the shore.Group two 
should check the sand, and group three has to check among the 
rocks. Mr. Jones is going to collect all the bags and take them to 
the garbage dump.Mrs. Smith has kindly provided a picnic lunch 
for us, but we won't eat untill the whole area is clean.If you can't 
find you place, I will help you get there with the map.Don't worry. 
... uh ... I'm disappointed that people have spoiled this 
area.However, we are here to do something about this pollution. 
We must all work very hard.And, if we work hard, we'll make this 
beach a clean and beautiful place again. OK. Now, let's get 
started." 
a. Bạn hãy nối các tên ở cột A với những nhiệm vụ ở cột B. 
Bài test - Các bạn hãy click vào đây để làm bài test 
Sau đó, bạn hãy viết lại thành câu hoàn chỉnh. 
Phần tham khảo: 
b. Bạn hãy dựa vào bài trên để trả lời các câu hỏi sau. 
Bài test - Các bạn hãy click vào đây để làm bài test 
3. SPEAK (NÓI) 
a. Bạn hãy cố gắng thuyết phục bạn cùng lớp với bạn làm theo 
những điều sau để bảo vệ môi trường. Bạn hãy sử dụng những 
cụm từ, những gợi ý dưới đây và làm theo ví dụ bên dưới. 
I think you should ... Why don't you ... ? 
Won't you ... ? Why not ...? 
It would be better if you ... 
What/ How about ... ? 
- Use banana leaves to wrap food. (plastic bags are 
very hard to dissolve/ save paper) 
- Reuse and recycle bottles and cans. (reduce 
garbage/ save natural resources) 
- Not throw trash onto the water. (keep the water 
clean/ polluted water can directly do harm to 
people's health and kill fish) 
- Go to school or go to work by bike. (save energy/ 
keep the air cleaner) 
- Put garbage bins around the schoolyard. (prevent 
lazy students from throwing trash/ keep the 
schoolyard clean) 
- Use public buses instead of motorbikes. (avoid 
traffic jams/ reduce exhaust fume/ save energy) 
Example: 
A: I think it would be better if we use banana 
leaves instead of paper or plastic bags to 
wrap food. 
B: Why? How come? 
A: Because plastic bags are very hard to 
dissolve, they will cause pollution. And if we 
use less paper, we can save trees in the 
forests. That's how we can save 
environment. 
Phần tham khảo: 
C: I think you should use public buses instead 
of motorbikes. 
D: Why? 
C: Because we can save energy and above all 
we can avoid traffic jams in cities, and 
reduce exhaust fume which is very harmful 
to people's health. 
D: Oh, now I understand. We should put the 
matter at our class meeting next month. 
E: Why not put garbage bins around 
schoolyard? 
F: How come? 
E: Because it can prevent lazy students from 
throwing garbage all over the yard. And it can 
also keep the schoolyard clean. 
F: It's s good idea. We should do it and begin "a 
clean week's programme" in our school. 
E: Well, let's go ahead. 
b. Bạn hãy tìm câu trả lời cho bảng câu hỏi dưới đây. Bạn có thể 
sử dụng những gợi ý trong câu a. 
Questionnaire 
Protecting the environment 
How can we ... 
- save paper? 
- use fewer plastic 
bags? 
- reduce water 
pollution? 
- prevent littering? 
- reduce air pollution? 
- reduce the amount of 
garbage we produce? 
Click vào đây để nghe và làm bài tập 
c. Bây giờ bạn hãy thảo luận với một bạn cùng lớp về cách tốt 
nhất để bảo vệ môi trường. Các bạn hãy thay phiên nhau cố 
thuyết phục bạn của mình làm những việc mà bạn nghĩ là thực 
tiễn nhất. Bạn hãy sử dụng những gợi ý và cụm từ để thuyết phục 
ở phần a và các câu trả lời cho bảng câu hỏi ở phần b. 
Example: 
- I think we should burn trash to reduce the amount of 
garbage we produce to protect the environment. 
- No, we shouldn't do that. Burning trash will pollute the air. I 
think the best way to reduce garbage is to reuse and recycle 
things. 
- How can we do that? I think only the factory can. 
- What about collecting used paper, bottles and cans 
everyday? It's not difficult. 
- That's a good idea! Let's do that. 
Phần tham khảo: 
4. LISTEN (NGHE) 
Bạn hãy nghe bản báo cáo về mức độ ô nhiễm của các đại 
dương sau đó hãy hoàn chỉnh các ghi chú dưới đây. 

File đính kèm:

  • pdfunit_6_8402.pdf
Tài liệu liên quan