Phương pháp học Tiếng Anh - Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng Anh đ-a vào bậc tiểu học

 Ngoại ngữ trở thành một tiêu chuẩn: xin việc,

vào biên chế, nâng bậc, đề bạt

 Học vị. Học hàm: tiếng Anh

 Một sinh viên, một nhà khoa học không thể

chỉ đọc sách tiếng Việt, chỉ nói tiếng Việt

 Một số môn khoa học dạy bằng tiếng Anh

pdf40 trang | Chia sẻ: EngLishProTLS | Lượt xem: 2956 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Phương pháp học Tiếng Anh - Nguyễn Quốc Hùng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
study skills
Ph−ơng pháp 
học tiếng Anh
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.
Vai trò ngoại ngữ
 Tiếng Anh đ−a vào bậc tiểu học
 Ngoại ngữ trở thành một tiêu chuẩn: xin việc, 
vào biên chế, nâng bậc, đề bạt
 Học vị. Học hàm: tiếng Anh
Một sinh viên, một nhà khoa học không thể
chỉ đọc sách tiếng Việt, chỉ nói tiếng Việt
Một số môn khoa học dạy bằng tiếng Anh
Học ngoại ngữ
 Không cần năng khiếu
 Cần học đều đặn, không tập trung nhiều rồi
bỏ l=ng đi
 Cần ph−ơng pháp học: nghe, nói, đọc, viết, sử
dụng từ điển & th− viện
 Cần tận dụng các ph−ơng tiện: môi tr−ờng
bản ngữ (audio, video, computer, internet)
Học nghe (Listening)
Định h−ớng sai
 Nghe tiếng Anh theo kiểu ng−ời Việt nghe
tiếng Việt. Nghe cho ra từng từ.
 Ng−ời Anh nói thế nào?
 Đặc thù tiếng Anh nói? 
Học nghe
Đặc thù tiếng Anh nói
 Ng−ời Anh nói nhanh? Ba tốc độ: chậm
(slow), bình th−ờng (normal), nhanh (fast)
Ví dụ
UK businesses continue to be high visible in 
Vietnam (slow), (normal)
Why don’t you buy it? I just admire it. (fast)
Học nghe
Trọng âm từ (Word Stress)
Mỗi từ tiếng Anh đều có một trọng âm
Một âm tiết: stay, short, pen
Hai âm tiết: ‘happy, ‘during
re’cord, in’vest
Ba âm tiết: ‘industry, a’nother
Bốn âm tiết: e’conomy, deli’gation
Trên 4 âm tiết: ,moderni’sation
Học nghe
Luyến âm (Sound Linking)
Nếu không nghe đ−ợc luyến âm, không nhận
diện đ−ợc từ.
Those_are_my two sons, Tim_and Tom.
The window ledge_is moving.
We_are_in the forest_in the morning.
He’s_over there!
Học nghe
Trọng âm câu (Sentence Stress)
 Đánh điện tín
 Trong một câu chỉ có từ quan trọng đ−ợc
nhấn mạnh
I like to walk to the office when the weather is good
I like to walk to the office when the weather is good
I like to walk to the office when the weather is good
Vậy khi nghe tiếng Anh chỉ cần nghe trọng âm.
Học nghe
Hiểu nghĩa qua trọng âm câu
Bài tập: Nghe và bắt trọng âm.
late … meeting (chậm, họp)
 rainy…windy…today (m−a, gió, hôm nay)
 want…fry…eggs (muốn, rán, trứng)
 he…home…late…every day (anh ta, nhà, muộn, mỗi
ngày)
Học nghe phải đúng ph−ơng pháp và kiên trì.
Học nói (Speaking)
 Tập nói theo kiểu ng−ời Anh nói (từ, câu).
Ví dụ: My ‘parents are ‘farmers. They ‘work in 
the ‘field ‘every ‘day.
 Không sợ mắc lỗi. Lỗi là quy
quy trình phát triển ngôn ngữ
tự nhiên
 Thực hiện small talk hàng ngày
Học nói : Simplification
đơn giản hoá
 Nói đơn giản: dùng mẫu câu đơn. Chia nhỏ
những ý phức tạp để nói đơn giản
Ví dụ: Yesterday I went to see my parents 
living in the country with my brother and 
sister who are very young.
Yesterday I went to see my parents. They live in 
the country. My brother and sister live with 
them. They are very young.
Học nói : Message reduction
giảm thiểu thông điệp
 Không nói những ý phức tạp
 Không nói văn hoa sáo rỗng: diễn đạt trực
tiếp vào ý định nói
 Giảm bớt độ dài của thông điệp
 Tránh sử dụng hàm ý
Học nói: Topic avoidance
Né tránh chủ đề phức tạp
 Những chủ đề thể hiện tình cảm một cách
phức tạp
 Những chủ đề mang tính tranh luận
 Những chủ đề thể hiện quan điểm: 
quan điểm sống, quan điểm tình yêu, 
tình bạn…
Học từ vựng
ch−ơng trình chính khoá
 Các bậc từ trong tiếng Anh:
400, 700, 1000, 1400, 1800, 2500. (Oxford)
 Liên t−ởng từ trong văn cảnh: (Free Time)
 Đoán từ trong văn cảnh
 When bwana comes…
Everybody stands up saying, “Hello”.
He waves his hand, “Good morning, students”
Học từ vựng
loại hình ngoài chính khoá
 Đọc chuyện (VOV: Học tiếng Anh qua các 
câu chuyện kể)
 Học hát (Sing to Learn): Nghe và chép
 Games & Quiz 
(Scrabble, Crosswords)
 Xem TV nói tiếng Anh
Học đọc (reading)
Định h−ớng sai
 Đọc từng từ, từng câu và dịch ra tiếng Việt để hiểu.
 Đọc lan man, không biết cách ghi chép
 Không phân biệt các loại đọc khác nhau: đọc để học
(read for learning), đọc để giải trí (read for 
pleasure)
 L−ời đọc sách, chỉ nghe giảng và học theo bài ghi
Học đọc
Các mục đích đọc
Reading for survival: đọc ký hiệu, biểu bảng
(signs: stop, exit, gents)
Reading for learning: đọc để lấy những kiến
thức mới, đọc để mở rộng bài học, đọc để
thi…
Reading for pleasure: truyện ngắn, tiểu thuyết, 
thơ, các loại hình nghệ thuật khác
Học đọc
Đọc lấy thông tin chính
Read for Gist
 Đọc một l−ợt từ đầu đến cuối: chủ đề của
toàn bài
 Đọc từng đoạn: tìm câu chủ đề
 Đọc vào nội dung từ đoạn để lấy thông tin về
chủ đề của đoạn
 Ghi chép
Học đọc
Đọc lấy thông tin hỗ trợ
Read for Supporting Details
 Xác định thông tin chính từng đoạn.
 Thông tin nào hỗ trợ cho thông tin chính: minh hoạ, 
phân tích, mở rộng
 Ghi chép
Cùng một lúc đọc lấy thông tin chính và thông tin hỗ
trợ chính là đọc chi tiết (Listen for everything)
Học đọc
Đọc lấy thông tin cần đến
Read for Wanted Information
 Đọc một l−ợt từ đầu đến cuối một lần
 Đọc lại từ đầu với tốc độ chậm hơn. Dừng ở
những chỗ có thông tin mình đang tìm kiếm
 Đọc kỹ đoạn có thông tin đó. Ghi chép
Học viết
Định h−ớng sai
 Đ−a ra những ý t−ởng phức tạp
 Tìm cách viết văn hoa
 Viết bằng tiếng Việt rồi dịch sang tiếng Anh
Hy viết đơn giản: ý t−ởng đơn giản, 
câu đơn
Học viết
Viết gì?
 Viết th− cho bạn bè (Informal letters)
 Viết đơn, bản khai (Formal letters)
 B−u thiếp (Postcards)
 Viết tóm tắt bài đọc (Summary)
 Viết báo cáo khoa học (hội nghị, chuyên đề)
(Report & Presentation)
 Viết luận văn (Essay & Dissertation) 
VIẾT TIỂU LUẬN
(ESSAY)
 INTRODUCTION (Phần mở đầu)
1. Cú cần phải định nghĩa thuật ngữ nào trong tiờu
đề khụng?
2. Tại sao chủ đề ta sắp viết lại quan trọng?
3. Làm thế nào để hạn chế bớt ý kiến tranh luận?
4. Cú thể chia bài viết thành những phần nhỏ được
khụng?
VIẾT TIỂU LUẬN
(ESSAY)
 THE MAIN BODY
1. Bắt đầu bằng một cõu thụng bỏo vấn đề sẽ
được trỡnh bày.
2. Cụng bố những cứ liệu đó thu thập được
một cỏch chị tiết.
3. Kết thỳc từng vấn đề bằng một vớ dụ minh
hoạ.
VIẾT TIỂU LUẬN
(ESSAY)
 THE CONCLUSION
Tương lai của vấn đề hoặc ảnh hưởng của
vấn đề vừa trỡnh bày đối với cỏc bỡnh diện cú
liờn quan, hoặc làm thế nào để cải thiện vấn
đề vừa trỡnh bày.
VIẾT TểM TẮT
(SUMMARISING)
 Ba loại túm tắt:
1. Túm tắt một văn bản trong một hai cõu
(dựng đưa vào phần abstract)
2. Ghi lại toàn bộ nội dung của một văn bản
(tổng lược: global summarising)
3. Túm tắt thụng tin mỡnh cần đến (selective 
summarising)
VIẾT TểM TẮT
(SUMMARISING)
Bốn bước tiến hành một túm tắt
1. Skimming: ấn tượng về nội dung
2. Đọc lấy ý chớnh (main ideas)
3. Gấp văn bản lại, tự mỡnh viết túm tắt.
4. Cụng bố ý chớnh + ý hỗ trợ quan trọng nhất. 
Cụng bố những quan điểm cú liờn quan
(nếu cú)
Tra từ điển
Định h−ớng sai
Một từ tiếng Anh sẽ có một từ tiếng Việt
t−ơng đ−ơng
 Tra từ điển từ mới để dịch bài đọc
 Ch−a biết kỹ thuật tra nên chậm và khó tìm 
nghĩa thích hợp
Kỹ thuật tra từ điển
 Vị trí của vần (từ): đầu, giữa, cuối. (Cỡ tay)
 Dùng entry trên góc trái và phải để tìm đến từ
cần tra. Ví dụ double
 Từ xếp theo vần ABC: dam-damn-daring-
dark-date-datebook-dazzle-d.b.a.-deal …
 Entry ABC: de-deacon-deactivate-dead-…
 Nắm vững cấu tạo của một entry
Cấu tạo mục từ
entry
Các tiêu đề noun adv.
verb det.
adj.
(IDIOM)
(PHRASAL VERB)
IDM
PHRV
STEPS TO GO
Các b−ớc tra từ điển
1. Từ cần tra thuộc từ loại nào?
2. Nghĩa đang tìm thuộc nhóm nghĩa nào? 
3. Trong nhóm nghĩa đó thì nghĩa số mấy là
thích hợp?
4. Từ cần tra có nằm trong IDM hay PHRV 
không?
TìM NGHĩA
Look for appropriate meaning
Ví dụ tra từ double, tính từ
double //
adj.
TWICE AS MUCH/MANY (1) (nhiều gấp hai lần)
WITH TWO PARTS (2) (có hai bộ phận)
FOR TWO PEOPLE (3) (dùng cho hai ng−ời)
COMBINING TWO THINGS (4) (kết hợp hai yếu tố)
TìM NGHĩA
choice of meaning
 Giả sử bạn cần đến nghĩa số 3: for two 
people. H=y xem phần giải thích và ví dụ
minh hoạ
FOR TWO PEOPLE 3. made for two people or 
things: a double bed/room
Nếu từ đó nằm trong một thành ngữ, h=y tra IDM
at the double? on the double? double or 
quits? double or nothing?
IDM
A lesson
Một buổi học
Định h−ớng sai
Một buổi học là một Unit hoặc một phần của
Unit
Tập trung quá nhiều vào ngữ pháp. ứng dụng?
Tìm hiểu quá nhiều vào từ mới. Sử dụng?
Cố làm hết các bài tập trong sách
Dịch
Class work
Sinh viên làm gì trên lớp?
Bốn thành tố cần đ−ợc phát huy trên lớp
1. Luyện phát âm (Pronunciation Practice)
2. Luyện nói, nghe, đọc, viết (Skills Practice)
3. Xem video (Audio-Visual Assistance): 
Language & Culture
4. H−ớng dẫn đọc chuyện (Guide to Reading)
English KnowHow
know-how = kiến thức và kỹ năng sử dụng
trong một lĩnh vực nào đó
know how = biết cách và có khả năng làm đ−ợc
việc gì đó
Vậy giáo trình English KnowHow giúp chúng
ta năng lực sử dụng ngôn ngữ về cả 4 kỹ năng
EKH: Thành tố
 Language focus
 In Conversation
 Focus on Grammar
 Vocabulary
 Language in Action
 Pronunciation Focus
1. LIFETIME. Tom Hutchinson
2. ENGLISH CHANNEL. P. Viney
Cấu tạo ch−ơng trình
 Ba trình dộ: 
Sơ cấp (Elementary level)
Tiền trung cấp (Pre-Intermediate level)
Trung cấp (Intermediate level)
 Dành cho lứa tuổi học sinh, sinh viên (young 
adults & adults)
1. LIFETIME. Tom Hutchinson
2. ENGLISH CHANNEL. P. Viney
Đ−a thực tế cuộc sống (Anh) vào lớp học
 Tạo điều kiện cho sinh viên hiểu biết về nền
văn hoá Anh (phong cách giao tiếp, tập quán, 
xử thế, v.v.). Tránh đ−ợc ‘sốc văn hoá”
 Luyện tiếng Anh trong môi tr−ờng bản ngữ
 Gây hứng thú trong học tập
 Hỗ trợ khả năng hiểu lời nói
1. LIFETIME. Tom Hutchinson
2. ENGLISH CHANNEL. P. Viney
Hoạt động với video (Activities)
Miêu tả (Description)
 Phán doán (Prediction)
 Kể chuyện (Re-telling)
 Bình luận (Comments)
 Tranh luận (Argument)

File đính kèm:

  • pdfstudyskills_qh_2888.pdf
Tài liệu liên quan