Chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh trong chương trình Giáo dục phổ thông dành cho học sinh điếc - Nguyễn Minh Tuấn

Abstract: Learning outcomes play a key role in quality assurance of an educational curriculum and educational activities. However, there have not

yet been many studies and official documents on identifying English learning outcomes for preschool children who take part in trial programs of getting

familiar to English in the kindergarten, particularly for deaf children. The paper discusses some principles in learning outcomes identification, and

initiates some suggestions for key contents of English learning outcomes for children with hearing impairment.

pdf5 trang | Chia sẻ: chuhaianh234 | Ngày: 19/12/2020 | Lượt xem: 411 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh trong chương trình Giáo dục phổ thông dành cho học sinh điếc - Nguyễn Minh Tuấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c àïì cêåp
àïën trong khung nùng lûåc. Nhû vêåy, trong khi xeát àïën
böëi caãnh aáp duång khung nùng lûåc, àaáp ûáng muåc àñch
cuãa chûúng  trònh giaáo duåc, viïåc  thûåc  tïë hoáa khung
nùng lûåc trong xaác àõnh CÀR vïì trònh àöå ngoaåi ngûä
cêìn phaãi àûúåc àùåt trong muåc àñch chung cuãa chûúng
trònh giaáo duåc; nùng lûåc ngoaåi ngûä cuãa ngûúâi hoåc phaãi
hûúáng àïën vaâ goáp phêìn taåo nïn CÀR cuãa chûúng
trònh giaáo duåc phöí thöng cuå thïí daânh cho ngûúâi àiïëc.
- Nguyïn tùæc 2. Chuêín àêìu ra phaãi gùæn liïìn vúái kïët
quaã hoåc têåp cuå thïí: Thûåc tïë cho thêëy hoaåt àöång daåy
hoåc ngoaåi ngûä chó coá thïí àaåt àûúåc kïët quaã cao nhêët
khi gùæn liïìn vúái àñch àïën laâ möåt quaã hoåc têåp cuå thïí khi
vûúåt qua möåt baâi thi hoùåc àaåt àûúåc möëc àiïím cuå thïí
cuãa möåt baâi thi uy tñn, chuêín mûåc. Viïåc quy àöíi tûúng
àûúng giûäa caác baâi thi quöëc tïë vúái caác bêåc cuãa CÀR vïì
trònh àöå ngoaåi ngûä coá  thïí goáp phêìn hûäu hiïåu trong
nhùçm cuå thïí hoáa caác tiïu chñ cêìn àaåt. Tham khaão tûâ
tiïu chñ àaánh giaá cuãa Höåi àöìng Khaão thñ Tiïëng Anh
Quöëc tïë Cambridge, Anh Quöëc (Cambridge English
Language Assessment - ELA), cuãa Cambridge ELA,
coá thïí xaác àõnh chuêín àêìu ra vïì trònh àöå ngoaåi ngûä
Tiïëng Anh laâ tham khaão hïå thöëng tûâ vûång àöëi vúái möîi
baâi thi. Vñ duå, úã trònh àöå Bêåc 3 (B1) ngûúâi hoåc cêìn tñch
luäy nhûäng tûâ vûång sau:
(Trñch Vocabulary  list for Preliminary English Test (PET),
Cambridge  Press  2009)
Caác chuã àïì, chuã àiïím thûåc haânh giao tiïëp (keâm
theo tûâ vûång cú baãn) cuäng coá thïí àûúåc tham khaão tûâ
caác taâi liïåu trïn:
(Trñch Vocabulary  list for Preliminary English Test (PET),
Cambridge  Press  2009)
Trïn  cú  súã  caác  quy  tùæc  nïu  trïn, àïí  xêy dûång
CÀR vïì nùng lûåc tiïëng Anh àöëi vúái giaáo duåc phöí thöng
daânh cho ngûúâi àiïëc, cêìn dûåa vaâo nhûäng cùn cûá sau:
Quyïët  àõnh  söë  1400/QÀ-TTg  ngaây  30/8/2008  cuãa
Thuã tûúáng Chñnh phuã vïì viïåc phï duyïåt Àïì aán “Daåy
vaâ hoåc ngoaåi ngûä trong hïå thöëng giaáo duåc quöëc dên
giai àoaån 2008-2020”; Chûúng  trònh thñ àiïím Tiïëng
Anh tiïíu hoåc ban haânh keâm theo Quyïët àõnh söë 3321/
QÀ-BGDÀT  ngaây  1/8/2010;  Thöng  tû  söë  01/2014/
TT-BGDÀT ngaây 24/01/2014 cuãa Böå trûúãng Böå GD-
ÀT vïì viïåc ban haânh Khung nùng lûåc ngoaåi ngûä 6 bêåc
duâng cho Viïåt Nam.
CÀR tiïëng Anh àöëi vúái giaáo duåc phöí thöng daânh
cho ngûúâi àiïëc cêìn coá nhûäng àõnh hûúáng phaát triïín 2
kô nùng giao tiïëp cú baãn Àoåc vaâ Viïët,  khöng chó úã
phûúng diïån ngön ngûä, kô nùng ngön ngûä maâ  coân
cêìn phaãi hònh thaânh cho ngûúâi àiïëc nhûäng giaá trõ khaác
trong giao tiïëp nhû kô nùng viïët; thoái quen lïî pheáp,
lõch sûå khi giao tiïëp; caãm nhêån vaâ biïíu àaåt àûúåc tònh
caãm, thaái àöå... khi giao tiïëp bùçng tiïëng Anh.
2.3.3. CÀR vïì  kô nùng  “àoåc” àïí  “nghe” vaâ  “noái”
bùçng chûä viïët:
- Hiïíu àûúåc möëi liïn hïå giûäa chûä viïët vaâ lúâi noái: Hiïíu
àûúåc laâ coá thïí “noái” (àoåc) tûâ nhûäng chûä viïët (nhûäng gò
àûúåc viïët ra); noái àûúåc hoùåc diïîn taã àûúåc yá nghôa/nöåi
dung cuãa caác kñ hiïåu chûä viïët quen thuöåc (biïín baáo,
theã chûä...); kïët nöëi àûúåc tranh aãnh, minh hoåa... vúái chûä
viïët;  chó  àûúåc  vaâo  mùåt  chûä  khi  àoåc/xem  hay  nghe
ngûúâi khaác (cö giaáo, baån) àoåc.
- Coá thïí “nghe, noái” thöng qua chûä viïët àïí “noái” vïì
baãn  thên,  nhúâ  trúå  giuáp,
chia  seã  yá  kiïën:  Diïîn  taã
àûúåc vïì nhu cêìu cuãa baãn
thên  (xin  mûúån  àöì  vêåt,
nhúâ lêëy nûúác khi khaát, xin
pheáp ra ngoaâi...); trao àöíi
àûúåc vúái baån hoùåc ngûúâi
khaác (giaáo viïn, cha meå) khi chúi caác troâ chúi (kïí caã
caác troâ chúi cêìn trñ tûúãng tûúång); diïîn kõch, àoáng vai/
nhêåp vai
- Coá thïí tham gia vaâ duy trò vaâo hoaåt àöång nghe-
noái trong giao tiïëp nhû chia seã yá kiïën, kïí truyïån, chúi
troâ chúi...: Chuã àöång, haâo
hûáng tham gia hoaåt àöång
giao tiïëp  trong  lúáp  nhû:
àùåt cêu hoãi, traã lúâi cêu hoãi,
phoãng  àoaán,  thïí  hiïån
caãm xuác, chia seã yá kiïën,
taåo  ra  caác  kïët  nöëi  caá
nhên; nghe vaâ traã lúâi àûúåc cêu hoãi trong tònh huöëng
cuå thïí; àûa ra yá kiïën phuâ húåp/liïn quan àïën chuã àïì/
tònh huöëng giao tiïëp àang diïîn ra; miïu taã, kïí laåi àûúåc
cêu truyïån tûúng tûå theo cêu truyïån vñ duå; sùæp xïëp
Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT32 (Thaáng 11/2017)
àûúåc caác diïîn àaåt àún giaãn theo trònh tûå logic; nghe
vaâ nhùæc theo GV khi nghe kïí truyïån, möåt phêìn cuãa
cêu truyïån, baâi thú, vùn vêìn...
- Thïí hiïån/sûã duång àûúåc ngön ngûä giao tiïëp xaä höåi
trong giao tiïëp tñch cûåc vúái ngûúâi khaác vaâ “giaãi quyïët”
tònh huöëng: Bùæt àêìu biïët sûã duång caác mêîu cêu giao
tiïëp “lõch sûå” trong giao tiïëp nhû chaâo hoãi, caãm ún, xin
pheáp, xin löîi, àïì nghõ...; thûúâng xuyïn thïí hiïån àûúåc
pheáp lõch sûå khi cêìn gêy sûå chuá yá nhû caách thûác bùæt
àêìu noái, giú tay trûúác khi noái, chúâ àïën lûúåt noái, khöng
ngùæt  lúâi...; sûã duång ngön ngûä  (thay cho haânh àöång)
trong “giaãi quyïët” tònh huöëng; bùæt àêìu phên biïåt àûúåc
ngön ngûä duâng trong caác hoaân caãnh khaác nhau (nhû
àöëi vúái baån, àöëi vúái cö giaáo...); bùæt àêìu caãm nhêån àûúåc
ngön ngûä coá tñnh biïíu caãm; hiïíu vaâ coá thaái àöå àöëi vúái
ngön ngûä coá thïí gêy töín thûúng, khöng cöng bùçng
àöëi vúái ngûúâi khaác.
2.3.4. CÀR vïì kô nùng “viïët” qua “nghe” bùçng caách
“àoåc”  àûúåc  sûå  diïîn  àaåt  cuãa  ngûúâi  giao  tiïëp  qua
chûä viïët:
- Tö chûä vaâ àoåc laåi àûúåc chûä vûâa tö: Tö chûä vaâ àoåc
laåi àûúåc chûä vûâa tö vaâ coá thïí hiïíu àûúåc nghôa/nöåi dung;
gheáp àûúåc chûä caái, hoùåc biïíu tûúång chûä caái coá nghôa
(theo tûâ, cêëu truác àaä hoåc, quen thuöåc).
- Coá kô nùng  lùæng nghe: Hiïíu àûúåc caác lñ do khi
nghe (nghe khi cö giaáo kïí truyïån, khi hoåc tûâ múái, khi
chia seã yá kiïën, khi vui àuâa...); duy trò nghe têåp trung
àûúåc  trong thúâi gian àuã daâi  (nghe kïí truyïån, hûúáng
dêîn troâ chúi...); àaáp laåi tûâ nhûäng gúåi yá (bùçng lúâi noái, hoåc
dêëu hiïåu...); àùåt ra cêu hoãi, àûa ra nhêån xeát, lúâi noái phuâ
húåp àöëi vúái nhûäng gò àang nghe àûúåc; biïët hoãi khi cêìn
giaãi thñch khi chûa nghe roä, chûa nghe hiïíu àûúåc nöåi
dung; theo àûúåc caác hûúáng dêîn àún giaãn (hûúáng dêîn
2 bûúác ngùæn); bùæt àêìu sûã duång àûúåc ngön ngûä cú thïí
húåp lñ khi giao tiïëp.
- Coá kô nùng noái tñch cûåc: Hiïíu àûúåc caác lñ do khi
cêìn noái (chia seã yá kiïën, àùåt cêu hoãi, chaâo hoãi, nhúâ giuáp
àúä...);  tham gia  vaâ duy  trò àûúåc giao  tiïëp  úã chuã  àïì
ngùæn quen thuöåc; biïët àûa ra/nhêån ra caác dêëu hiïåu
lûúåt lúâi khi noái chuyïån; khöng ngùæt lúâi ngûúâi khaác; bùæt
àêìu biïët àiïìu chónh/sûã duång gioång àiïåu, ngûä àiïåu, àöå
to nhoã (êm lûúång) phuâ húåp; noái roä vaâ liïìn maåc àûúåc
cêu hoaân chónh, kïët húåp vúái caác cêu ngùn, cuåm tûâ
phuâ húåp.
- Coá thïí giaãi thñch, truy hoãi vaâ so saánh: Sûã duång
àûúåc  lúâi noái àïí giaãi thñch, miïu taã àún giaãn (vïì viïåc
àang laâm, vïì bûác tranh àang veä...); sûã duång àûúåc lúâi
noái àïí giaãi thñch roä hún yá kiïën cuãa mònh (tûå sûãa, böí
sung, laâm roä yá cuãa mònh...); àùåt cêu hoãi àïí tòm hiïíu;
phên biïåt àûúåc nöåi dung mang tñnh tûúãng tûúãng (truyïån
cöí tñch, thêìn tiïn, phim hoaåt hònh...) vaâ àúâi thûåc; hiïíu
vaâ noái àûúåc vïì “nguyïn nhên” - “kïët quaã” (nïëu ... thò...);
so saánh àûúåc phoãng àoaán vaâ thûåc tïë (trong hoaåt àöång
troâ chúi, kïí chuyïån...).
3. Kïët luêån
Xêy dûång CÀR noái chung, CÀR vïì trònh àöå ngoaåi
ngûä noái riïng laâ möåt quaá trònh vêån àöång theo thúâi gian,
khöng mang tñnh bêët àõnh. CÀR vïì nùng lûåc ngoaåi ngûä
cho giaáo duåc phöí thöng daânh cho ngûúâi àiïëc cêìn tuên
theo àõnh hûúáng vaâ caác nguyïn tùæc chung theo Khung
nùng lûåc ngoaåi ngûä 6 bêåc daânh cho Viïåt Nam nhûäng àaä
àûúåc cuå thïí hoáa caác nöåi dung àùåc taã vaâ chó söë àaánh giaá
ûáng vúái àùåc àiïím têm, sinh lñ cuãa ngûúâi àiïëc.
Bïn caånh viïåc xêy dûång CÀR, cêìn phaãi xêy dûång
hïå thöëng àaánh giaá khoa hoåc, coá tñnh öín àõnh vaâ chñnh
xaác cao nhùçm cung cêëp cho giaáo viïn vaâ cú súã giaáo
duåc sûã duång nhû möåt trong nhûäng cöng cuå hiïåu quaã
trong viïåc  àaánh giaá nùng  lûåc cuãa ngûúâi  àiïëc  theo
CÀR, laâm cú súã àõnh hûúáng trong viïåc àiïìu chónh
chûúng  trònh vaâ hoaåt àöång töí  chûác daåy  tiïëng Anh
cuãa ngûúâi àiïëc. 
Taâi liïåu tham khaão
[1] Böå GD-ÀT (2014). Khung nùng lûåc ngoaåi ngûä 6
bêåc duâng cho Viïåt Nam (ban haânh keâm theo Thöng tû
söë  01/2014/TT-BGDÀT  ngaây  24/01/2014  cuãa  Böå
trûúãng Böå GD-ÀT).
[2]. Böå GD-ÀT (2010). Chûúng trònh thñ àiïím Tiïëng
Anh tiïíu hoåc (ban haânh keâm theo Quyïët àõnh söë 3321/
QÀ-BGDÀT ngaây 1/8/2010 cuãa Böå GD-ÀT).
[3] Thuã tûúáng Chñnh phuã (2008). Quyïët àõnh söë 1400/
QÀ-TTg ngaây 30/9/2008 cuãa Thuã  tûúáng Chñnh phuã
vïì viïåc phï duyïåt Àïì aán “Daåy vaâ hoåc ngoaåi ngûä trong
hïå thöëng giaáo duåc quöëc dên giai àoaån 2008-2020”.
[4] Nguyïîn Höì Lan (1994). Laâm quen treã 5 tuöíi vúái
tiïëng Anh trong trûúâng Mêìm non. Àïì taâi nghiïn cûáu
khoa hoåc cêëp Böå.
[5] Nguyïîn Löåc (2013). Nghiïn cûáu khoa hoåc vaâ giaãi
phaáp cho treã mêìm non laâm quen vúái ngoaåi ngûä. Baáo
caáo töíng kïët nhiïåm vuå khoa hoåc vaâ cöng nghïå, Viïån
Khoa hoåc giaáo duåc Viïåt Nam, Maä söë: V2012-01NV.
[6] Cambridge ESOL Examinations (2011). Using the
CEFR  -  Principles  of  good  practice.  Cambridge:
Cambridge University Press.
[7] Cambridge English Language Assessment (2015).
Cambridge First Certificate of English - Handbook
for  teachers  for  exams  from  2015.  Cambridge:
Cambridge University Press.
[8]  Council  of  Europe  (2001).  Common  European
Framework of Reference  for Languages. Learning,
teaching,  assessment,  Cambridge:  Cambridge
University Press.
[9] Ministry of Education, British Columbia (2010).
Kindergarten curriculum package. www.bced.gov.bc.
ca/irp.

File đính kèm:

  • pdf8nguyen_minh_tuan_8313_2124805.pdf
Tài liệu liên quan