Đáp án tham khảo Ielts writing task 2 2016

Contents

OPINION.6

1. (25/07/2015) As well as making money, businesses also have social responsibilities. Do you agree

or disagree? .7

2. (07/11/2015) Whether or not someone achieves their aims is mostly by a question of luck. To

what extent do you agree or disagree?.12

3. (12/12/2015) People should follow the customs and traditions when people start to live in a new

country. To what extent do you agree or disagree? .17

4. (19/09/2015) Everyone should become vegetarian because they do not need to eat meat to have a

healthy diet. Do you agree or disagree?.23

5. (21/11/2015): Many people go to university for academic study. More people should be

encouraged to do vocational training because there is a lack of qualified workers such as electricians

and plumbers. To what extent do you agree or disagree? .28

6. (31/01/2015) Some people say that too much attention and too many resources are given in the

protection of wild animals and birds. Do you agree or disagree about this opinion? .33

7. (09/01/2016) It is more important for schoolchildren to learn about local history than world

history. To what extent do you agree or disagree?.37

8. (23/01/2016) Although more and more people read news on the Internet, newspapers will remain

the most important source of news. Do you agree or disagree?.40

pdf110 trang | Chia sẻ: việt anh | Ngày: 21/09/2016 | Lượt xem: 2938 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Đáp án tham khảo Ielts writing task 2 2016, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 in general; “Based on the 
research, the negative influences on individual families could be lessened with more 
support from the government.” 
 the society at large (toàn xã hội): people in general; the community as a whole; “Violating 
human rights doesn’t just affect individuals, it affects the society at large.” 
Written by Ngoc Bach 
Website: www.ngocbach.com 
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0/ Page 106 
3. (01/08/2015: The world natural resources are being consumed at an ever-increased 
rate. What are the dangers of this situation? What should we do? 
ANSWER 
Essay plan: 
Introduction: agree with the statement; agree that actions must be taken. 
Paragraph 2: answer the 1st question: Danger 1: increasing dependence on fossil fuels – 
environmental impacts – oil extraction {example} and coal for energy {example}. Danger 2: 
scarcity of some natural resources – timber and seafood – social impacts on jobs and communities 
{example} 
Paragraph 3: answer the 2nd question: Solution 1: encourage use of alternative energy sources 
and government investment in ‘renewables’. Solution 2: laws to regulate exploitation of natural 
resources – ensure sustainable production, save local jobs and communities. 
Conclusion: re-state the introduction,using some different words. 
It is true that the world is experiencing the problem of the overconsumption of natural resources. 
This has resulted in serious consequences which should be addressed urgently. 
This unsustainable growth in the exploitation of natural resources has already had some 
damaging impacts, both on the environment and on communities. In environmental terms, 
contamination of land, air and water has reached alarming levels owing to dependence on fossil 
fuels to meet growing energy demands. For instance,coal is the main source of energy in China 
and Australia. The burning of coal and oil result in air pollution and global warming, through the 
release of greenhouse gases. In social terms, forest destruction results in a shortage of timber and 
commercial over-fishing devastates fish stocks. These environmental problems then impact on 
local communities and fishing villages like Napflio in Greece, for example, threatening jobs and 
traditional ways of life. 
It is evident, therefore, that some immediate measures should be taken by governments to tackle 
such problems. Firstly, citizens must be encouraged to use renewable energy sources. In 
particular, governments need to increase investment in alternative sources including solar power 
and wind power to make them viable for public use in years to come. Secondly, governments 
should impose and enforce laws to protect and conserve natural resources. In this way, 
sustainable levels of the use of natural resources can be determined and those who exceed these 
limits or break these rules can be severely punished. Traditional fishing communities will be 
safeguarded and the timber industry can be controlled, so that there will always be a supply of 
wood for building houses in the future. 
Written by Ngoc Bach 
Website: www.ngocbach.com 
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0/ Page 107 
In conclusion, the overconsumption of natural resources worldwide is already having major 
impacts and immediate measures are called for in order to mitigate the consequences. 
DỊCH ĐẠI Ý: 
01/08/2015: Nguồn tài nguyên thiên nhiên đang được sử dụng ở một mức độ gia tăng chưa 
từng có. Những nguy cơ của vấn đề này là gì? Chúng ta nên làm gì để khắc phục? 
Đề cương bài viết: 
Mở bài: đồng ý với nhận định trên, đồng ý rằng phải có một số kế hoạch hành động 
Đoạn văn 2: trả lời cho câu hỏi đầu tiên: Nguy cơ 1: gia tăng sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên 
liệu – ảnh hưởng tới môi trường – khai thác dầu (ví dụ) và than chạy năng lượng (ví dụ). Nguy cơ 
2: sự quý hiếm của một số nguồn nguyên liệu tự nhiên – gỗ và thủy hải sản - ảnh hưởng tới xã hội, 
về công việc và cộng đồng (ví dụ) 
Đoạn văn 3: trả lời câu hỏi thứ 2: Phương án 1: khuyến khích sử dụng những nguồn năng lượng 
thay thế và chính phủ nên đầu tư vào ngành “tái chế”. Phương án 2: đề ra những luật lệ quy định 
việc khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên – đảm bảo duy trì sản xuất, tạo công ăn việc làm tại 
địa phương và cho cộng đồng 
Kết luận: nhấn mạnh lại nội dung phần mở bài, dùng một số từ ngữ khác thay thế 
Written by Ngoc Bach 
Website: www.ngocbach.com 
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0/ Page 108 
Hiện nay thế giới đang phải đối mặt với vấn đề quá tải tiêu thụ các nguồn nguyên liệu tự nhiên. 
Điều này đã dẫn tới những hệ quả nghiêm trọng cần được giải quyết nhanh chóng. 
Sự tăng trưởng không đều trong việc khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên đã gây ra một số ảnh 
hưởng nguy hại tới cả môi trường và cộng đồng. Đối với môi trường, sự ô nhiễm đất đai, không 
khí và nguồn nước đã đạt tới mức đáng báo động do phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu cần để 
đáp ứng nhu cầu về năng lượng. Ví dụ, than là nguồn năng lượng chính ở Trung Quốc và Úc. Việc 
đốt than và dầu đã gây ra ô nhiễm không khí và sự nóng lên toàn cầu, thông qua sự thoát hơi của 
khí nhà kính. Đối với xã hội, việc chặt phá rừng đã gây ra việc thiếu hụt tài nguyên gỗ và việc 
đánh bắt cá quá mức cho phép nhằm phục vụ thương mại đã phá hủy nguồn tài nguyên này. Những 
vấn đề môi trường này tiếp đó sẽ ảnh hưởng tới cộng đồng chung tại địa phương và những làng 
chài như Napflio ở Hy Lạp, đe dọa tới công ăn việc làm và những phong tục truyền thống hàng 
ngày. 
Do đó, hiển nhiên là chính phủ cần phải thực hiện một số biện pháp khẩn cấp nhằm giải quyết 
những vấn đề này. Đầu tiên, người dân cần được khuyến khích sử dụng những nguồn năng lượng 
tái chế. Đặc biệt là chính phủ cẩn tăng cường đầu tư vào những nguồn năng lượng thay thế bao 
gồm năng lượng mặt trời và năng lượng gió nhằm đưa vào sử dụng công cộng trong một vài năm 
tới. Thứ hai, chính phủ nên đề ra và đảm bảo thi hành một số luật lệ để bảo vệ và duy trì nguồn tài 
nguyên thiên nhiên. Với biện pháp này, các mức độ duy trì việc khai thác nguồn tài nguyên thiên 
nhiên sẽ được đặt ra cụ thể và những ai vượt quá hoặc không tuân thủ sẽ bị phạt nghiêm khắc. 
Những làng chài truyền thống sẽ được bảo vệ và ngành công nghiệp khai thác gỗ sẽ được kiểm 
soát, theo đó sẽ vẫn luôn có một lượng cung về gỗ vừa đủ đảm bảo cho việc xây dựng nhà cửa 
trong tương lai. 
Tóm lại, vấn đề quá tải trong việc khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trên toàn thế giới đang 
có một số ảnh hưởng tiêu cực lớn và các biện pháp để hạn chế hậu quả cần được đặt ra kịp thời. 
294 words. 
Written by Ngoc Bach 
Website: www.ngocbach.com 
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0/ Page 109 
VOCABULARY: 
 overconsumption: [noun] [sử dụng quá tải, tiêu thụ quá tải] the act of using too 
much energy, food or materials. 
Example: Rising prices are the result of the overconsumption of resources, 
because the supply is no longer enough to meet the demand. 
 unsustainable: [adjective] [không đồng đều] that cannot be continued at the same 
rate or level. 
Example: The quantity of fish in the sea is declining, so present levels of fishing 
are unsustainable. 
 exploitation: [noun] [sự khai thác] the use of land, oil or other natural resources. 
Example: Commercial exploitation of the mineral resources of Antarctica is 
likely to happen in this century. 
 contamination: [noun] [sự ô nhiễm] the process of making a place dirty by 
adding a substance that is dangerous. 
Example: Environmental contamination such as air pollution is a major health 
problem. 
 global warming: [noun] [sự nóng lên toàn cầu] the increase in temperature of the 
atmosphere of the earth. 
Example: The ice in the Arctic and Antarctic is slowly disappearing as a result of 
global warming. 
 greenhouse gases: [noun] [khí nhà kính] gases that cause the temperature of the 
earth to rise when they are released into the air. 
Example: One of the most important greenhouses gases is carbon dioxide, which 
is released when fossil fuels are burned. 
 over-fishing: [noun] [đánh bắt cá quá mức cho phép] catching too many fish, 
leaving not enough in the sea for the numbers to increase quickly. 
Example: As a result of over-fishing, the government banned all boats from 
fishing in this area, until the number of fish in the sea here recover. 
 devastates: [verb] [phá hủy, hủy hoại] to completely destroy. 
Example: The earthquake devastated the city and thousands of people were 
made homeless. 
 fish stocks: [noun] [nguồn tài nguyên cá] the supply of fish available in a 
particular area of the sea. 
Written by Ngoc Bach 
Website: www.ngocbach.com 
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0/ Page 110 
Example: Fish stocks will not recover quickly, so the government has banned all 
fishing in the area for 10 years. 
 renewable energy: [noun] [năng lượng tái chế] energy that is controlled 
carefully or replaced naturally, so that there is no risk that it will completely 
finish. 
Example: An increase in the use of renewable energy is necessary to meet our 
future energy needs. 
 impose and enforce: [verbs] [đề ra và đảm bảo thi hành] introduce new laws and 
make sure that people obey them. 
Example: To reduce the number of road accidents, the government will impose 
and enforce new laws to punish drinking and driving. 
 safeguarded: [verb] [bảo vệ] to protect something or somebody from harm or 
loss. 
Example: If fish stocks are safeguarded, traditional fishing villages will be able 
to survive as working communities. 
 called for: [phrasal verb] [cần hoặc yêu cầu] needed or required. 
Example: The emergency at the airport called for immediate action by the fire 
service. 
 mitigate: [verb] [giảm thiểu] make something less harmful or serious. 
Example: To mitigate the problem of homelessness, the government is building 
more places for poor people to stay. 

File đính kèm:

  • pdftask_2_ngoc_bach_3565.pdf
Tài liệu liên quan