Tăng cường sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động học tiếng Anh trong lớp học đông nhiều trình độ của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học y dược – Đại học Thái Nguyên

Với mục đích điều tra nguyên nhân chính của việc sinh viên ít tham gia vào các hoạt động học

tiếng Anh trong các lớp học đông, nhiều trình độ của sinh viên năm thứ nhất trường đại học Y

Dược- Đại học Thái Nguyên và đề xuất thực hiện một số giải pháp cho vấn đề này, nhóm nghiên

cứu đã quyết định để thực hiện nghiên cứu sau đây theo các bước của nghiên cứu hành động. Các

kết quả của nghiên cứu này cho thấy rằng nguyên nhân chính của việc sinh viên ít tham gia vào

các hoạt động học tiếng Anh trong các lớp học đông, nhiều trình độ của sinh viên năm thứ nhất

trường đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên không phải từ sinh viên mà từ phía giáo viên và

phương pháp giảng dạy của mình. Sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động lớp học tiếng Anh

được cải thiện đáng kể sau khi nhóm nghiên cứu sử dụng các hoạt động với thủ thuật phân loại

sinh viên ở các cấp độ khác nhau để phù hợp trình độ của mỗi sinh viên. Do đó, bản thân giáo viên

có thể tăng cường được sự tham gia của sinh viên trong các hoạt động học trong các lớp học đông,

nhiều trình độ bằng cách sử dụng các kỹ thuật giảng dạy phù hợp, chẳng hạn như hoạt động cặp

nhóm và phân loại trình độ.

Từ khóa: lớp học đông sinh viên, nhiều trình độ, sự tham gia, hoạt động học, hoạt động nhóm,

phân loại trình độ.

pdf6 trang | Chia sẻ: chuhaianh234 | Ngày: 19/12/2020 | Lượt xem: 254 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tăng cường sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động học tiếng Anh trong lớp học đông nhiều trình độ của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học y dược – Đại học Thái Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 của việc sinh viên ít tham gia vào các 
hoạt động học tiếng Anh 
Bước 3: Phân tích số liệu 
Dựa trên việc phân tích số liệu thu thập được 
từ bảng câu hỏi điều tra và phiếu quan sát lớp, 
giả thuyết nghiên cứu được xây dựng để phát 
triển kế hoạch hành động với việc áp dụng 
các kỹ thuật mới trong giảng dạy. 
Bước 4: Lập kế hoạch hành động 
Lên kế hoạch cho việc dạy thử nghiệm áp 
dụng phương pháp dạy học mới thông qua 
việc thiết kế các hoạt động học phù hợp với 
từng nhóm trình độ sinh viên trong lớp. 
Bước 5: Thực hiện kế hoạch hành động 
Dạy thử nghiệm phương pháp dạy học mới 
trong 4 tuần. 
Bước 6: Thu thập số liệu sau kế hoạch 
hành động 
Sau 4 tuần, số liệu về động cơ học và sự tham 
gia của sinh viên và các hoạt động trong lớp 
học tiếng Anh được thu thập thông qua bảng 
câu hỏi điều tra và phiếu quan sát lớp. 
Bước 7: Phân tích số liệu và đánh giá kết 
quả đạt được 
 Số liệu được thu thập trong 4 tuần được phân 
tích và so sánh với kết quả của 2 tuần đầu tiên 
để đánh giá giải pháp đề xuất trong kế hoạch 
hành động. 
Công cụ thu thập số liệu 
- Bảng quan sát lớp, áp dụng của Peacock, M. 
(1997) [5]. 
- Phiếu điều tra sinh viên 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Số liệu thu thập được từ bảng quan sát lớp 
Số liệu bảng 1 cho thấy tỷ lệ phần trăm trung 
bình sinh viên tham gia các hoạt động học 
trong buổi 1 là 47,8%, buổi 2 là 47,6% và 
buổi 3 là 50,7%. 
Bảng 1. Số liệu thu thập được trước khi dạy thử nghiệm 
Bài 
Số
 lư
ợn
g 
si
nh
 v
iê
n 
Số lần được ghi nhận có tham gia hoạt động 
% tham gia 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 6 13 16 3 5 47,8% 
2 1 4 10 13 8 3 2 47,6% 
3 7 11 9 13 5 50,7% 
Bảng 2. Số liệu thu thập được sau khi dạy thử nghiệm 
Bài 
Số
 lư
ợn
g 
si
nh
 v
iê
n 
Số lần được ghi nhận có tham gia hoạt động 
% tham gia 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 9 9 17 10 72,2% 
2 4 11 15 13 2 79,6% 
3 5 8 12 15 5 80,4% 
Có thể nhìn thấy rõ ràng từ bảng số liệu ở trên, phần trăm trung bình thời gian sinh viên tham gia 
vào các hoạt động trong lớp khi thủ thuật dạy học mới được áp dụng cao hơn nhiều so với trước 
đó. Điều này chứng minh rằng sinh viên đã thực sự hứng thú và tham gia vào các hoạt động học 
trong lớp. 
Nguyễn Thị Thanh Hồng và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 183(07): 111 - 116 
 114
Số liệu thu thập được từ phiếu điều tra sinh viên trước và sau khi dạy thực nghiệm 
Bảng 3. Thái độ của sinh viên đối với việc học tiếng Anh 
 Thích Không thích Có thể 
Trước khi dạy thực nghiệm 78,0% 13,3% 8,9% 
Sau khi dạy thực nghiệm 86,7% 8,9% 4,4% 
Bảng 4. Ấn tượng của sinh viên với các giờ học tiếng Anh 
 Buồn chán Không thú vị lắm Khá thú vị Thú vị Rất thú vị 
Trước khi dạy thực nghiệm 17,8% 42,2% 18,8% 24,4% 6,7% 
Sau khi dạy thực nghiệm 0% 4,5% 51,1% 31,1% 13,3% 
Bảng 5. Ấn tượng của sinh viên với các hoạt động trong lớp học tiếng Anh 
 Buồn chán Không thú vị lắm Khá thú vị Thú vị Rất thú vị 
Trước khi dạy thực nghiệm 15,6% 44,4% 24,4% 11,1% 4,5% 
Sau khi dạy thực nghiệm 6,6% 0% 37,8% 55,6% 0% 
Bảng 6. Sự tham gia của sinh viên tới các hoạt động trong lớp học. 
Không 
tham gia 
Không 
tham gia lắm 
Hoàn toàn 
tham gia 
Tham 
gia 
Nhiệt tình 
tham gia 
Trước khi dạy thực nghiệm 42,2% 26,7% 20,0% 8,9% 2,2% 
Sau khi dạy thực nghiệm 0,0% 11,1% 51,1% 33,3% 4,5% 
Bảng 7. Ý kiến của sinh viên về sự phù hợp của các hoạt động học trong lớp học tiếng Anh 
đối với trình độ của sinh viên 
Không 
phù hợp 
Không 
phù hợp lắm 
Khá 
phù hợp 
Phù 
hợp 
Rất 
phù hợp 
Trước khi dạy thực nghiệm 20,0% 51,1% 17,8% 11,1% 0% 
Sau khi dạy thực nghiệm 0% 11,1% 55,6% 22,2% 11,1% 
Bảng 8. Ý kiến của sinh viên về sự phù hợp của tài liệu học tập 
 Không 
phù hợp 
Không phù 
hợp lắm 
Khá 
phù hợp 
Phù hợp Rất 
phù hợp 
Trước khi dạy thực nghiệm 8,1% 33,3% 40% 17,0% 1,6% 
Sau khi dạy thực nghiệm 0,0% 11,1% 51,1% 37,8% 0% 
Bảng 9. Ý kiến của sinh viên về sự phù hợp của phương pháp giảng dạy 
được áp dụng trong các giờ học tiếng Anh 
 Không 
phù hợp 
Không thực 
sự phù hợp 
Khá 
phù hợp 
Phù hợp Rất 
phù hợp 
Trước khi dạy thực nghiệm 13,3% 53,3% 24,5% 6,7% 2,2% 
Sau khi dạy thực nghiệm 0% 4,4% 57,8% 37,8% 0% 
BÀN LUẬN 
Việc áp dụng phương pháp mới có sử dụng thủ thuật phân loại trình độ trong các hoạt động học 
đã thành công với sự tăng lên của phần trăm sinh viên tham gia vào các hoạt động học [2], [3]. 
Sinh viên thích thú và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động học trong lớp được thiết kế với các 
nhiệm vụ học khác nhau để phù hợp với trình độ của từng nhóm sinh viên. Thời gian tham gia 
vào các hoạt động trong giờ học của sinh viên đã tăng lên. 
Nguyễn Thị Thanh Hồng và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 183(07): 111 - 116 
 115
0
20
40
60
80
100
Lesson 
1
Lesson 
2
Lesson 
3
Lesson 
4
Lesson 
5
Lesson 
6
Phần trăm số lần sinh viên tham gia vào các hoạt động học trước và sau dạy thử nghiệm
Phần trăm số lần sinh viên tham 
gia vào các hoạt động trước và 
sau dạy thử nghiệm
Biểu đồ 1. Phần trăm sinh viên tham gia vào các hoạt động học trước và sau khi dạy thử nghiệm 
Hầu hết sinh viên đã thể hiên sự thích thú 
trong việc học tiếng Anh cũng như tham gia 
vào các hoạt động trong giờ học một cách chủ 
động và tích cực hơn. 
Thái độ của sinh viên đối với kỹ thuật mới 
được áp dụng để phân loại trình độ sinh viên 
và thiết kế các hoạt động trong lớp học đã 
được cải thiện đáng kể. 
Thái độ của sinh viên khi tham gia vào các 
hoạt động học là chủ động hơn, thoải mái và 
tích cực hơn. 
KẾT LUẬN 
1. Việc phân tích số liệu từ nghiên cứu trước 
hành động đã khẳng định lý do của việc sinh 
viên ít tham gia vào các hoạt động học trong 
lớp học đông nhiều trình độ bắt nguồn từ các 
hoạt động trong lớp và quá trình giảng dạy 
của giáo viên. Việc áp dụng các phương pháp 
dạy học và các hoạt động học không phù hợp 
với các trình độ khác nhau của sinh viên trong 
cùng một lớp đã làm giảm hứng thú, sự tập 
trung, động lực học của sinh viên với các hoạt 
động học trong lớp học đông, nhiều trình độ. 
2. Việc áp dụng các hoạt động học có phân 
loại trình độ giúp giáo viên tạo ra được môi 
trường học tập tích cực và tăng cường sự 
tham gia của sinh viên vào các hoạt động học. 
Để làm được điều đó đòi hỏi các giáo viên 
phải chuẩn bị bài giảng một cách cẩn thận có 
áp dụng các hoạt động học phân loại trình độ 
sinh viên và đồng thời chuẩn bị kỹ năng điều 
khiển và quản lý một lớp học đông sinh viên 
và nhiều trình độ. 
3. Việc áp dụng các hoạt động học có phân 
loại trình độ giúp thúc đẩy động lực học của 
sinh viên giúp sinh viên tham gia chủ động và 
tích cực hơn vào các hoạt động học. 
KHUYẾN NGHỊ 
1. Để sinh viên tham gia vào các hoạt động 
học và thúc đẩy sự tham gia của sinh viên vào 
các hoạt động học tiếng Anh trong lớp đông, 
nhiều trình độ, giáo viên cần tổ chức các hoạt 
động với các nhiệm vụ và yêu cầu khác nhau 
phù hợp với trình độ của mỗi nhóm sinh viên. 
2. Giáo viên cần chú ý và quan tâm hơn đối 
với nhóm sinh viên có năng lực sử dụng 
ngôn ngữ yếu hơn để có những chiến thuật 
dạy học phù hợp, do vậy có thể tăng được 
thời gian tham gia vào các hoạt động học 
trong lớp và thúc đẩy họ tham gia tích cực và 
chủ động hơn. 
3. Để làm cho sinh viên có hứng thú và tích 
cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học, 
giáo viên nên chia sẻ các ý tưởng thiết kế bài 
giảng với sinh viên, chẳng hạn như có thể nói 
với sinh viên về nhóm của họ và để họ lựa 
chọn đặt tên cho nhóm mình. Theo cách này, 
sinh viên sẽ cảm thấy tự tin và chủ động tham 
gia vào các hoạt động trong giờ học. 
4. Các giáo viên cần tiếp tục nghiên cứu áp 
dụng các thủ thuật dạy học hiện đại hơn để 
tăng cường sự tham gia của sinh viên trong 
giờ học tiếng Anh. 
Nguyễn Thị Thanh Hồng và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 183(07): 111 - 116 
 116
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Bowen’s, T. (2006), Teaching Mixed Ability 
Classes, Retrieved September 18, 2006 from 
Web:  /forum 
2. Copur,D. (2005), Coping with the problems of 
Mixed Ability classes, Retrieved September 18, 
2006 from 
Copur-Mixed Ability.html 
3. Madylus, O. (2005), Teaching Mixed Ability 
Teen, Retrieved September 18, 2006 from 
4. Mc Bride, R. & Schotak, J. (1989), Action 
Research. Retrieved February 20, 2006 from the 
5. Peacock, M. (1997), “The effect of autentic 
materials on the motivation of EFL Learners”, 
ELT Journals, Vol. 51/2 April 1997, Oxford 
University Press. 
SUMMARY 
IMPROVE STUDENTS’ PARTICIPATION IN ENGLISH LEARNING ACTIVITIES 
IN LARGE MIXED ABILITY CLASSES OF THE FRESHMAN STUDENTS AT 
THAI NGUYEN UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY 
 Nguyen Thi Thanh Hong*, Nguyen Thi Khanh Ly, Vu Kieu Hanh 
 TNU - University of Medicine and Pharmacy 
With the aims to investigate the main causes of students' low participation in English classroom 
activities in large and mixed ability classes at Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy 
and guggest and implement a solution for the problem, the researchers decided to carry out the 
study following to the steps of an action research. The results of this study showed that the main 
cause of students’ low participation in classroom activities at Thai Nguyen University of Medicine 
and Pharmacy was not from students themselves but from teachers and their teaching 
methodology. The students’ participation in English classroom activities improved greatly after the 
researcher had used activities with learning tasks graded at different levels that were suitable to 
their students’ level. Therefore, teachers themselves can improve students’ participation in 
classroom activites in large and mixed ability classes by using suitable teaching techniques, such 
as group work and grading tasks. 
Key words: large mixed ability class, students’ participation, learning activities, group works, 
grading tasks. 
Ngày nhận bài: 25/4/2018; Ngày phản biện: 04/5/2018; Ngày duyệt đăng: 29/6/2018
* Tel: 0912898282; Email: thanhongmf@gmail.com 

File đính kèm:

  • pdf354_382_1_pb_5685_2127106.pdf
Tài liệu liên quan