Tiếng Anh - Một số bài ôn tập

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng:

1. If you want to hear the news, you can read a paper.

2. I want to write some letters but I haven’t got any paper to write on.

3. I thought there was somebody in the house because there was a light on inside.

4. Lightcomes from the sun.

5. I was in a hurry this morning. I didn’t have time for breakfast.

6. “did you enjoy your holiday?” – “yes, we had a wonderful time.”

7. Sue was very helpful. She gives us some very useful advice.

8. We had very bad weather while we were on holiday.

9. We were very unfortunate. We had bad luck

10. It’s very difficult to find a job at the moment.

11. I had to buy some bread because I wanted to make some sandwiches.

12. Bad news doesn’t make people happy.

13. Your hair is too long. You should have it cut.

14. Nobody was hurt in the accident but the damage to the car was quite bad.

 

docx4 trang | Chia sẻ: maianh78 | Ngày: 28/12/2019 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiếng Anh - Một số bài ôn tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập 1: Chọn đáp án đúng:
1. If you want to hear the news, you can read a paper.
2. I want to write some letters but I haven’t got any paper to write on.
3. I thought there was somebody in the house because there was a light on inside.
4. Lightcomes from the sun.
5. I was in a hurry this morning. I didn’t have time for breakfast.
6. “did you enjoy your holiday?” – “yes, we had a wonderful time.”
7. Sue was very helpful. She gives us some very useful advice.
8. We had very bad weather while we were on holiday.
9. We were very unfortunate. We had bad luck
10. It’s very difficult to find a job at the moment.
11. I had to buy some bread because I wanted to make some sandwiches.
12. Bad news doesn’t make people happy.
13. Your hair is too long. You should have it cut.
14. Nobody was hurt in the accident but the damage to the car was quite bad.
1. Nếu bạn muốn nghe tin tức, bạn có thể đọc một bài báo.
2. Tôi muốn viết một số chữ cái. nhưng tôi đã không có bất kỳ giấy để viết về.
3. Tôi nghĩ là có ai đó trong nhà vì đã có một ánh sáng vào bên trong.
4. Ánh sáng đến từ mặt trời.
5. Tôi đã vội vàng sáng nay. Tôi không có thời gian để ăn sáng.
6. "bạn đã tận hưởng kỳ nghỉ của bạn?" - "Vâng, chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời."
7. Sue đã rất hữu ích. Cô mang đến cho chúng tôi một số lời khuyên rất hữu ích.
8. Chúng tôi đã có thời tiết rất xấu trong khi chúng tôi đang đi nghỉ mát.
9. Chúng tôi là rất đáng tiếc. Chúng tôi đã có may mắn
10. Nó là rất khó khăn để tìm một công việc tại thời điểm này.
11. Tôi đã phải mua một số bánh mì vì tôi muốn làm một số bánh mì.
12. Tin xấu không / không làm cho mọi người hạnh phúc.
13. tóc của bạn quá dài. Bạn nên có nên nó cắt.
14. Không ai bị thương trong vụ tai nạn nhưng thiệt hại cho chiếc xe là khá xấu.
Bài tập 2: Hoàn thành câu sử dụng những từ cho dưới đây. Sử dụng a/an khi cần thiết.
accident, biscuit, blood, coat, decision, electricity, key, letter, moment, music, question, sugar
1. It wasn’t your fault. It was an accident
2. Listen!can you hear music?
3. I couldn’t get into the house because I didn’t have a key
4. It’s very warm today. Why are you wearing a coat?
5. Do you take sugar in your coffee?
6. Are you hungry? Would you like a biscuit with your coffee?
7. Our lives would be very difficult without electricity
8. I didn’t phone them. I wrote a letter instead.
9. The heart pumps blood through the body.
10. Excuse me, but can I ask you a question?
11. I’m not ready yet. Can you wait a moment, please?
12. We can’t delay much longer. We have to make a decision soon.
1. Đó không phải là lỗi của bạn. Nó là một tai nạn
2. Nghe! Bạn có thể nghe nhạc?
3. Tôi không thể vào nhà được vì tôi không có một phím
4. Nó rất ấm áp ngày hôm nay. Tại sao các bạn mặc một chiếc áo khoác?
5. Bạn có mất đường vào cà phê của bạn?
6. Bạn có đói không? Bạn có muốn một chiếc bánh với cà phê của bạn?
7. Cuộc sống của chúng sẽ rất khó khăn nếu không điện
8. Tôi đã không gọi điện thoại cho họ. Tôi đã viết một bức thư thay thế.
9. Tim bơm máu đi khắp cơ thể.
10. Xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi?
11. Tôi chưa sẵn sàng. bạn có thể chờ đợi một thời điểm, xin vui lòng?
12. Chúng ta không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Chúng ta phải đưa ra quyết định sớm.
Bài tập 3: Viết sang số nhiều những từ trong ngoặc đơn
1. Study the next three chapters
2. Can you recommend some good books?
3. I had two teeth pulled out the other day.
4. You can always hear echoes in this mountain.
5. They are proud of their sons-in-law.
6. Did you raise these tomatoes in your garden?
7. I think we need two radios.
8. My feet really hurt.
9. The roofs of these houses are tiled.
10. Get me two loafes of bread.
1. Nghiên cứu ba chương tiếp theo
2. Bạn có thể giới thiệu một số sách tốt?
3. Tôi có hai răng lấy ra một ngày khác.
4. Bạn luôn có thể nghe thấy tiếng vang trong núi này.
5. Họ rất tự hào về con trai-trong-pháp luật của họ.
6. Bạn đã nuôi những quả cà chua trong khu vườn của bạn?
7. Tôi nghĩ chúng ta cần hai radio.
8. Bàn chân của tôi thực sự bị tổn thương.
9. Những mái nhà của những ngôi nhà được lát đá.
10. Hãy cho tôi hai loafes bánh mì.
Bài tập 4: Chữa những lỗi sai (nếu có) trong các câu sau đây.
1. There is much dirt on the floor.
2. We want more fuel than that.
3. He drank two glasses of milk.
4. Ten pens are needed for our class.
5. He sent me much food.
6. Much gold is found there.
7. He gave me a lot of trouble.
8. Cows eat glass.
9. The rain has left much water.
10. I didn’t have much luggage.
1. Có rất nhiều bụi bẩn trên sàn nhà.
2. Chúng tôi muốn nhiên liệu nhiều hơn thế.
3. Ông uống hai ly sữa.
4. Mười bút là cần thiết cho các lớp học của chúng tôi.
5. Anh ấy đã gửi cho tôi nhiều thức ăn.
6. vàng lớn được tìm thấy ở đó.
7. Ông đã cho tôi rất nhiều rắc rối.
8. Bò ăn thủy tinh.
9. Mưa đã để lại nhiều nước.
10. Tôi không có nhiều hành lý.

File đính kèm:

  • docxa_bai_tap_1_767.docx
Tài liệu liên quan