Dịch song ngữ nghe hiểu ETS Toeic 2016

1.*A. They’re sitting on a bench

B. They’re lying on the grass

C. They’re riding their bicycles

D. They’re swimming in the water

1.*A. Họ đang ngồi trên một chiếc ghế

B. Họ đang nằm trên thảm cỏ

C. Họ đang cưỡi xe đạp

D. Họ đang bơi trong nước

pdf172 trang | Chia sẻ: việt anh | Ngày: 21/09/2016 | Lượt xem: 2050 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Dịch song ngữ nghe hiểu ETS Toeic 2016, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
and be ready to welcome visitors. 
thức mở và sẵn sàng để đón khách. 
Questions 80 through 82 refer to the following 
telephone message. 
Hi, Laura. I’m calling from Navi Professional 
Furniture.80.81 I know your new office furniture is 
supposed to be delivered next Tuesday, but 
we’ve had a cancellation this week and I’m 
calling to let you know that we can get you the 
furniture sooner. If you’re interested,81 we can 
have your order delivered tomorrow.But 82 
please call me back as soon as possible, so that I 
can let the delivery driver know. You can 
reach me at 555-0144. Thanks. 
Câu hỏi 80 đến 82 đề cập đến tin nhắn điện thoại 
dưới đây. 
Chào, Laura. Tôi đang gọi từ Navi Professional 
Furniture. 80,81 Tôi biết nội thất văn phòng mới của 
bạn sẽ được chuyển giao vào thứ Ba tới, nhưng 
chúng tôi đã hủy bỏ trong tuần này và tôi gọi điện 
thoại để bạn biết chúng tôi có thể giúp bạn có 
được đồ nội thất sớm hơn. Nếu bạn quan tâm, 81 
chúng ta có thể có đơn đặt hàng giao vào ngày mai. 
Nhưng 82 xin vui lòng gọi cho tôi càng sớm càng 
tốt, vì vậy mà tôi có thể để cho người lái xe giao 
hàng biết. Bạn có thể liên lạc với tôi tại 555-0144. 
Cảm ơn. 
Questions 83 through 85 refer to the following 
announcement. 
Good morning, I have some exciting news to 
announce at the end of this year, 83 we’ve going to 
merge with another construction firm, 
Levinson Builders. I strongly believe that this is 
an important step for our company. By 
combining our resources and expertise with 
Levinson Builders, 84 we expect to be able to take 
on larger contracts. Now, I’m sure you want to 
know more about the company we’re merging 
with.85 So I’ve invited its president, Mr. Levinson, 
to visit our officestomorrow for an informal 
meet-and-greet session. 
Câu hỏi 83 đến 85 tham khảo thông báo sau. 
Chào buổi sáng, tôi có một số tin tức thú vị thông báo 
vào cuối năm nay, 83 chúng tôi đã đi đến hợp nhất 
với một công ty xây dựng, Levinson Builders. Tôi 
mạnh mẽ tin rằng đây là một bước tiến quan trọng 
đối với công ty chúng tôi. Bằng cách kết hợp các 
nguồn lực và chuyên môn của chúng tôi với 
Levinson Builers, 84 chúng tôi mong đợi để có thể có 
các hợp đồng lớn hơn. Bây giờ, tôi chắc chắn rằng 
bạn muốn biết thêm về công ty mà chúng tôi đang 
kết hợp với.85 Vì vậy, tôi đã mời chủ tịch của công ty 
đó, ông Levinson, đến thăm văn phòng của chúng ta 
vào ngày mai cho một cuộc gặp mặt và chào đón 
chính thức. 
Questions 86 through 88 refer to the following Câu hỏi 86 đến 88 tham khảo chương trình phát thanh 
Ms. Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh / Ms. Huong Toeic – FB: Huong Nguyen 
170 
radio broadcast. 
That’s all for today’s program. But be sure to tune 
in next week, when 86 we’ll have a brand new 
segment called “Travelers’ Notes!”This part of 
the program will feature the winner of a weekly 
contest, 87 where our listeners compete to 
broadcast their own travel stories. If you want to 
share an interesting or funny experience about 
somewhere you visited, enter our contest today! 
88 Just call the radio station and follow the 
instructions to record your story. We’ll listen to it, 
and let you know if we’ve selected your story to 
be on the show. 
sau. 
Đó là tất cả trong chương trình hôm nay. Nhưng hãy 
chắc chắn để điều chỉnh trong tuần tới, khi 86 chúng 
ta sẽ có một phân khúc mới mang tên "Ghi chú của 
khách du lịch!" phần này của chương trình sẽ có 
người chiến thắng trong một cuộc thi hàng tuần, 87 
nơi thính giả của chúng tôi cạnh tranh để phát 
sóngnhững câu chuyện du lịch của riêng họ. Nếu 
bạn muốn chia sẻ một kinh nghiệm thú vị hoặc hài 
hước về một nơi nào bạn đã đi,, tham gia cuộc thi 
của chúng tôi ngày hôm nay! 88 Chỉ cần gọi đài 
phát thanh và làm theo hướng dẫn để ghi lại câu 
chuyện của bạn. Chúng tôi sẽ lắng nghe nó, và cho 
bạn biết nếu chúng ta đã chọn câu chuyện của bạn để 
được vào chương trình. 
Questions 89 through 91 refer to the following 
introduction. 
Hello, and89 welcome to your first official day as 
summer interns at the Daily Gazette. We hope you 
gain a lot of useful experience in all aspects of 
newspaper publication during your two months 
here. As we discussed yesterday during 
orientation,90 you will need to get an 
identification badge to enter this building. If for 
some reason you did not receive one yesterday, 
please go and see Ms. Eaton in the 
administration office now. Today you’ll each be 
paired with an experienced journalist, who will 
act as your mentor throughout the internship. 
And at the end of the day,91 you’ll be given your 
first assignment, which you’ll begin writing 
tomorrow. Any questions so far 
Câu hỏi 89 đến 91 đề cập đến lời giới thiệu sau đây. 
Xin chào, và 89 chào mừng ngày thực tập mùa hè 
chính thức đầu tiên của bạn tại văn phòng báo Dai 
Gazerte. Chúng tôi hy vọng bạn có được nhiều kinh 
nghiệm hữu ích trong tất cả các khía cạnh của việc 
xuất bản báo trong thời gian hai tháng của bạn ở 
đây. Như chúng ta đã thảo luận ngày hôm qua 
trong buổi định hướng, 90 bạn sẽ cần phải nhận được 
một thẻ căn cước để ra vào toà nhà. Nếu vì lý do gì 
mà bạn không nhận được thẻ vào ngày hôm qua, 
xin vui lòng gặp bà Eaton trong văn phòng quản lý 
bây giờ. Hôm nay bạn sẽ đc ghép đôi với một nhà 
báo có kinh nghiệm, những người sẽ đóng vai trò là 
cố vấn của bạn trong suốt thời gian tập. Và vào 
cuối ngày, 91 bạn sẽ nhận đc nhiệm vụ đầu tiên của 
bạn, bạn sẽ bắt đầu viết vào ngày mai. Bất kỳ câu 
Ms. Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh / Ms. Huong Toeic – FB: Huong Nguyen 
171 
hỏi cho đến nay 
Questions 92 through 94 refer to the following 
traffic report. 
This is the evening traffic report on Radio CLX. 
Traffic is moving smoothly on most major 
roadways. But92 there’s a delay on Wickham 
Street due to a project that just started on 
Chaney Tower. 92.93 Construction on the tower 
will last for two weeks, so you should try to 
avoid using Wickham Streetduring this time. 
And that’s all for your evening traffic report.94 
Stay tuned for an exclusive interview with 
photographer Franz Schafer,after this 
commercial break. 
Câu hỏi 92 đến 94 tham khảo báo cáo giao thông sau. 
Đây là báo cáo giao thông tối trên Radio CLX. Giao 
thông đang chuyển động trơn tru trên hầu hết các con 
đường lớn. Nhưng 92 có một sự chậm trễ trên đường 
Wickham do một dự án mới bắt đầu trên tháp 
Chaney Tower. 92,93 Việc xây dựng trên tháp sẽ kéo 
dài trong hai tuần, vì vậy bạn nên cố gắng tránh sử 
dụng đường Wickham Street trong suốt thời gian 
này. Và đó là tất cả cho bản tin giao thông buổi tối 
của bạn.94 Hãy theo dõi cho một cuộc phỏng vấn 
độc quyền với nhiếp ảnh gia Franz Schafer, sau 
bản tin thương mại này. 
Questions 95 through 97 refer to the following 
talk. 
Starting in January, 95 the company will institute 
a new requirement for allemployees. We want 
everyone to complete ten hours of professional 
development classes per year. This is meant to 
help our workforce stay up to date on current 
technologies and business practices. You will 
have the choice to take regular or online classes. 
96 The managernent team has prepared a list of 
classes you can take to meet the requirement, and 
l’ll be sending that list to everyone by e-mail 
later today. 97 However, if there’s a class you’d 
like to take that’s not on this list, 95 check with 
your supervisor to get approval before you 
register. 
Câu hỏi 95 thông qua 97 đề cập đến cuộc nói chuyện 
sau. 
Bắt đầu vào tháng Giêng, 95 công ty sẽ lập nên một 
yêu cầu mới cho tất cả nhân viên. Chúng tôi muốn tất 
cả mọi người để hoàn thành mười giờ của lớp học phát 
triển chuyên nghiệp mỗi năm. Điều này để giúp lực 
lượng lao động của chúng tôi được cập nhật trên 
các công nghệ hiện tại và hoạt động kinh doanh. 
Bạn sẽ có sự lựa chọn để theo học các lớp chính 
quy hoặc trực tuyến. 96 đội quản lý đã chuẩn bị một 
danh sách các lớp bạn có thể tham gia để đáp ứng mọi 
yêu cầu, và tôi sẽ gửi cho tất cả mọi người bằng e-
mail danh sách đó sau ngày hôm nay. 97 Tuy nhiên, 
nếu có một lớp học mà bạn muốn đi mà không phải 
trên danh sách này, 95 kiểm tra với người giám sát 
của bạn để có được phê duyệt trước khi bạn đăng 
ký. 
Ms. Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh / Ms. Huong Toeic – FB: Huong Nguyen 
172 
Questions 98 through 100 refer to the following 
excerpt from a meeting. 
To conclude our safety meeting, 98 I have a 
reminder for the repair crews concerning tree 
branches that are growing too close to our power 
lines.As an electric company, we’re responsible 
for keeping the area around our lines clear of 
branches that might fall and cause a power 
outage. So, if you notice any trees that need to 
be cut back,99 please report the exact location to 
your supervisor.Although we have a contract 
with a tree Service that does the actual 
trimming work, it’s important for us to let them 
know where problems exist. 100 I want to avoid 
any disruptions to electric service, and this is one 
way to prevent them. 
Câu hỏi 98 đến 100 tham khảo các đoạn trích sau 
đây từ một cuộc họp. 
Để kết luận cuộc họp về an toàn của chúng ta, 98 tôi có 
một lời nhắc nhở cho các đội sửa chữa liên quan 
đến cành cây đang phát triển quá gần đường dây 
điện. Là 1 công ty điện, chúng ta có trách nhiệm 
giữ khu vực xung quanh đường dây của chúng ta 
quanh quẻ không có cành cây vì các chi nhánh có 
thể rơi và gây ra cúp điện. Vì vậy, nếu bạn thấy bất 
kỳ cây nào cần được cắt, 99 xin vui lòng báo cáo vị trí 
chính xác cho giám sát viên của bạn. Mặc dù chúng 
ta có một hợp đồng với một dịch vụđể làm công 
việc cắt tỉa cây, điều quan trọng đối với chúng ta là 
để cho họ biết vấn đề càn giải quyết ở đâu. 100 Tôi 
muốn tránh bất kỳ sự gián đoạn dịch vụ điện, và 
điều này là một cách để ngăn chặn chúng. 
-------------------------CHÚC CÁC EM HỌC TỐT------------------ 

File đính kèm:

  • pdfdich_song_ngu_ets_2016_part_1234_892.pdf
Tài liệu liên quan