Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của bộ môn tại Khoa tiếng Anh, Học viện Khoa học Quân sự

Trong những năm qua Học viện Khoa học Quân sự đã quán triệt và triển khai thực hiện chương

trình hành động đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn

nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế

và anh ninh quốc phòng của đất nước. Để thực hiện được nhiệm vụ trên đòi hỏi mỗi Khoa trong

Học viện cần có sự đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc trong công tác quản lý, chỉ đạo, trong đó có đổi

mới công tác sinh hoạt chuyên môn tổ bộ môn. Bài báo này đã tìm hiểu và phân tích thực trạng

công tác sinh hoạt chuyên môn của tổ bộ môn tại Khoa tiếng Anh, Học viện Khoa học Quân sự.

Trên cơ sở đó, bài báo đã đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện chất lượng các buổi sinh hoạt

chuyên môn của tổ bộ môn tại Khoa tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo

trong toàn Học viện.

pdf6 trang | Chia sẻ: chuhaianh234 | Ngày: 19/12/2020 | Lượt xem: 232 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của bộ môn tại Khoa tiếng Anh, Học viện Khoa học Quân sự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 môn của Bộ môn tại Khoa tiếng Anh, và 
góp phần vào nâng cao chất lượng giáo dục tại 
Học viện, một số giải pháp nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chuyên môn Bộ môn cần được thực hiện 
như sau:
2.3.1. Nâng cao nhận thức của giảng viên về 
sinh hoạt chuyên môn của Bộ môn
Mỗi tổ viên, bao gồm cả Chủ nhiệm bộ môn, 
phải hiểu rõ tầm quan trọng và sự cần thiết của 
sinh hoạt chuyên môn Bộ môn, coi đó là một 
phần tất yếu trong quá trình nâng cao chất lượng 
dạy và học. Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động 
thường xuyên của Tổ và là một trong những hình 
thức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng 
viên, giúp giảng viên chủ động lựa chọn nội dung, 
phương pháp dạy học cho phù hợp với từng đối 
tượng học viên, sinh viên cụ thể. Hơn nữa, sinh 
hoạt chuyên môn không chỉ giúp mỗi giảng viên 
nâng cao năng lực chuyên môn cho bản thân mà 
còn là môi trường để tình đồng nghiệp nảy nở và 
phát triển giữa tất cả giảng viên, giúp họ hỗ trợ lẫn 
nhau trong công tác, từ đó hình thành môi trường 
học tập và làm việc tích cực.
Khi xác định được vị trí vai trò của sinh hoạt 
chuyên môn Bộ môn, bản thân các giảng viên 
trong Bộ môn sẽ nhiệt tình và chủ động trao đổi, 
đóng góp ý kiến và rút kinh nghiệm trong công tác 
giảng dạy, tránh tâm lý ngại họp, ngại phát biểu, 
ngại đánh giá, cả nể. Vì vậy, chất lượng các buổi 
sinh hoạt chuyên môn sẽ được cải thiện, giảng 
viên sẽ có nhiều đóng góp tích cực trong giảng 
dạy thực tế.
2.3.2. Đề cao vai trò và trách nhiệm của Bộ môn
Các cấp quản lý trong Học viện nên chú trọng 
vào vai trò đầu tàu của Bộ môn, phải lấy Bộ môn 
làm trung tâm trong việc nâng cao chất lượng đào 
tạo, coi Bộ môn là hạt nhân quan trọng có tác động 
trực tiếp nhất và có tính chất quyết định đối với 
việc đổi mới phương pháp giảng dạy.
Công tác quản lý ở cấp Khoa nên tập trung vào 
quản lý Bộ môn. Chủ nhiệm bộ môn sẽ chịu trách 
nhiệm trực tiếp trước Chủ nhiệm khoa về quản lý 
hoạt động của Bộ môn, phân công giám sát giảng 
viên giảng dạy các môn thuộc Bộ môn phụ trách 
dưới sự chỉ đạo của Ban Chủ nhiệm Khoa. 
Bộ môn mà Chủ nhiệm bộ môn chịu trách 
nhiệm chính phải là cầu nối thông tin hai chiều kết 
nối giảng viên, học viên, sinh viên với lãnh đạo 
Khoa và Học viện, đề xuất những yêu cầu hợp lý, 
những điều chỉnh cần thiết về phương giảng dạy.
2.3.3. Phát huy vai trò tiên phong của Chủ 
nhiệm bộ môn 
Trong Bộ môn, Chủ nhiệm bộ môn là người 
giữ vai trò quan trọng nhất, là người giúp Ban chủ 
nhiệm Khoa điều hành và tổ chức thực hiện các 
hoạt động sư phạm và nghiệp vụ, đồng thời chịu 
trách nhiệm trực tiếp về chất lượng giảng dạy của 
76 KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰSố 14 - 7/2018
v NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
giảng viên và chất lượng học tập của học viên, sinh 
viên trong khối lớp phụ trách. 
Bên cạnh năng lực quản lý tốt, trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ vững vàng, Chủ nhiệm bộ môn 
phải phát huy tốt vai trò của mình là người có khả 
năng kết nối, khích lệ, động viên tổ viên giảng dạy, 
học tập và nghiên cứu. Đặc biệt trong các buổi 
sinh hoạt chuyên môn Bộ môn, Chủ nhiệm bộ môn 
chính là người nhạc trưởng chỉ huy và kết nối các 
giảng viên trong tổ, đồng thời biết khơi gợi lòng 
đam mê giảng dạy, học tập, trau dồi kiến thức, tạo 
môi trường sinh hoạt dân chủ và phát huy tối đa 
năng lực tiềm tàng và vai trò của mỗi tổ viên. Có 
như vậy, các buổi sinh hoạt chuyên môn mới diễn 
ra trong bầu không khí thoải mái, dân chủ, sôi nổi 
và đạt hiệu quả cao.
2.3.4. Không ngừng đổi mới cách thức và nội 
dung sinh hoạt chuyên môn Bộ môn
 Đổi mới cách thức tổ chức thực hiện nhằm đa 
dạng hóa các hoạt động sinh hoạt tạo nên những 
buổi sinh hoạt chuyên môn thật sự là đòn bẩy hiệu 
quả nâng cao chất lượng giảng dạy.
Ngoài cách thức sinh hoạt như Chủ nhiệm bộ 
môn đánh giá công tác chuyên môn thời gian qua, 
triển khai công tác thời gian tới, kiểm tra tiến độ 
lịch huấn luyện, duyệt giáo án, các buổi sinh 
hoạt chuyên môn Bộ môn cần phải thay đổi cách 
thức tiến hành và đi vào chiều sâu như coi trọng 
sinh hoạt cho giảng viên về kĩ năng dự giờ, đánh 
giá giờ dạy; dành thời gian nhiều hơn cho việc 
phân tích, đánh giá và rút kinh nghiệm các giờ dạy 
đã được giảng viên trong tổ dự giờ. Đổi mới cách 
thức và nội dung sinh hoạt chuyên môn Bộ môn để 
tránh sự dập khuôn, nhàm chán từ đó mới thu hút 
được sự quan tâm và tham dự tích cực của giảng 
viên, góp phần nâng cao chất lượng các buổi sinh 
hoạt chuyên môn Bộ môn.
Bộ môn nên chú trọng sinh hoạt chuyên môn 
theo đúng nghĩa, đó là tập trung vào các nội dung 
trao đổi, thảo luận về chuyên môn theo hướng khai 
thác chuyên môn sâu, cập nhật kiến thức, thảo 
luận, đề xuất các biện pháp cải tiến phương pháp 
dạy học. Những nội dung sinh hoạt chuyên môn có 
thể là phản biện, trao đổi, thống nhất về thể thức, 
nội dung giảng dạy, tính cân đối các phần trong đề 
thi, bảo đảm tính khoa học, khách quan, chính xác 
trong việc đánh giá chất lượng học tập, rèn luyện 
của học viên, sinh viên.
Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, 
giảng viên có cơ hội kiểm nghiệm, so sánh, cập 
nhật, cải tiến kiến thức chuyên môn, phương pháp 
dạy học; từ đó áp dụng có hiệu quả những điều thu 
nhận được vào hoạt động dạy học hàng ngày của 
cá nhân. 
Một buổi sinh hoạt chuyên môn Bộ môn nên 
bao gồm ba phần chính như sau:
- Phần chung mang tính hành chính: Đánh giá 
công tác vừa qua, phổ biến các chủ trương của 
Khoa và Học viện, thông báo các văn bản, thảo 
luận các vấn đề theo yêu cầu, các ý kiến đề nghị, 
phân công chuyên môn 
- Phần hoạt động chuyên môn đi vào các nội 
dung theo kế họach đã định, tập trung vào các vấn 
đề chủ yếu: Đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm 
tra đánh giá; tổ chức các tiết thao giảng, dự giờ; 
triển khai các chuyên đề chuyên sâu; thảo luận về 
các kỹ năng đặc thù của bộ môn; xác định yêu cầu 
và cách thức tổ giờ học; ứng dụng công nghệ thông 
tin; bổ trợ kiến thức nhằm mục đích nâng cao 
chất lượng dạy và học.
- Phần kết luận: Cuối mỗi buổi sinh hoạt, tổ 
cần dành một khoảng thời gian nhất định để thống 
nhất các nội dung đã trao đổi ở tổ, đồng thời thông 
qua kế hoạch hành động trong thời gian tiếp theo.
2.3.5. Đa dạng hóa các chuyên đề thảo luận 
trong sinh hoạt chuyên môn Bộ môn
Việc triển khai đa dạng các chuyên đề trong 
sinh hoạt chuyên môn Bộ môn là yêu cầu thường 
xuyên và rất cần thiết nhằm phát huy tối đa vị trí 
vai trò của Bộ môn trong nâng cao chất lượng 
giảng dạy. Các chuyên đề cần tập trung vào các 
nội dung về đổi mới phương pháp giảng dạy; rèn 
luyện các kỹ năng của bộ môn; về ứng dụng công 
nghệ thông tin và khai thác hiệu quả các thiết bị 
77KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰSố 14 - 7/2018
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI v
dạy học; đổi mới hình thức và nội dung thi kiểm 
tra đánh giá; chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa 
học, hướng dẫn học viên, sinh viên nghiên cứu 
khoa học; và về công tác chủ nhiệm
Để thực hiện tốt việc đa dạng hóa các chuyên 
đề thảo luận trong sinh hoạt chuyên môn Bộ môn, 
chúng ta cần tuân thủ các nguyên tắc sau: (1) Việc 
lựa chọn chuyên đề phải bắt nguồn từ việc giải 
quyết các vấn đề khó, hoặc các vấn đề mới phát 
sinh trong thực tế giảng dạy; (2) các chuyên đề cần 
bám sát định hướng đổi mới phương pháp giảng 
dạy và kiểm tra đánh giá; (3) các chuyên đề nên 
mang tính phổ biến và khả thi, đặc biệt Bộ môn có 
thể đảm bảo nguồn lực và các điều kiện cơ sở vật 
chất để triển khai thực hiện.
3. KẾT LUẬN
Thực hiện sâu rộng, triệt để và có hiệu quả việc 
đổi mới sinh hoạt chuyên môn Bộ môn là nhân tố 
quyết định hàng đầu để nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên. Đây là 
công việc khó khăn đòi hỏi Chủ nhiệm bộ môn và 
các giảng viên tạo sự chuyển biến về nhận thức và 
hành động, nâng cao tinh thần cộng tác, giúp đỡ, 
cầu thị, cầu tiến, chia sẻ kinh nghiệm để cùng 
nhau tiến bộ trong từng tiết dạy và trong quá trình 
giảng dạy. Có như thế, Bộ môn mới thực sự là môi 
trường tốt nhất để nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ cho giảng viên và góp phần nâng cao chất 
lượng giảng dạy của Khoa và của toàn Học viện./.
Tài liệu tham khảo:
Đặng Quốc Bảo, Đỗ Quốc Anh và Đinh Thị Kim 
Thoa (2007), Cẩm nang nâng cao năng lực 
và phẩm chất đội ngũ giáo viên, NXB Lý 
luận Chính trị, Hà Nội.
Đỗ Minh Cương và Nguyễn Thị Doan (2002), 
Phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học 
Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
Điều lệ trường đại học, Ban hành theo quyết định 
số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ.
Trần Kiểm (2009), Những vấn đề cơ bản của khoa 
học quản lý giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, 
Hà Nội. 
Thái Văn Thành (2007), Quản lý giáo dục và 
quản lý nhà trường, NXB Đại học Huế, Huế. 
IMPROVING PROFESSIONAL ACTIVITIES 
OF THE SUBJECT-SPECIALIZED DIVISIONS OF ENGLISH DEPARTMENT
 AT MILITARY SCIENCE ACADEMY
NGUYEN THU HANH, TRAN THI HA
Abstract: Over the past years, in order to meet the requirements of the country’s industrialization, 
modernization, international economic integration and defense security, the Military Science 
Academy has implemented the scheme of fundamental and comprehensive renovation of 
education and training in order to raise the quality of human resources. To accomplish this 
task, each department of the Academy needs to have strong and profound improvement in the 
management and direction, including the renovation of professional activities of its specialized 
devision. This article explores and analyzes the current situation of specialized devisions in the 
Department of English at Military Science Academy. On this basis, the article offers a number 
of solutions to improve the quality of the devisions’ professional activities in the Department of 
English, which hopefully contributes to promote the quality of education and training throughout 
the Academy.
Keywords: professional activities, subject-specialized devision, Military Science Academy
Received: 29/3/2018; Revised: 23/5/2018; Accepted for publication: 20/6/2018

File đính kèm:

  • pdfkhnnqs_14_7_2018_72_77_nguyen_thu_hanh_0115_2136236.pdf
Tài liệu liên quan