The second Term - Test English 4

II. Arrange these words in the correct order. (2đ)

(Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh.)

1. eat / she / can / pizza.

 →

2. like / I / too / yellow.

 → .

3. rabbits / like / you / do?

 → .

4. spider / can / a / run ?

 → .

 

 

docx2 trang | Chia sẻ: việt anh | Ngày: 21/09/2016 | Lượt xem: 2123 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu The second Term - Test English 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ham Duc 2 Primary School 	THE SECOND TERM - TEST
 Name : .	 Subject: English
Class : 4.	 Time : 40 minutes
Marks
Remarks
 I . Match and complete the words. (2đ)
 (Hoàn thành các từ sau và nối.) 
1. UM...RELLA 2. ..ROG 3. ICE C..EAM 4. PIZ..A
II. Arrange these words in the correct order. (2đ)
(Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh.) 
eat / she / can / pizza.
 → 
like / I / too / yellow.
 → .
rabbits / like / you / do?
 → .
spider / can / a / run ?
 → .
III. V. Match the word in colum A to the word or phrase in column B. (2đ)
(Nối từ ở cột A với từ hoặc nhóm từ ở cột B.) 
 A B
1. pour 	a. can’t swim
2. wash 	 .	b. can walk
3. a dog 	c. an apple
4. a cat 	d. apple juice
IV. Answer the questions. (4đ)
 (Trả lời câu hỏi.) 
What is your favorite color? 
→ 
Can you drink milk? 
→  
What do you like? 
→ 
Do you want chicken? 
→ 
GOOD LUCK !

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_ii_2015_1565.docx
Tài liệu liên quan