Vấn đề kiểm tra, đánh giá trong chương trình cho trẻ mầm non làm quen với Tiếng Anh - Trần Thi Thu Hiền

Abstract: In the trend of globalization and international integration, the outcome requirement of knowing and using English is no longer a

“should” or “competitive advantage” but, in stead, a “must” in every trainng program. Recently, under the guidance of The Ministry of Education and

Training, a great number of kindergatens have provided English programs for children aged three to five. These programs, to some extent, have met

the need of content, teaching methods and teachers. However, one important aspect of the teaching process, language assessment, has not been

received enough considerations as it should. This paper, first, disnguishes basic concepts of testing and assessment. It also mentions different

perspectives of language assessment including purposes of assessment, principles of assessment, scope of assessment, modes of assessment and

reporting on assessment with the hope of gaining more attentions from educators in the implementation of English programs for pre-school children.

pdf5 trang | Chia sẻ: chuhaianh234 | Ngày: 19/12/2020 | Lượt xem: 416 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vấn đề kiểm tra, đánh giá trong chương trình cho trẻ mầm non làm quen với Tiếng Anh - Trần Thi Thu Hiền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ái nhaâ trûúâng àïí nùæm àûúåc nöåi dung hoåc têåp cuãa
caác con, thûúâng xuyïn quan saát vaâ trao àöíi vúái giaáo
viïn vïì viïåc hoåc têåp taåi nhaâ cuãa treã. Àöëi vúái treã mêìm
non àang laâm quen vúái tiïëng Anh, phuå huynh khöng
cêìn biïët tiïëng Anh vêîn coá thïí tham gia vaâo quaá trònh
kiïím  tra,  àaánh giaá  viïåc hoåc cuãa  treã  thöng qua viïåc
quan saát treã coá sûã duång tiïëng Anh úã nhaâ khöng, coá
laâm baâi têåp vïì nhaâ khöng, coá sûã duång caác phûúng tiïån
höî trúå hoåc têåp khaác hay khöng, trao àöíi tòm hiïíu xem
treã  coá  thñch  hoåc  tiïëng Anh  trïn  lúáp  hay  khöng,  treã
thñch gò, chûa thñch gò úã lúáp hoåc,...
- Vïì phña nhaâ trûúâng, caác cú súã giaáo duåc mêìm
non cêìn coá sûå phên tñch vaâ töíng húåp caác thöng tin vïì
kiïím tra, àaánh giaá tûâ giaáo viïn, hoåc sinh vaâ phuå huynh,
àöìng thúâi cuäng coá thïí triïín khai hònh thûác àaánh giaá kïët
quaã sau möåt thúâi gian hoåc têåp nhêët àõnh cuãa hoåc sinh.
Quan troång hún caã, nhaâ  trûúâng cêìn triïín khai àaánh
giaá viïåc triïín khai caác hoaåt àöång cho treã laâm quen vúái
tiïëng Anh trong kïë hoaåch töíng thïí triïín khai chûúng
trònh àaâo taåo àïí àaãm baão chûúng trònh cho treã  laâm
quen vúái tiïëng Anh laâ phuâ húåp vúái khung chûúng trònh
phaát triïín chung cuãa treã mêìm non, àaáp ûáng àûúåc nhu
cêìu vaâ thay àöíi cuãa xaä höåi vaâ giaãi quyïët nhûäng vûúáng
mùæc, khoá khùn maâ giaáo viïn gùåp phaãi trong quaá trònh
giaãng daåy. Trïn cú súã nhûäng kïët quaã coá àûúåc, caác cú
súã giaáo duåc mêìm mon nïn coá nhûäng àiïìu chónh thñch
húåp àïí àaãm baão hoaåt àöång cho treã laâm quen vúái tiïëng
Anh coá thïí àaåt hiïåu quaã töët nhêët.
2.2.5. Kïët quaã kiïím tra, àaánh giaá. Viïåc hoåc têåp vaâ
phaát  triïín cuãa  treã mang tñnh quaá  trònh. Taåi möîi  thúâi
àiïím phaát triïín khaác nhau, treã coá thïí àûúåc àaánh giaá
theo möåt hònh thûác khaác nhau vaâ coá nhûäng kïët quaã
khaác nhau. Do vêåy, nhûäng minh chûáng kiïím tra, àaánh
giaá àaánh dêëu sûå phaát triïín cuãa treã cêìn àûúåc lûu giûä vaâ
thûúâng xuyïn xem xeát, phên tñch. Möîi cú súã giaáo duåc
mêìm non nïn lêåp höì sú hoåc têåp vaâ phaát triïín cuãa treã.
Höì sú hoåc têåp cuãa treã coá thïí göìm baâi kiïím tra àõnh
kò cuãa treã, nhêån xeát cuãa giaáo viïn qua tûâng giai àoaån,
phiïëu quan saát  cuãa giaáo viïn, baãng tûå  chêëm  thaânh
tñch cuãa  treã, baãng àaánh  giaá  cuãa caác baån  trong  lúáp,
phiïëu phaãn höìi cuãa phuå huynh, bûác aãnh treã  lêìn àêìu
tiïn coá thïí trònh baây möåt söë cêu àún vïì gia àònh bùçng
tiïëng Anh, baãn quay buöíi daä ngoaåi lêìn àêìu tiïn cuãa treã
úã lúáp,...
Caác cú súã giaáo duåc mêìm non nïn lêåp kïë hoaåch
àöëi vúái viïåc lûu giûä höì sú hoåc têåp naây cuãa treã àöìng thúâi
têåp huêën giaáo viïn tham gia vaâo quaá trònh xêy dûång
vaâ lûu trûä höì sú hoåc têåp àïí àaãm baão höì sú àûúåc xêy
dûång möåt caách coá hïå thöëng, àêìy àuã vaâ khoa hoåc.
3. Kïët luêån
Hoaåt àöång kiïím tra, àaánh giaá trong caác lúáp cho
treã mêìm non laâm quen vúái tiïëng Anh chó coá thïí àaåt
hiïåu quaã cao khi nhûäng hoaåt àöång naây khöng àùåt
nùång yïëu töë diïím àaánh giaá lïn quaá trònh hoåc têåp cuãa
treã maâ thay vaâo àoá laâ thûåc hiïån àuáng chûác nùng so
saánh, phaãn höìi vaâ dûå àoaán cuãa kiïím tra àaánh giaá.
Kiïím tra àaánh giaá phaãi cung cêëp thöng tin giuáp giaáo
viïn nùæm vûäng àûúåc sûå tiïën böå cuãa tûâng hoåc sinh,
nhaâ trûúâng coá nhûäng àiïìu chónh kõp thúâi vaâ cêìn thiïët
vïì  chûúng  trònh àaâo  taåo vaâ phuå huynh hiïíu àûúåc
quaá trònh hoåc têåp cuãa con mònh. Chó khi àoá, kiïím tra
àaánh giaá múái thïí hiïån àuáng vai troâ khöng thïí thiïëu
cuãa noá trong quaá trònh daåy - hoåc ngoaåi ngûä vaâ phaát
triïín cuãa treã. 
Taâi liïåu tham khaão
[1] Thuã tûúáng Chñnh phuã (2006). Àïì aán “Phaát triïín
Giaáo duåc Mêìm non giai àoaån 2006-2015”. Quyïët àõnh
söë 149/2006/QÀ-TTg ngaây 23/6/2006 cuãa Thuã tûúáng
Chñnh phuã.
[2] Thuã tûúáng Chñnh phuã (2008). Quyïët àõnh söë 1400/
QÀ-TTg ngaây 30/9/2008 cuãa Thuã  tûúáng Chñnh phuã
vïì viïåc phï duyïåt Àïì aán “Daåy vaâ hoåc ngoaåi ngûä trong
hïå thöëng giaáo duåc quöëc dên giai àoaån 2008-2020”.
[3] Nguyïîn Cöng Khanh (chuã biïn) - Àaâo Thõ Oanh
(2016). Giaáo trònh kiïím tra àaánh giaá trong giaáo duåc.
NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.
[4] Alderson, J. C., Clapham, C. and Wall, D. 1995.
Language  Test  Construction  and  Evaluation.
Cambridge: Cambridge University Press.
[5] Anastasi, A. 1988. Psychological Testing (6th ed.).
New York: Macmillan.
[6]  Bachman,  L.  F.  1990.  Fundamental
Considerations in Language Testing. Oxford: Oxford
University Press.
[7] Bachman, L. F. and Palmer, A. S. 1996. Language
Testing in Practice: Designing and Developing Useful
Language Tests. Oxford: Oxford University Press.
(Xem tiïëp trang 27)
Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 27(Thaáng 11/2017)
  Quan troång nhêët laâ úã chöî thêìy cö giaáo cêìn biïët
àûúåc caái gò àang xaãy ra vaâ têåp trung ngùn ngûâa sûå
xuêët hiïån cuãa hiïån tûúång àoá. Àiïìu cêìn thiïët laâ cêìn coá
sûå ngùn chùån tûâ trûúác caác haânh vi lïåch laåc, khiïën cho
hoåc sinh quay laåi hoåc haânh töët hún vaâ nhêån àûúåc sûå
quan têm àöìng àïìu.
+ Caác hoaåt àöång giaáo duåc hûúáng nghiïåp:
Tû vêën vïì hûúáng ài tûúng lai cho hoåc sinh laâ “nghôa
vuå cao caã” cuãa thêìy cö trong trûúâng. Vïì mùåt naâo àoá,
coá thïí noái lo lùæng cho hoåc troâ mònh laâ chuyïån àûúng
nhiïn. Nhûng trong thûåc tïë, nhiïìu khi thêìy cö chó biïët
noái lúâi àöång viïn, khñch lïå naâo àoá thöi. Tû vêën àuáng
nghôa laâ baãn thên thêìy cö cuäng suy nghô, suy nghô kô
lûúäng röìi trao àöíi vúái caác em.
Tuöíi treã vïì mùåt naâo àoá laâ möåt chuöîi trùn trúã. Thêìy
cö cêìn àûáng vaâo têm caãnh àoá, cuâng suy nghô, cuâng
trùn trúã àïí nhòn ra con àûúâng maâ möîi troâ nïn ài vaâ noái
chuyïån sao cho troâ coá thïm sûác maånh vaâ niïìm tin.
Noái caái gò àïí cho hoåc troâ vui mûâng àoán nhêån? Möåt lúâi
noái coá  thïí múã röång hún con àûúâng trûúác mùåt. Thúâi
gian tû vêën duâ coá ngùæn, cêìn  taåo cho troâ  loâng duäng
caãm vûún lïn. Coá khi chó cêìn lùæng nghe, hiïíu nöîi loâng
cuâng giuáp troâ coá thïm sûác maånh vûún túái. Àoá laâ tònh
thûúng àöëi vúái troâ.
Coá nhiïìu caách  noái vúái hoåc  troâ  cuãa mònh. Vñ duå:
“Thêìy nghô nhû thïë nhûng cuöåc àúâi coân daâi, sau naây
troâ ài theo hûúáng khaác cuäng àûúåc, thay àöíi cuäng khöng
sao.” Hay “Trûúác tiïn troâ cûá thûã thaách vúái ûúác mú àoá
möåt  nùm  xem  sao.”  Duâ  hoaân  caãnh  naâo  cuäng  nïn
khñch lïå, noái dùm ba cêu àöång viïn. Trong cuöåc söëng,
nïëu coá nhûäng lúâi khñch  lïå thò  rêët nhiïìu ngûúâi coá thïí
àûáng lïn. Biïët tùång lúâi khñch lïå múái àuáng laâ ngûúâi hûúáng
dêîn, chó àaåo [5].
Khöng biïët mònh muöën noái gò, noái ra nhûäng àiïìu
khöng roä raâng, laâ khöng töët. Laâm sao àïí sau khi nghe,
troâ caãm thêëy  têm höìn  thanh thaãn, phêën chêën bûúác
tiïëp, àoá múái àuáng  laâ ngûúâi  thêìy hûúáng dêîn gioãi. Tri
thûác khöng thöi khöng mang laåi haånh phuác. Giaáo duåc
laâ mang laåi trñ tuïå xêy dûång haånh phuác, laâ mang laåi sûå
duäng caãm àïí chiïën thùæng ûu phiïìn.
3. Kïët luêån
Giaáo duåc laâ taác nghiïåp khúi dêåy tiïìm nùng vö haån
trong hoåc sinh, phaát huy khaã nùng xêy dûång haånh phuác.
Vaâ nguöìn lûåc àïí khúi dêåy êëy laâ loâng nhiïåt tònh nghô túái
hoåc troâ cuãa ngûúâi thêìy. Quan têm sêu sùæc, tó mó àïën
hoåc troâ, tinh thêìn tòm toâi saáng taåo trong giaãng daåy, àïìu
tûâ sûå nhiïåt tònh cuãa ngûúâi thêìy maâ ra. Vaâ nhiïåt tònh naây
phaát sinh tûâ sûå tûå giaác vïì sûá maång cuãa mònh.
Thïë giúái  treã em rêët àa daång. Chuáng coá súã thñch
hay vêën àïì quan têm khaác nhau. Höm nay treã nhû
thïë naây, nhûng ngaây mai seä ra sao? Trong möîi àûáa
àïìu coá sûå thay àöíi liïn tuåc trong tûâng giêy tûâng phuát.
Giaáo viïn khöng àïí angten “sinh hoåc” cuãa mònh hoaåt
àöång töëi àa, khöng thïí nùæm bùæt chñnh xaác têm tònh
hoåc sinh. Khöng chó lúâi noái hay cûã chó bïn ngoaâi, maâ
trong loâng chuáng àang nghô gò? Coá nghe àûúåc tiïëng
noái khöng êm thanh trong loâng múái hiïíu àûúåc “têm
tû, nöîi niïìm” cuãa chuáng. Möëi giao caãm sêu xa naây laâ
cêìn thiïët. 
Taâi liïåu tham khaão
[1] Ikeda Daisaku (dõch giaã Trêìn Quang Tuïå) (2012).
Thïë  kó  XXI  -  AÁnh  saáng  giaáo  duåc.  NXB  Chñnh  trõ
Quöëc gia - Sûå thêåt.
[2] Phaåm Thaânh Nghõ (2016). Têm lñ hoåc giaáo duåc.
NXB Àaåi hoåc Quöëc gia Haâ Nöåi.
[3] Charles J. Sykes (2009). 50 àiïìu trûúâng hoåc khöng
daåy baån. NXB Lao àöång - Xaä höåi.
[4] Phaåm Têët Dong (2012). Khuyïën hoåc. NXB Dên trñ.
[5] Judy Ford (dõch giaã Phaåm Haãi Yïën) (2010). Nhûäng
caách tuyïåt diïåu àïí yïu thûúng treã. NXB Phuå nûä.
[6]  Nguyïîn  Àùng  Cuác  (1984).  Thûåc  nghiïåm  hònh
thaânh  khaái niïåm cho hoåc  sinh àiïëc  thöng qua  mön
hoaåt àöång thûåc haânh. Taåp chñ Nghiïn cûáu Giaáo duåc,
söë 8, tr 18-19.
[7] Phaåm Thõ Cúi (1988). Vïì daåy ngön ngûä noái cho
hoåc sinh àiïëc. NXB Giaáo duåc.
[8] Broughton, G. &Brumfit, C. 1978. Language in
Education: TestingtheTests. Newbury House.
[9] Cameron, L. .2001. Teaching Language to Young
Learners. Cambridge: Cambridge University Press.
[10]  Doff,  A.  1988.  Teaching  English:  Trainer’s
Handbook. Cambridge: Cambridge University Press.
[11]  Grounlund,  N.E.  1985.  Measurement
and  Evaluation  in  Teaching.  Englewood  Cliff:
Prentice Hall.
[12] Harrison, G. W., 1986. An experimental test for
risk  aversion.  In  Economics  Letters,  Elsevier,  vol.
21(1), pages 7-11.
[13] Hughes, A. 2003.Testingfor Language Teachers.
Cambridge: Cambridge University Press.
[14] McNamara, T. 2000. Language Testing: Oxford:
Oxford University Press.
[15]  Nitko,  A.J.,  &Brookhart,  S.M.  Educational
assessment of students (5th ed.). Upper Saddle River,
NJ:  Pearson/Prentice Hall, 2007. 
[16]  Weir,  C.  J.1990.  Communicative  Language
Testing. London: Prentice Hall.
Vêën àïì kiïím tra, àaánh giaá...
(Tiïëp  theo  trang 36)

File đính kèm:

  • pdf9tran_thi_thu_hien_1723_2124812.pdf
Tài liệu liên quan