Tiếng Trung - Bài 7: Lưỡng yến tử

竹簾外,兩燕子

忽飛來,忽飛去

Trúc liêm ngoại, lưỡng yến tử,

hốt phi lai, hốt phi khứ.

pdf23 trang | Chia sẻ: việt anh | Ngày: 21/09/2016 | Lượt xem: 404 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Tiếng Trung - Bài 7: Lưỡng yến tử, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lưỡng yến tử
竹簾外,兩燕子
忽飛來,忽飛去
Trúc liêm ngoại, lưỡng yến tử, 
hốt phi lai, hốt phi khứ.
竹
trúc
tre (DT, 6 
nét, bộ 
trúc 竹)
簾/帘
liêm
bức rèm (DT, 
19/8 nét, bộ 
trúc 竹/巾 cân)
竹廉trúc liêm 
广兼nghiễm kiêm
簾/帘liêm
bức rèm 
(DT, 19/8 
nét, bộ trúc 
竹/巾 cân)
穴巾
huyệt cân 
外ngoại
ngoài 
(PVT, 5 
nét, bộ 
tịch 夕)
夕 卜
tịch bốc
trúc liêm ngoại
Ngoài bức mành tre. 
竹簾外
Song ngoại
Ngoài cửa sổ 
窗外
Quốc ngoại
Ở ngoài nước 
國外
兩/两
lưỡng
hai, đôi (Số 
từ, 8/7 nét, 
bộ nhập 入/
一 nhất)
一 冂 丨 入入
nhất quynh cổn 
nhập nhập
兩/两
lưỡng
hai, đôi (Số 
từ, 8/7 nét, 
bộ nhập 入/
一 nhất)
一 冂 丨 人 人
nhất quynh cổn 
nhân nhân
燕Yến
chim én 
(DT, 16 nét, 
bộ hỏa 火, 
灬)
廿北口灬
nhập bắc khẩu 
hoả
子
tử
(3 nét, 
bộ tử 子)
Lưỡng yến tử
hai con chim én 
兩燕子
忽hốt
chợt, 
thoáng 
(PT, 8 nét, 
bộ tâm 心)
勿 心
vật tâm
來/来 lai
đến (Đgt, 8/7 
nét, bộ nhân 
人/木 mộc)
木 人 人
mộc nhân nhân
來/来
lai
đến (Đgt, 
8/7 nét, bộ 
nhân 人/木
mộc)
一 米
nhất mễ
去khứ
đi (Đgt, 5 
nét, bộ tư 
厶)
土 厶
thổ tư
Hốt phi lai hốt phi khứ
Chợt bay đến, chợt bay đi 
忽飛來,忽飛
去
Lương phong hốt chí
Gió lạnh chợt thổi đến
涼風忽至
Tương truyền thử thạch hốt kiến ư thử.
Tương truyền hòn đá này đột nhiên 
xuất hiện ở đây
相傳此石
忽見於此
Trúc liêm ngoại, lưỡng yến tử
Ngoài rèm trúc, hai con chim 
én
竹簾外,
兩燕子
hốt phi lai, hốt phi khứ.
chợt bay đến, chợt bay đi.
忽飛來,
忽飛去

File đính kèm:

  • pdfhanco_bai7_luongyentu_9892.pdf
Tài liệu liên quan