Ngữ pháp tiếng anh cho người mới bắt đầu – P3

Ngữ pháp tiếng anh cho người mới bắt đầu - phần 3

Xen vào giữa là một ngữ giới từ (một giới từ mở đầu cộng các danh từ theo sau).

Các ngữ giới từ này không hề có quyết định gì tới việc chia động từ, động từ phải

chia theo chủ ngữ chính.

Các thành ngữ ở bảng sau cùng với các danh từ đi theo sau nó tạo nên hiện tường

đồng chủ ngữ. Nó sẽ đứng xen vào giữa chủ ngữ và động từ, tách ra khỏi giữa 2

thành phần đó = 2 dấu phảy và không có ảnh hưởng gì đến việc chia động từ.

pdf6 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1298 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ngữ pháp tiếng anh cho người mới bắt đầu – P3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngữ pháp tiếng anh cho người mới bắt đầu - phần 3 
Xen vào giữa là một ngữ giới từ (một giới từ mở đầu cộng các danh từ theo sau). 
Các ngữ giới từ này không hề có quyết định gì tới việc chia động từ, động từ phải 
chia theo chủ ngữ chính. 
Các thành ngữ ở bảng sau cùng với các danh từ đi theo sau nó tạo nên hiện tường 
đồng chủ ngữ. Nó sẽ đứng xen vào giữa chủ ngữ và động từ, tách ra khỏi giữa 2 
thành phần đó = 2 dấu phảy và không có ảnh hưởng gì đến việc chia động từ. 
Ex: The actrees, along with her manager and some friends, is going to a party 
tonight. 
Together with along with accompanied by as well as 
Nếu 2 danh từ làm chủ ngữ nối với nhau bằng and thì động từ phải chia ngôi thứ 3 
số nhiều (they) 
Nhưng nếu 2 đồng Chủ ngữ nối với nhau bằng or thì động từ phải chia theo danh 
từ đứng sau or. Nếu danh từ đó là số ít thì động từ phải chia ngôi thứ 3 số ít và 
ngược lại. 
Ex: The actress or her manager is going to answer the interview. 
1. Các danh từ luôn đòi hỏi các động từ và đại từ đi theo chúng ở ngôi thứ 3 số ít 
Đó là các danh từ ở bảng sau (còn gọi là các đại từ phiếm chỉ). 
any + no + some + 
singular noun 
anybody 
anyone 
anything 
singular noun 
nobody 
no one 
nothing 
singular noun 
somebody 
someone 
something 
every + singular noun each + singular noun 
everybody 
everyone 
everything 
either * 
neither* 
Either and neither are singular if thay are not used with or and nor 
either (1 trong 2) chỉ dùng cho 2 người hoặc 2 vật. Nếu 3 người (vật) trở lên phải 
dùng any. 
neither (không một trong hai) chỉ dùng cho 2 người, 2 vật. Nếu 3 người (vật) trở 
lên dùng not any. 
Ex: Neither of his chutes opens as he plummets to the ground 
Ex: Not any of his pens is able to be used. 
Ngữ pháp tiếng anh cho người mới bắt đầu 
2. Cách sử dụng None và No 
Nếu sau None of the là một danh từ không đếm được thì động từ phải ở ngôi thứ 3 
số ít. Nhưng nếu sau nó là một danh từ số nhiều thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 
số nhiều. 
none + of the + non-count noun + singular verb 
none + of the + plural count noun + plural verb 
Ex: None of the counterfeit money has been found. 
Ex: None of the students have finished the exam yet. 
Nếu sau No là một danh từ đếm được số ít hoặc không đếm được thì động từ phải 
ở ngôi thứ 3 số ít nhưng nếu sau nó là một danh từ số nhiều thì động từ phải ở ngôi 
thứ 3 số nhiều 
no + {singular noun/non-count noun} + singular verb 
no + plural noun + plural verb 
Ex: No example is relevant to this case. 
3. Cách sử dụng cấu trúc either...or (hoặc...hoặc) và neither...nor (không...mà cũng 
không) 
Điều cần lưu ý nhất khi sử dụng cấu trúc này là động từ phải chia theo danh từ đi 
sau or hoặc nor. Nếu danh từ đó là số ít thì dộng từ đó chia ở ngôi thứ 3 số ít và 
ngược lại. 
Neither/ either + noun + nor/or + plural noun + plural verb 
Neither/ either + noun + nor/or + singular noun + singular verb 
Ex: Neither John nor his friends are going to the beach today. 
Ex: Either John or his friends are going to the beach today. 
Ex: Neither the boys nor Carmen has seen this movie before. 
Ex: Either John or Bill is going to the beach today. 
4. V-ing làm chủ ngữ 
Khi V-ing dùng làm chủ ngữ thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số ít 
Người ta sẽ dùng V-ing khi muốn diễn đạt 1 hành động cụ thể xảy ra nhất thời 
nhưng khi muốn diễn đạt bản chất của sự vật, sự việc thì phải dùng danh từ 
Ex: Dieting is very popular today. 
Ex: Diet is for those who suffer from a cerain disease. 
Động từ nguyên thể cũng có thể dùng làm chủ ngữ và động từ sau nó sẽ chia ở 
ngôi thứ 3 số ít. Nhưng người ta thường dùng chủ ngữ giả it để mở đầu câu. 
Ex: To find the book is necessary for him = It is necessary for him to find the book. 
5. Các danh từ tập thể 
Đó là các danh từ ở bảng sau dùng để chỉ 1 nhóm người hoặc 1 tổ chức nhưng trên 
thực tế chúng là những danh từ số ít, do vậy các dại từ và động từ theo sau chúng 
cũng ở ngôi thứ 3 số ít. 
 Congress 
 family 
 group 
 committee 
 class 
 Organization 
 team 
 army 
 club 
 crowd 
 Government 
 jury 
 majority* 
 minority 
 public 
Ex: The committee has met, and it has rejected the proposal. 
Tuy nhiên nếu động từ sau những danh từ này chia ở ngôi thứ 3 số nhiều thì câu đó 
ám chỉ các thành viên trong nhóm đang hoạt động riêng rẽ: 
Ex: Congress votes for the bill. 
*(Congress are discussing about the bill. (some agree, some disagree)).(TOEFL 
không bắt lỗi này). 
Danh từ the majority được dùng tuỳ theo thành phần sau nó để chia động từ 
The majority + singular verb 
the majority of the + plural noun + plural verb 
Ex: The majority believes that we are in no danger. 
Ex: The majority of the students believe him to be innocent. 
the police/sheep/fish + plural verb 
Ex: The sheep are breaking away 
Ex: The police come only to see the dead bodies and a ruin in the bank 

File đính kèm:

  • pdfngu_phap_tieng_anh_cho_nguoi_moi_bat_dau_0803.pdf
Tài liệu liên quan