Liên từ trong Tiếng Anh

Liên từ gồm ba dạng chính:

 Từ đơn

ví dụ: and, but, because, although

 Từ ghép (thường kết thúc bằng as hoặc that)

ví dụ: provided that, as long as, in order that

 Tương liên (đi cùng với trạng từ hoặc tính từ)

ví dụ: so.that

pdf5 trang | Chia sẻ: jinkenedona | Lượt xem: 1476 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Liên từ trong Tiếng Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LIÊN TỪ TRONG TIẾNG ANH 
Liên từ là từ dùng để nối hai phần, hai mệnh đề trong một câu Sau đây là 
một vài ví dụ về liên từ: 
Liên từ đẳng lập Liên từ phụ thuộc 
and, but, or, nor, for, yet, so although, because, since, unless 
Ta có thể xem xét liên từ từ 3 khía cạnh 
Cấu tạo: 
Liên từ gồm ba dạng chính: 
 Từ đơn 
ví dụ: and, but, because, although 
 Từ ghép (thường kết thúc bằng as hoặc that) 
ví dụ: provided that, as long as, in order that 
 Tương liên (đi cùng với trạng từ hoặc tính từ) 
ví dụ: so...that 
Chức năng: 
Liên từ có 2 chức năng cơ bản: 
 Liên từ đẳng lập: được dùng để nối 2 phần trong một câu có vai trò 
ngữ pháp độc lập với nhau. Đó có thể là các từ đơn hoặc các mệnh đề. 
Ví dụ: 
- Jack and Jill went up the hill. 
- The water was warm, but I didn't go swimming. 
 Liên từ phụ thuộc: được dùng để nối mệnh đề phụ thuộc với mệnh 
đề chính của câu. Ví dụ: 
- I went swimming although it was cold. 
Vị trí 
 Liên từ đẳng lập: luôn luôn đứng giữa 2 từ hoặc 2 mệnh đề mà nó 
liên kết 
 Liên từ phụ thuộc: thường đứng đầu mệnh đề phụ thuộc. 
Liên từ đẳng lập 
 and, but, or, nor, for, yet, so 
Một liên từ đẳng lập nối các phần có vai trò ngữ pháp tương đương hoặc 
ngang bằng nhau trong câu. Một liên từ đẳng lập cho thấy các thành phần 
mà nó liên kết có cấu trúc và tầm quan trọng tương tự nhau 
Hãy xem những ví dụ sau – 2 thành tố trong ngoặc vuông được nối với nhau 
bởi một liên từ đẳng lập 
 I like [tea] and [coffee]. 
 [Ram likes tea], but [Anthony likes coffee]. 
Liên từ đẳng lập luôn đứng giữa các từ hoặc mệnh đề mà nó liên kết. 
Khi một liên từ đẳng lập nối các mệnh đề độc lập thì luôn có dấu phẩy đứng 
trước liên từ 
 I want to work as an interpreter in the future, so I am studying 
Russian at university. 
Tuy nhiên, nếu các mệnh đề độc lập ngắn và tương tự nhau thì dấu phẩy 
không thực sự cần thiết: 
 She is kind so she helps people. 
Khi “and” đứng trước từ cuối cùng trong một dãy liệt kê, thì có thể có dấu 
phẩy hoặc không 
 He drinks beer, whisky, wine, and rum. 
 He drinks beer, whisky, wine and rum. 
Có một mẹo nhỏ để nhớ 7 liên từ ngắn và đơn giản. 
F A N B O Y S 
For And Nor But Or Yet So 
Liên từ phụ thuộc 
Phần lớn số liên từ là liên từ phụ thuộc. Một số liên từ phổ biến như: 
 after, although, as, because, before, how, if, once, since, than, that, 
though, till, until, when, where, whether, while 
Liên từ phụ thuộc nối mệnh đề phụ với mệnh đề chính 
Hãy xem ví dụ sau: 
Mệnh đề chính liên từ phụ thuộc mệnh đề phụ 
Ram went swimming although it was raining 
Một mệnh đề phụ thuộc “phụ thuộc” vào mệnh đề chính. Nó không thể đứng 
một mình như là câu độc lập được. Hãy tưởng tượng xem nếu ai đó nói với 
bạn “ Hello! Although it was raining”, bạn sẽ hiểu như thế nào? Vô nghĩa! 
Nhưng mệnh đề chính (hoặc mệnh đề độc lập) thì có thể đứng riêng một 
mình. Bạn sẽ hiểu rõ ý nếu có người nói rằng: “Hello! Ram went 
swimming.” 
Liên từ phụ thuộc luôn luôn đứng ở đầu mệnh đề phụ thuộc. Nó “giới thiệu” 
mệnh đề phụ thuộc. Tuy nhiên, mệnh đề phụ thuộc đôi khi cũng có thể đứng 
sau hoặc trước mệnh đề chính. Do vậy trong tiếng Anh cũng có thể có hai 
cấu trúc sau: 
Ram went swimming although it was raining. 
Although it was raining, Ram went swimming 

File đính kèm:

  • pdflien_tu_trong_tieng_anh_011.pdf
Tài liệu liên quan