Một số hoät động 'hót" của IELTS Fighter trong thời gian tới

Một số điểm lưu ý khi sử dụng tài liệu:

1. Các em nên sử dụng kèm với các tài liệu IELTS Writing khác

- Đåy là tài liûu sĔ dĐng đù lçy ý (ideas) cho phæn thi IELTS Writing task 2

nên các em cæn phâi cæn có các tài liûu khác đ÷ luyûn kĠ nëng Viøt cĎa

mình.

- Các em có thù tham khâo thêm bċ tài liûu IELTS Writing cĎa IELTS Fighter

(inbox fanpage đù hđęng dén cách nhên bċ tài liûu nhé)

2. Khi nào nên học IELTS Writing?

- Các em lđu Ğ rìng, Writing là ĔkĠ nëng raĕ (phæn này cĆ đã nĂi khá kĠ

trên fanpage rći) nên các em Beginner thì không nên hąc IELTS Writing

ngay mà têp trung vào Listening và Reading – là 2 ĔkĠ nëng vàoĕ. Khi đät

tęi band điùm 4,0-4,5 thü các em nön Ĕtêp tànhĕ vęi Writing bìng task 1

và task 2 sau đĂ.

- Ngoài ra, khi các em hąc Listening và Reading sô câi thiûn khá nhi÷u

phæn ideas cďng nhđ các kĠ nëng khác đù bĉ trĜ cho IELTS Writing và

Speaking.

pdf207 trang | Chia sẻ: maianh78 | Lượt xem: 407 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Một số hoät động 'hót" của IELTS Fighter trong thời gian tới, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 may find themselves homeless. 
 homeless (a): không có nhà cĔa, vô 
gia cđ 
- to find sb/sth + adj: thçy rìng ai/cái gì 
nhđ thø nào đĂ 
 to find themselves homeless: nhân ra 
rìng mình không có nhà cĔa, vĆ gia cđ 
 Unemployment causes frustration 
and stress. 
frustration (n): sĖ thçt bäi, tâm träng 
thçt vąng 
= disappointment 
= annoyance 
= dissatisfaction 
Jobless people may become 
involved in crime as a means to get 
money. 
to be involved in sth: liön quan đøn, 
dýnh lýu đøn đi÷u gü đĂ 
= to be engaged in sth 
198 
- jobless (a): không có ngh÷ nghiûp, 
không có viûc làm 
= unemployed 
The unemployed need career 
advice. 
career (n): ngh÷ nghiûp, sĖ nghiûp 
 to choose a career: chąn lĖa ngh÷ 
nghiûp 
 career advice: tđ vçn ngh÷ nghiûp 
Governments need to provide 
vocational courses and retraining. 
vocational (a): liön quan đøn ngh÷ 
nghiûp 
= occupational 
 vocational course: khóa hąc v÷ ngh÷ 
nghiûp, đào täo ngh÷ nghiûp 
 vocational guidance: hđęng dén v÷ 
ngh÷ nghiûp 
 vocational school: trđĘng däy ngh÷ 
Unemployment Benefits: Positives 
 Some governments pay unemployment benefits in order to help jobless 
people 
 Unemployed people need financial support until they find a new job 
 By claiming benefits, they can continue to pay for their major life 
expenses 
 The benefits system helps to reduce poverty, homelessness and crime 
 Some governments pay 
unemployment benefits in order to 
help jobless people. 
benefit (n): lĜi ích, trĜ cçp, phúc lĜi 
 unemployment benefits: trĜ cçp thçt 
nghiûp 
 maternity benefits: trĜ cçp thai sân 
 medical benefit: phúc lĜi y tø 
- Unemployed people need 
financial support until they find a 
new job. 
financial (a): thuċc v÷ tài chính, liên 
quan đøn tài chính 
199 
= fiscal 
 finance (n): tài chính 
 fiscal year: nëm tài chýnh 
- By claiming benefits, they can 
continue to pay for their major life 
expenses. 
claim (v): thþnh cæu, đāi 
= demand 
= ask 
= assert 
expense (n): chi phí 
 life expenses: chi phí sĈng, chi phí sinh 
hoät 
= living expenses 
- The benefits system helps to reduce 
poverty, homelessness and crime. 
poverty (n): sĖ nghèo nàn, thçp kém 
= impoverishment 
= poorness 
>< wealthiness (n): sĖ giàu có, thĀnh 
vđĜng 
 wealthy (a): giàu có, thĀnh vđĜng 
Unemployment Benefits: Negatives 
 Some people claim benefits rather than working 
 They become dependent on the government 
 They are not motivated to find a job 
 The benefits system is a burden on tax payers 
 All citizens should work to make a living and support themselves 
 Receiving benefits affects peopleēs self-esteem 
Some people claim benefits rather 
than working. 
A rather than B: thých cái A hėn so vęi 
cái B 
 They become dependent on the 
government. 
to be dependent on sb/sth: dĖa dém 
vào ai/cái gü đĂ 
= to be reliant on sb for sth 
200 
They are not motivated to find a job. 
motivate (v): thčc đèy, täo đċng lĖc đù 
làm đi÷u gü đĂ 
= stimulate 
= drive 
= galvanize 
= inspire 
= incline 
The benefits system is a burden on 
tax payers. 
burden (n): gánh nðng 
= anxiety 
= pressure 
= strain 
 All citizens should work to make a 
living and support themselves. 
make a living: kiøm sĈng 
= make money 
= earn money 
= earn a salary 
Receiving benefits affects peopleēs 
self-esteem. 
self-esteem: lòng tĖ trąng 
= pride 
= dignity 
= self-respect 
- affect (v): ânh hđĚng, tác đċng 
= influence 
= disturb 
Work/Life Balance 
 It is important to achieve a balance between work time and leisure or 
family time 
 Too much work can result in stress and poor health 
 Workaholics may neglect their families and friends 
 People need to take regular holidays 
 Companies should expect employees to work overtime 
 Nowadays, many people work part-time or have flexible working hours 
201 
 Technology allows people to work from home, telecommuting is possible 
 Many companies provide childcare facilities 
 Striking a balance between a good life and a good work can raise job 
satisfaction 
 Happy, healthy workers are more productive 
It is important to achieve a balance 
between work time and leisure or 
family time. 
balance (n): sĖ cân bìng 
= equilibrium 
= equity 
= harmony 
 a balance between A and B: sĖ cân 
bìng giĕa cái A và cái B 
 Too much work can result in stress 
and poor health. 
to result in sth: gåy ra cái gü đĂ, dén 
đøn cái gü đĂ 
= to lead to sth 
= to account for sth 
>< to result from sth: xây ra là vü đi÷u gì 
đĂ 
 Workaholics may neglect their 
families and friends. 
neglect (v): sao lãng, thĘ ė 
= to be indifferent 
= disregard 
= ignore 
= spurn 
 People need to take regular 
holidays. 
 to take a holiday: đi nghþ, đi du lĀch 
= to go on holiday 
= to go on vacation 
 Companies should expect 
employees to work overtime. 
overtime (adv/a): thêm giĘ, quá giĘ 
 to work overtime: làm thêm giĘ, tëng 
ca 
 overtime pay: phæn lđėng trâ cho 
202 
viûc làm thêm giĘ 
 Nowadays, many people work part-
time or have flexible 
working hours. 
part-time (adv): bán thĘi gian 
>< full-time (adv): toàn thĘi gian 
 work part-time: làm viûc bán thĘi 
gian 
 work full-time: làm viûc toàn thĘi gian 
Technology allows people to work 
from home, telecommuting is 
possible. 
to work from home: làm viûc Ě nhà, 
làm viûc tĒ xa 
telecommuting (n): viûc liên läc tĒ xa, 
thông tin tĒ xa 
Many companies provide childcare 
facilities. 
facility (n): cė sĚ vêt chçt, đi÷u kiûn 
thuên tiûn 
 childcare facilities: nhĕng phđėng 
tiûn, cė sĚ vêt chçt thuên tiûn cho viûc 
chëm sĂc tró em 
 transport facilities: nhĕng phđėng tiûn 
thuên tiûn cho viûc vên chuyùn 
Striking a balance between a good 
life and a good work can raise job 
satisfaction. 
to strike a balance between A and B: 
tìm ra cách đù cân bìng giĕa A và B 
satisfaction (n): sĖ hài lòng, sĖ thăa mãi 
 to be satisfied with sth: câm thçy hài 
lòng v÷ đi÷u gü đĂ 
= to be pleased with sth 
 to be dissatisfied with sth: câm thçy 
không hài lòng, bçt mãn v÷ đi÷u gü đĂ 
 Happy, healthy workers are more 
productive. 
productive (a): cĂ nëng suçt, có hiûu 
quâ 
 production (n): viûc sân xuçt 
203 
 produce (v): sân xuçt 
 producer (n): nhà sân xuçt 
Technology and Work 
 The internet, fax and mobile phone technologies have revolutionized 
working life 
 Workers can communicate via email, online networks and video 
conferencing 
 Technology can connect workers in different countries from around the 
 world 
 It gives people more freedom 
 It can also save time, energy and money 
 Some people believe that offices could disappear in the future 
 Virtual online offices may replace them 
The internet, fax and mobile phone 
technologies have revolutionized 
working life. 
revolutionize (v): cách mäng hóa, thay 
đĉi hoàn toàn 
= transform 
Workers can communicate via 
email, online networks and video 
conferencing. 
via (prep.): thĆng qua, theo đđĘng 
= through 
= by 
Technology can connect workers in 
different countries from around the 
world. 
connect (v): køt nĈi 
 to connect A to/with B: køt nĈi cái A 
vęi cái B 
= to combine sth 
= to link A with B 
= to join sth 
It gives people more freedom. 
to give sb sth: trao cho ai cái gü đĂ 
= to offer sb sth 
= to grant sb sth 
204 
 It can also save time, energy and 
money. 
 save (v): tiøt kiûm 
= economize 
= spare (v): đù dành 
Some people believe that offices 
could disappear in the future. 
disappear (v): biøn mçt 
= vanish 
= dissipate 
>< appear (v): xuçt hiûn 
= show up 
= turn up 
= come into sight 
= present 
Virtual online offices may replace 
them. 
replace (v): thay thø 
= take the place of sth 
= put sth in place of sth 
= take over sth 
Child Labor 
 In some countries, children are exploited 
 They do boring and repetitive jobs for very low pay 
 Children are often used in agriculture and factory work 
 The employment of children is prohibited in other countries 
 Many people think that children should be free to enjoy their childhood 
 Governments should make education a priority 
 They should build new schools 
 They should supply the necessary resources to educate children 
 Children need to be given the knowledge and skills for adult life 
 In some countries, children are 
exploited. 
exploit (v): khai thác, bóc lċt, lĜi dĐng 
= take advantage of sth 
= misuse 
= abuse 
= profit from/by sth 
= utilize 
205 
 They do boring and repetitive jobs 
for very low pay. 
repetitive (a): lðp đi lðp läi 
= repetitious 
= repeated 
- Children are often used in 
agriculture and factory work. 
factory (n): nhà máy, xđĚng 
= manufacturing plant 
 The employment of children is 
prohibited in other countries. 
prohibit (v): cçm 
= make impossible 
= ban 
= forbid 
= impede 
= outlaw 
= restrict 
 Many people think that children 
should be free to enjoy their 
childhood. 
childhood (n): tuĉi thė 
 motherhood (n): tình méu tĔ 
 fatherhood (n): tình phĐ tĔ 
 brotherhood (n): tình anh em 
 sisterhood (n): tình chĀ em 
 neighborhood (n): tình làng xóm, khu 
vĖc hàng xóm 
 Governments should make 
education a priority. 
priority (n): đu tiön 
 to make sth a priority: đu tiön cái gü 
đĂ 
 They should build new schools. 
build (v): xây dĖng 
= construct 
= form 
= set up 
206 
 They should supply the necessary 
resources to educate children. 
to supply sth to sb: cung cçp cái gü đĂ 
cho ai đĂ 
= to provide sth to/for sb 
educate (v): giáo dĐc 
= cultivate 
= enlighten 
= tutor 
= instruct 
= train 
 Children need to be given the 
knowledge and skills for adult life. 
adult (n): ngđĘi lęn, ngđĘi trđĚng thành 
 adult (a): trđĚng thành 
= grownup 
207 
- The end - 
www.ielts-fighter.com 

File đính kèm:

  • pdfideas_for_ielts_topics_by_ielts_fighter_4588.pdf
Tài liệu liên quan