Đánh giá sự phù hợp của giáo trình New English File dành cho sinh viên không chuyên tiếng Anh tại Trường Đại học Tây Bắc

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu được tiến hành với mục đích đánh giá sự phù hợp của giáo trình “New

English File Elementary”, giáo trình đang được sử dụng là giáo trình chính trong giảng dạy học phần Tiếng Anh

1 đối với sinh viên không chuyên năm thứ nhất, Trường Đại học Tây Bắc. Với quan điểm là đánh giá sự phù hợp

của giáo trình về một số phương diện như trình độ, mục tiêu, nội dung và phương pháp. Giáo trình này được

đánh giá dựa trên các tiêu chí của Hutchinson và Water (1993), Sheldon (1998). Qua việc phân tích, tổng hợp

tài liệu, dùng bảng hỏi để thu thập thông tin từ sinh viên và giảng viên cùng với việc trao đổi thêm với giáo viên

sau khi thu thập bảng hỏi chúng tôi đã đi đến kết luận: Bộ giáo trình trên về cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu

của chương trình đào tạo cũng như nhu cầu học tập của sinh viên. Tuy nhiên, một số phần trong giáo trình chưa

thực sự phù hợp với trình độ sinh viên cũng như điều kiện học tập cần phải được thay đổi để đạt được hiệu quả

cao hơn.

pdf10 trang | Chia sẻ: chuhaianh234 | Lượt xem: 813 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá sự phù hợp của giáo trình New English File dành cho sinh viên không chuyên tiếng Anh tại Trường Đại học Tây Bắc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g hàng 
ngày, các bài miêu tả người, tả cảnh, các dạng thư thân mật, các bài phỏng vấn, các bài báo từ 
các tạp chí, các câu chuyện được trích dẫn từ những cuốn sách đáng tin cậy. Các dạng bài này 
thực sự đáp ứng được yêu cầu phát triển ngôn ngữ của học phần tiếng Anh 1. 
*Sự phân bố về thời gian 
Theo phân bố chương trình, mỗi bài học lớn (Unit) được dạy trong 9 tiết. Trong đó, 
mỗi bài nhỏ (Lesson A, B, C, D) được dạy trong hai tiết, một tiết còn lại dành cho việc hướng 
dẫn sinh viên tự học hai phần còn lại bao gồm các phần: Practical English và Revise and 
Check. Theo kết quả khảo sát, 100% giảng viên cho rằng họ phải tự điều chỉnh một số hoạt 
động cho phù hợp vì thời lượng dành cho mỗi bài học là khá ít. Khi trao đổi trực tiếp, một số 
giảng viên giải thích họ không có đủ thời gian để hướng dẫn sinh viên hoàn thành phần bài 
tập trong sách bài tập. 
 - Mức độ phù hợp của giáo trình đối với phương pháp giảng dạy 
Hầu hết giảng viên được hỏi cho rằng giáo trình cung cấp khá nhiều nhiệm vụ và các 
hoạt động thực hành về từ vựng (95%) , ngữ pháp (95%) và ngữ âm (85%). Các hoạt động 
thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc cũng rất phong phú và đa dạng. Ngược lại, đối với kỹ năng 
viết, có đến 14 giảng viên (70%) cho thấy sinh viên ít có cơ hội thực hành so với các kỹ năng 
trên. 
* Gợi ý cải thiện giáo trình 
Khi được yêu cầu nêu ý kiến đối với việc điều chỉnh giáo trình trong quá trình giảng 
dạy, đa số (80%) các giảng viên cho rằng khi sử dụng giáo trình, người dạy nên bổ sung một 
số hoạt động viết. Thời gian dành cho mỗi bài học cũng cần được điều chỉnh. Một số giảng 
viên cho rằng nên điều chỉnh và lựa chọn một số bài sao cho phù hợp với thời lượng của mỗi 
bài học để có thời gian dành cho những hoạt động thực hành giúp sinh viên phát triển kỹ năng 
ngôn ngữ nhiều hơn. 
3.3. Kết quả thu được từ bảng câu hỏi dành cho sinh viên 
 - Mức độ phù hợp của giáo trình đối với trình độ của sinh viên 
Khi được hỏi về độ phù hợp, 100% sinh viên cho rằng giáo trình New English File - 
Elementary phù hợp với trình độ của họ. Số liệu thu thập được cho thấy đa số sinh viên được hỏi 
đều đồng ý rằng giáo trình đã cung cấp cho họ những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, ngữ âm, từ 
vựng cũng như giúp họ phát triển các kỹ năng thực hành tiếng một cách hiệu quả trừ kỹ năng viết. 
Kết quả này cũng trùng với quan điểm của giảng viên. Tuy nhiên, có một số sinh viên trả lời 
không biết giáo trình có phù hợp với khả năng của họ hay không. Điều này cũng có thể hiểu được 
vì không phải sinh viên nào cũng tự đánh giá được khả năng ngôn ngữ của mình. 
55 
 - Mức độ phù hợp của giáo trình đối với nội dung của khóa học 
* Chủ điểm ngôn ngữ và các kỹ năng 
Hầu hết các sinh viên cho rằng lượng kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm cũng như 
thời lượng và các hoạt động dành cho bốn kỹ năng thực hành tiếng là vừa phải. 85% cho rằng 
các cấu trúc được giới thiệu trong giáo trình là cần thiết và phù hợp đối với khóa học. Tuy 
nhiên, không phải tất cả sinh viên được hỏi đều nhận thấy phần từ vựng và ngữ âm là hoàn 
toàn hợp lý. Có một số ý kiến cho rằng có quá nhiều từ cần phải học và có ý kiến cho rằng 
thời lượng dành cho ngữ âm khá ít. 
Xét về bốn kỹ năng, không sinh viên nào cho rằng lượng kiến thức dành cho bốn kỹ 
năng là quá nhiều, thậm chí một số sinh viên được hỏi cho rằng quá ít, đặc biệt là kỹ năng 
nghe (25%), viết (40%). Số liệu này cho thấy quan điểm của sinh viên cũng trùng với giảng 
viên đối với kỹ năng viết. Riêng đối với kỹ năng nghe tất cả giảng viên đều cho rằng phù hợp 
nhưng có đến 50 (25%) sinh viên lại cho rằng các hoạt động dành cho kỹ năng nghe là quá ít. 
Có sự chêch lệch như vậy có thể là do, trong thực tế giảng dạy, một số giảng viên đã điều 
chỉnh các hoạt động nghe cho phù hợp với trình độ sinh viên. 
* Chủ đề 
Theo kết quả thu được từ bảng hỏi sinh viên tất cả (100%) sinh viên được hỏi đều cho 
rằng chủ điểm trong giáo trình thú vị hoặc rất thú vị, khá cập nhật, phù hợp với lứa tuổi, các 
dạng bài khóa đa dạng, các hoạt động học tập giúp họ phát triển các chiến lược học một cách 
độc lập. Kết quả này một lần nữa trùng với nhận định của nhóm tác giả khi phân tích giáo 
trình. 
*Sự phân bố về thời gian 
Theo kết quả khảo sát, 68% sinh viên cho rằng thời lượng dành cho mỗi bài học là quá 
ít, 32% cho biết 9 tiết cho mỗi bài lớn là vừa phải. Số liệu này khá chênh lệch so với ý kiến 
của giảng viên (100% giảng viên cho rằng thời lượng dành cho mỗi bài học là quá ít). Theo 
nhóm tác giả, nhận định của giảng viên đáng tin cậy hơn vì trong khi giảng dạy, giảng viên đã 
điều chỉnh một số hoạt động trong mỗi bài để thực hiện đúng chương trình, kế hoạch giảng 
dạy. 
4. Kết luận và kiến nghị 
Việc nghiên cứu tài liệu liên quan và phân tích số liệu từ bảng câu hỏi một cách rõ 
ràng, chi tiết như trên cho phép nhóm tác giả có được một số kết luận sau: Giáo trình New 
English File Elementary là giáo trình phù hợp với mục tiêu đề ra của học phần tiếng Anh 1 về 
mục tiêu, nội dung, phương pháp. Chủ điểm trong giáo trình thú vị, cập nhật, phù hợp với lứa 
tuổi, các dạng bài khóa đa dạng. Phần từ vựng trong giáo trình đã giúp sinh viên mở rộng 
được vốn từ về các chủ điểm đa dạng, các phần thực hành thú vị giúp người học ghi nhớ được 
những từ đã học một cách dễ dàng. Giáo trình cũng cung cấp nhiều dạng bài tập thực hành 
ngữ âm như phân biệt các âm khác nhau, tìm trọng âm của từ, của câu. Tài liệu học này đã 
đáp ứng được yêu cầu về cấu trúc ngữ pháp của khóa học. Các hoạt động học tập trong mỗi 
kỹ năng đều giúp sinh viên phát triển các chiến lược học một cách độc lập. Lượng kiến thức 
dành cho kỹ năng nghe và nói trong giáo trình hợp lý. Đối với kỹ năng đọc và viết một số 
giảng viên cho rằng cần cung cấp thêm cơ hội để sinh viên thực hành nhiều hơn nữa. Phương 
56 
pháp dạy và học theo đường hướng giao tiếp thể hiện rất rõ ràng trong các hoạt động học tập, 
vì vậy đã đáp ứng được mục tiêu của học phần tiếng Anh 1. Tuy nhiên hoạt động được thiết 
kế dành cho nhóm học tập từ ba người trở lên trong giáo trình chưa nhiều. Thời gian dành cho 
mỗi bài học chưa phù hợp. Cụ thể là còn khá ít. Giảng viên không đủ thời gian để hướng dẫn 
sinh viên hoàn thành phần bài tập trong sách bài tập. 
Như vậy, khi sử dụng giáo trình, người dạy nên bổ sung một số hoạt động viết. Nên có 
sự điều chỉnh và lựa chọn một số bài sao cho phù hợp để có thể dành thời gian cho những 
hoạt động thực hành giúp sinh viên phát triển kỹ năng ngôn ngữ nhiều hơn. Tùy điều kiện lớp 
học, giảng viên có thể điều chỉnh một số hoạt động cho phù hợp với việc thảo luận nhóm 
nhằm tăng tính đa dạng trong các hoạt động học tập. Thời gian dành cho mỗi bài học cũng cần 
được điều chỉnh tăng lên. Nhóm tác giả cho rằng giáo trình này nên được sử dụng để dạy - 
học trong 150 tiết tín chỉ, nghĩa là hai kỳ học và dùng làm giáo trình chính đối với hai học 
phần tiếng Anh 1 và tiếng Anh 2. Như vậy, chúng tôi đề nghị Khoa Ngoại ngữ và Phòng Đào 
tạo Đại học, Trường Đại học Tây Bắc phối hợp rà soát lại chương trình chi tiết hai học phần 
tiếng Anh 1 và tiếng Anh 2 để có những điều chỉnh phù hợp. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1] Dudley- Evans, T., và St John, M.J. (1998). Development in English for Specific 
 Purposes. Cambridge: Cambridge University Press. 
[2] Ellis, R. (1997). The Empirical Language Materials. ELT Journal. 51(1), pp. 36-42. 
[3] Hutchinson, T. và Water, A. (1993). English for Specific Purposes. Cambridge: 
 Cambridge University Press. 
[4] Hutchinson, T. và Waters, A. (1987). English for Specific Purposes: a learning-
 centered approach. Tenth ed. Cambridge: Cambridge University Press. 
[5] Kenedy và Bolitho (1984). English for Specific Purposes. Macmillan Press LTD. 
[6] O’Neill, R. (1982). Why use textbooks? ELT Journal, 36 (2), pp. 104- 111. 
[7] Richard, J và Rodgers, T (2001,2005). Approaches and Methods in Language 
 Teaching. Cambridge: Cambridge University Press 
[8] Richard và Renandya (2002). Methodology in Language teaching: An Anthodology of 
 Current Practice. Cambridge: Cambridge University Press. 
[9] Robinson, P. C. (1991). ESP Today: A Practitioner’s Guide. London: Prentice Hall. 
[10] Sheldon, L. E. (1988). Evaluating ELT Textbooks and Materials. ELT Journal, 42 (4), 
 pp. 237-246. 
[11] Tomlinson, B. (1998). Materials Development in Language Teaching. Cambridge: 
 Cambridge University Press. 
57 
AN EVALUATION OF THE TEXTBOOK “NEW ENGLISH FILE ELEMENTARY” 
FOR FIRST-YEAR NON- ENGLISH MAJOR STUDENTS AT TAY BAC 
UNIVERSITY 
Pham Thi Hong Thanh, Dang Thi Lan 
Faculty of Foreign Languages -Tay Bac University 
Abstract: New English File Elementary has been used in the learning environment of Tay Bac University 
for several years; yet, the textbook assessment has been neglected. To fill the gap, the study was conducted. The 
aim of the study is twofold 1- evaluating the compatibility of the textbook, specifically the design, the content, 
i.e., linguistic input, practicality-authenticity of material/topics, the methodological validity with the pre-
determined course objectives; and 2- examining the suitability of the textbook with the first-year non-English 
major students’ actual needs/level and teachers’ preferences. To achieve this, mixed methods were adopted, with 
data being collected via a qualitative analysis and synthesis of the material regarding linguistic components, 
material structure and skills to be taught in the textbook. In addition, a questionnaire survey was delivered to 20 
teachers and 200 students, with follow-up informal personal interviews to disclose their perception on using the 
textbook. The findings reveal the suitability of the textbook towards the course objectives, the students and 
teachers’ needs, despite few limitations of the material, e.g., inappropriate time allocation within each unit and 
between English skills. 
 Keywords: textbook assessment, methodological validity, suitability, aims, content. 

File đính kèm:

  • pdf2_1832_2136050.pdf
Tài liệu liên quan