Đề cương học phần - Dịch viết trong kinh doanh

Sau khi học xong học phần này, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ chuyên cần như sau :

 - Kiến thức : Sinh viên được hướng dẫn kỹ thuật dịch Anh –Việt và Việt Anh thông qua những chuyên đề liên quan đến chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Tiếp Thị, và Quản Trị Nhân Sự.

 - Kỹ năng : Sinh viên dịch được các bài viết, văn bản, từ Anh sang Việt và

Từ Việt sang Anh ở mức độ tiền trung cấp thông qua các chuyên đề thuộc

Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Ngành Tiếp Thị, và Ngành Quản Trị Nhân Sự .

 Sinh viên biết sử dụng từ ngữ, thuật ngữ, phù hợp với các chuyên đề

trong đời sống hàng ngày cũng như trong kinh doanh.

 

doc4 trang | Chia sẻ: hoa30 | Ngày: 30/08/2021 | Lượt xem: 677 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương học phần - Dịch viết trong kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
________
BM01.QT02/ĐNT-ĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
___________
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần (Tiếng việt)	: Dịch Viết trong Kinh Doanh
- Tên học phần (Tiếng Anh)	: Written Business Translation 
 - Mã số học phần : 1421152
- Số tín chỉ học phần : 2 tín chỉ 
- Thuộc chương trình đào tạo của :
Bậc : Đại học.
Chuyên Ngành : Quản trị Kinh Doanh
	Tiếp Thị
	Quản Trị Nguồn Nhân Lực
- Số tiết học phần : 
Nghe giảng lý thuyết	: 10 tiết
Làm bài tập trên lớp	: 15 tiết
Thảo luận	: 05 tiết
Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab,...): 00 tiết
Hoạt động theo nhóm	: 00 tiết
Thực tế:	: 00 tiết
Tự học	: 60 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Thực hành Tiếng Anh 
2. Học phần trước: Các môn giảng dạy trong Học kỳ I và Học kỳ II thuộc năm 
 Thứ nhất : Nghe I, II, Nói I, II,Đọc I,II, Viết I,II
3. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần này, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ chuyên cần như sau :
	- Kiến thức : Sinh viên được hướng dẫn kỹ thuật dịch Anh –Việt và Việt Anh thông qua những chuyên đề liên quan đến chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Tiếp Thị, và Quản Trị Nhân Sự.
	- Kỹ năng : Sinh viên dịch được các bài viết, văn bản, từ Anh sang Việt và
Từ Việt sang Anh ở mức độ tiền trung cấp thông qua các chuyên đề thuộc 
Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Ngành Tiếp Thị, và Ngành Quản Trị Nhân Sự .
	 Sinh viên biết sử dụng từ ngữ, thuật ngữ, phù hợp với các chuyên đề
trong đời sống hàng ngày cũng như trong kinh doanh.
Thái độ chuyên cần : Tham gia đầy đủ các buổi học, tích cực làm bài tại 
nhà theo yêu cầu của giảng viên.
4. Chuẩn đầu ra: 
Nội dung
Đáp ứng CĐR CTĐT
Kiến thức
4.1.1.Liệt kê các từ vựng liên quan đến chủ đề của bài học
K1
4.1.2.Biết giải thích được những điểm ngữ pháp và cấu trúc dịch viết các đề tài trong bài dịch
4.1.3. Sắp xếp ý tưởng một cách hợp lý , bảo đảm tính nhất quán , chính xác
4.1.4. Liên kết các ý tưởng trong câu 
4.1.5. Dịch Viết những chủ đề kinh tế , xã hội,
Tiếp thị , sản xuất kinh doanh, công nghệ, luật pháp –kinh tế, nông nghiệp
K2
K3
K4
K5
Kỹ năng
4.2.1. Ghi chú và truyền đạt thông tin qua các loại hình bài dịch viết khác nhau
S1
4.2.2. Giải quyết các bài dịch từ Anh sang Việt và từ Việt sang Anh ở trình độ tiền trung cấp 
4.2.3 Làm việc nhóm hiệu quả
S2
S3
Thái độ
4.3.1. Rèn tính cẩn thận, tập trung khi dịch viết 
A1
4.3.2. Xây dựng tác phong cầu thị
4.3.3. Tạo thói quen dịch viết suốt đời
A2
A3
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên kỹ năng dịch , từ vựng , thuật ngữ chuyên ngành , cấu trúc câu qua các chủ đề về kinh doanh,tiếp thị,xã hội, lâm thủy sản,Sản xuất,dịch vụ ,tài chánh-ngân hàng, kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu...
7. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học trên lớp
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
8.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
TT
Điểm thành phần
Quy định
Trọng số
Mục tiêu
1
Điểm chuyên cần
 Điểm danh
10%
4.1- 4.3
2
Điểm Kiểm tra bài làm tại nhà
 Bài làm cá nhân
10%
4.1- 4.3
3
Điểm Thi kiểm tra giữa kỳ
- Thi viết (60 phút)
 20%
4.1- 4.3
4
Điểm Thi kết thúc học phần
- Thi viết/( 60 phút)
- Bắt buộc dự thi
 60%
4.1- 4.3
8.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. 
9. Tài liệu học tập: 
9.1. Giáo trình chính:
[1] Juliane House & H.G. Widdowson, Translation, 1st Edition, China: Oxford, 2009
9.2. Tài liệu tham khảo:
[2] Võ Thị Lan Hương, Some common problems in English news headlines translation and some suggested solutions, TP. HCM: Huflit, 2011
[3] Trương Quang Phú, Giáo khoa căn bản môn dịch Anh Việt – Việt Anh, TP. HCM: ĐH Quốc Gia, 2001
Ngày 15 tháng 06 năm 2015 
Trưởng khoa
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ngày 15 tháng 06 năm 2015 
Tổ trưởng Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ngày 15 tháng 06 năm 2015 
Người biên soạn
(Ký và ghi rõ họ tên)
HUFLIT, ngày tháng 06 năm 2015 
Ban giám hiệu
** Ghi chú: Đề cương có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế giảng dạy

File đính kèm:

  • docde_cuong_hoc_phan_dich_viet_trong_kinh_doanh.doc
Tài liệu liên quan