Những sms tỏ tình bằng tiếng anh cực hay

Bạn đang muốn bày tỏ tình cảm với một ai đó, thì đây là những lời muốn nói của

bạn, nhanh nhanh ghi lại nhé! Chúc bạn có một tình yêu thật đẹp.

1. There are 12 months a year.30 days a month.7 days a week.24 hours a

day.60 minutes an hour.but only one like you in a lifetime.

Có 12 tháng một năm. 30 ngày một tháng. 7 ngày một tuần. 24 giờ một ngày.

60 phút một giờ. nhưng chỉ một người như em trong suốt cuộc đời.

pdf7 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1096 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những sms tỏ tình bằng tiếng anh cực hay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHỮNG SMS TỎ TÌNH BẰNG 
TIẾNG ANH CỰC HAY 
 Bạn đang muốn bày tỏ tình cảm với một ai đó, thì đây là những lời muốn nói của 
bạn, nhanh nhanh ghi lại nhé! Chúc bạn có một tình yêu thật đẹp. 
1. There are 12 months a year...30 days a month...7 days a week...24 hours a 
day...60 minutes an hour...but only one like you in a lifetime. 
Có 12 tháng một năm... 30 ngày một tháng... 7 ngày một tuần... 24 giờ một ngày... 
60 phút một giờ... nhưng chỉ một người như em trong suốt cuộc đời. 
2. There are two reasons why I wake up in the morning: my alarm clock and 
you. 
Có hai lý do vì sao anh thức dậy vào buổi sáng: đồng hồ báo thức của anh và em. 
3. Great minds contain ideas, solutions and reasons; scientific minds contain 
formulas, theories and figures; my mind contains only you! 
Những bộ óc vĩ đại chứa đựng những ý tưởng, giải pháp và những lý do; những bộ 
óc khoa học chứa những công thức, lý thuyết và số liệu; tâm trí anh thì chỉ có mình 
em thôi! 
4. Love can be expressed in many ways. One way I know is to send it across 
the distance to the person who is reading this. 
Có nhiều cách để biểu lộ tình yêu. Cách mà anh biết là gởi nó vượt ngàn dặm đến 
cho người đang đọc tin này. 
5. If I could change the alphabet, I would put U and I together! 
Nếu anh có thể thay đổi bảng chữ cái, anh sẽ đặt U và I cạnh nhau! 
6. There is night so we can appreciate day, sorrow so we can appreciate joy, 
evil so we can appreciate good, you so I can appreciate love. 
Có ban đêm nên chúng ta có thể xem trọng ban ngày, có nỗi buồn nên chúng ta có 
thể xem trọng niềm vui, có điều ác nên chúng ta có thể xem trọng điều tốt, có em 
nên anh có thể xem trọng tình yêu. 
7. You look great today. How did I know? Because you look great everyday. 
Hôm nay trông em tuyệt lắm. Làm sao anh biết ư? Vì ngày nào nhìn em cũng tuyệt 
vời hết. 
8. What is love? Those who don't like it call it responsibility. Those who play 
with it call it a game. Those who don't have it call it a dream. Those who 
understand it call it destiny. And me, I call it you. 
Tình yêu là gì? Những người không thích nó thì gọi nó là trách nhiệm. Những 
người chơi với nó thì gọi nó là một trò chơi. Những người không có nó thì gọi nó 
là một giấc mơ. Những người hiểu nó thì gọi nó là số phận. Còn anh, anh gọi nó là 
em. 
9. What is love? It is what makes your cell phone ring every time I send text 
messages. 
Tình yêu là gì? Đó là thứ khiến cho điện thoại di động của em vang lên mỗi lần 
anh gửi tin nhắn đến. 
10. If love can be avoided by simply closing our eyes, then I wouldn't blink at 
all for I don't want to let a second pass having fallen out of love with you. 
Nếu tình yêu có thể tránh được chỉ bằng cách là chúng ta nhắm mắt lại, thì anh sẽ 
không hề nháy mắt bởi vì anh không muốn bất cứ giây phút nào trôi qua làm vơi 
bớt tình yêu dành cho em. 
11. I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the 
moment I laid my eyes on you. 
Anh từng nghĩ rằng những giấc mơ không trở thành hiện thực, nhưng điều này 
nhanh chóng thay đổi ngay khi anh nhìn thấy em. 
12. Some people were born with talents. They can do beautiful things with 
their skills, knowledge and technology. But no one is as talented as you. You 
just come near, and there is already beauty. 
Một số người sinh ra đã có được tài năng. Họ có thể làm những điều tuyệt đẹp 
bằng kỹ năng, kỹ năng và công nghệ của họ. Nhưng không có ai tài năng như em. 
Em chỉ cần lại gần, và thì đã mang sẵn một vẻ đẹp rồi. 
13. A lady is a woman who makes a man behave like a gentleman. You're such 
a lady to me. 
Một quý bà là một người phụ nữ khiến cho một người đàn ông cư xử như một quý 
ông. Đối với anh em chính là một quý bà. 
14. To forget you is hard to do and to forget me is up to you. Forget me not, 
forget me never. Forget this text, but not the sender. 
Quên được em thật khó và để quên anh thì lại tùy thuộc vào em. Xin đừng quên 
anh, đừng bao giờ quên anh. Hãy quên tin nhắn này, nhưng đừng quên người gửi 
nó. 
15. When situation gets you down, remember there's someone in Heaven who 
loves you and watches over you and there's someone on Earth who cares... I 
do. 
Khi hoàn cảnh làm em gục ngã, hãy nhớ có một người trên thiên đường luôn yêu 
thương em và dõi theo em và có một người trên Trái đất này luôn quan tâm... Đó là 
anh. 
16. Cell phones can be irritating sometimes. You always have to reload, 
recharge every now and then. Messages are delayed. But there's one thing I 
love about it. It connects me to you! 
Đôi khi điện thoại di động cũng thật phiền phức. Em luôn phải tải lại, nạp tiền cho 
bây giờ và sau đó. Các tin nhắn bị chậm trễ. Nhưng có một điều mà anh yêu thích 
nó. Đó là nó kết nối anh với em! 

File đính kèm:

  • pdfdoc59_4401.pdf
Tài liệu liên quan