Cách viết tiếng Hàn

a

ya

ơ

ô

u

yu

ư

i

 

doc9 trang | Chia sẻ: jinkenedona | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 937 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cách viết tiếng Hàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cách viết tiếng Hàn
모음 (Nguyên âm)
ㅏ
ㅏ
아
아
a
ㅑ
ㅑ
야
야
ya
ㅓ
ㅓ
어
어
ơ
ㅕ
ㅕ
여
여
yơ
ㅗ
ㅗ
오
오
ô
ㅛ
ㅛ
요
요
yô
ㅜ
ㅜ
우
우
u
ㅠ
ㅠ
유
유
yu
ㅡ
ㅡ
으
으
ư
ㅣ
ㅣ
이
이
i
다음과 같이 써 보세요.
ㅐ
ㅐ
애
애
e
ㅒ
ㅒ
얘
얘
ye
ㅔ
ㅔ
에
에
ê
ㅖ
ㅖ
예
예
yê
ㅘ
ㅘ
와
와
oa
ㅙ
ㅙ
왜
왜
oe
ㅚ
ㅚ
외
외
oi
ㅝ
ㅝ
워
워
uơ
ㅞ
ㅞ
웨
웨
uê
ㅟ
ㅟ
위
위
uy
ㅢ
ㅢ
의
의
ưi
다음과 같이 써 보세요
ㄱ
k
ㄱ
가
가
ㅋ
kh
ㅋ
카
카
ㄴ
n
ㄴ
나
나
ㄷ
t
ㄷ
다
다
ㅌ
th
ㅌ
타
타
ㄹ
r/l
ㄹ
라
라
ㅁ
m
ㅁ
마
마
ㅂ
p
ㅂ
바
바
ㅍ
ph
ㅍ
파
파
ㅅ
x
ㅅ
사
사
ㅈ
ch
ㅈ
자
자
ㅊ
ch'
ㅊ
차
차
ㅇ
ng
ㅇ
아
아
ㅎ
h
ㅎ
하
하
ㄲ
kk
ㄲ
까
까
ㄸ
tt
ㄸ
따
따
ㅃ
bb
ㅃ
빠
빠
ㅆ
xx
ㅆ
싸
싸
ㅉ
ch'
ㅉ
짜
짜
연습 (Luyện tập)
자음과 모음을 모아 써 보세요.
이름
ㅏ
ㅑ
ㅓ
ㅕ
ㅗ
ㅛ
ㅜ
ㅠ
ㅡ
ㅣ
ㄱ
기역
가
ㄴ
니은
ㄷ
디귿
ㄹ
리을
러
ㅁ
미음
ㅂ
비읍
ㅅ
시옷
소
ㅇ
이응
야
ㅈ
지읒
ㅊ
치읓
추
ㅋ
키읔
ㅌ
티읕
트
ㅍ
피읖
ㅎ
히읗
히
ㄲ
쌍기역
ㄸ
쌍디귿
또
ㅃ
쌍비읍
ㅆ
쌍시옷
ㅉ
쌍지읒
쩌
아이
오이
위
우유
이
왜
이유
여우
와
아우
야유
여유
거기
고가
이야기
나
너
나이
누구
누나
어느
가다
구두
어디
오다
거리
다리
오리
요리
우리
나무
머리
다리미
어머니
두부
바다
부모
바나나
교수
미소
버스
모자
저기
조사
아버지
차비
크다
켜다
타다
투자
표
커피
파리
포도
스포츠
피아노
하나
하루
허리
호수
휴지
휴가
해
혀
가구
기차
소리
우수
자리
받침이 있는 글자를 익혀보세요.
글자
발음
보기
ㄱ, ㄲ, ㅋ
-k
각, 밖, 부엌
ㄴ
-n
안, 돈
ㄷ, ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ
-t
곧, 옷, 갔다, 낮, 꽃, 밭, 파랗다
ㄹ
-l
달, 딸, 물, 불, 발, 팔
ㅁ
-m
몸, 맘
ㅂ, ㅍ
-p
밥, 숲
ㅇ
-ng
강, 병, 종, 아리랑
자음+모음
나+ㅏ=나
나
ㅂ+ㅐ=배
배
ㅋ+ㅗ=코
코
자음+모음+자음
강
강
날
날
달
달
맘
맘
발
발
밤
밤
옆
옆
란
란
상
상
젖
젖
첫
첫
혹
혹
자음+모음+자음+자음
값
값
넋
넋
닭
닭
돐
돐
맑
맑
맑다
많
많
많다
읽
읽
읽다
몫
몫
삯
삯
삶
삶
앎
앎
없
없
없다
흙
흙
다음 단어들을 찾아 처럼 연결해보세요.
보기> 가구, 가수, 구십, 기숙사, 대한민국, 바람, 바지, 베트남, 사과, 선생님, 성명, 아가, 아버지, 어린이, 어머니, 이름, 자리, 친구, 하늘, 한국어
내
인
생
여
대
한
민 
국
정
성
명
끝
내
국
어
강
건
너
아
가
수
어
언
덕
이
를
버
구
때
하
늘
문
향
바
지
해
말
하
리
기
예
람
수
인
도
하
셨
숙
네
나
의
어
머
니
발
사
사
과
걸
린
음
마
다
나
의
살
던
이
름
선
생
님
고
친
구
향
은
꽃
피
는
산
골
십
아
베
트
남
리
랑
아
라
리
오
다
자
리
Cách đọc biến âm trong tiếng Hàn
ㅂ + ㄴ ⇒ ㅁ+ ㄴ
◇ 입니다 ⇒ 임니다
◇ 습니다 ⇒ 슴니다
◇ 합니다 ⇒ 함니다
자음 + ㅇ ⇒ ○ + 자음
◇ 들으세요 ⇒ 드르세요
◇ 이름은 ⇒ 이르믄
◇ 있어요 ⇒ 이써요
◇ 잘 있어요 ⇒ 자리써요
◇ 읽으세요 ⇒ 일그세요
◇ 책을 ⇒ 채글
◇ 덮으세요 ⇒ 더프세요
◇ 알겠어요 ⇒ 알게써요
◇ 맛있어요 ⇒ 마시써요
◇ 이것은 ⇒ 이거슨
◇ 질문이 ⇒ 질무니
ㅂ + ㅎ ⇒ ○ + ㅍ
◇ 대답하세요 ⇒ 대다파세요
기타
◇ 안녕하십니까 ⇒ 안녕하심니까
◇ 사랑합니다 ⇒ 사랑함니다
◇ 일합니다 ⇒ 일함니다
◇ 문입니다 ⇒ 무님니다
◇ 사람입니다 ⇒ 사라밈니다
◇ 무엇입니까 ⇒ 무어심니까
◇ 맛있게 ⇒ 마디께/ 마시께
◇ 있습니다 ⇒ 읻씀니다
◇ 끝났어요 ⇒ 끈나써요
◇ 없습니다 ⇒ 업씀니다
◇ 읽기 ⇒ 일끼
◇ 잘 먹을게 ⇒ 잘 머글께
Luyện Tập Viết 
아이
아이
야자
야자
어머니
어머니
여자
여자
오빠
오빠
요리
요리
우유
우유
유리
유리
이름
이름
사무실
사무실
가구
가구
공장
공장
돈
돈
물
물
불
불
사람
사람
수당
수당
손
손
발
발
머리
머리
다리
다리
나라
나라
끝나다
끝나다
베트남
베트남
한국
한국
대한민국
대한민국

File đính kèm:

  • docbai_modau_cach_viet_hangeul_1809.doc
Tài liệu liên quan