Cách viết thư; đại từ chỉ người; đại từ chủ ngữ & tân ngữ

1. LETTER WRITTING

Khi viết thư cho người mình đã biết, ta thường bắt đầu bằng:

Dear

và sau đó là tên của người mình đang viết thư cho:

Dear Anne

Bạn không cần phải dùng tước vị trang trọng.

Kết thúc lá thư với:

Dear Anne

I’m having a good time.

Love.

và tên bạn

Dear Anne

I’m having a good time.

Love, David

 

doc5 trang | Chia sẻ: việt anh | Ngày: 21/09/2016 | Lượt xem: 519 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cách viết thư; đại từ chỉ người; đại từ chủ ngữ & tân ngữ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. LETTER WRITTING 
Khi viết thư cho người mình đã biết, ta thường bắt đầu bằng: 
Dear
và sau đó là tên của người mình đang viết thư cho:
Dear Anne
Bạn không cần phải dùng tước vị trang trọng.
Kết thúc lá thư với: 
Dear Anne
I’m having a good time.
Love...
và tên bạn
Dear Anne
I’m having a good time.
Love, David
Nhưng chỉ dùng Love nếu bạn thân thiết với người mình đang viết thư cho: 
Bạn có thể chỉ cần viết tên của mình nếu không chắc chắn.
Dear Anne
I’m having a good time.
David
2. ĐẠI TỪ CHỈ NGƯỜI - PERSONAL PRONOUNS 
Đại từ chỉ người là các từ như I, you, và they. 
Bạn dùng chúng để nói về chính mình.
I am reading this.
Hay người bạn đang nói với: 
I hope you understand this. 
Đại từ chỉ người cũng ám chỉ người và vật ta biết hay vừa mới gọi tên. 
Elvis Presley is dead. He died in 1979. 
I, me, we và us được dùng cho ngôi thứ nhất:
Ta dùng chúng để nói về chính chúng ta. 
I enjoy learning English.
Listen carefully to me.
We want to help you.
Listen carefully to us. 
DAVID 
Dear Anne, Please don’t look for me. I need to be by myself. I can’t study any more.
Đại từ cho ngôi thứ hai là you. 
Nó được dùng để nói trực tiếp tới người khác. 
You should listen carefully. 
ANNE 
The investigator, Mr Barbour said you have a letter, from David. 
GRAHAM
Ah, of course. It’s addressed to you. I told him I’d only give it to you in person.
He, she, they, him, her và them là đại từ ngôi thứ ba, ta dùng chúng để nói về người khác. 
He is clever.
She is smart.
They work hard.
I like him.
I believe her.
I don’t trust them. 
ANNE 
I’ve come to Adelaide to look for him. How long did he study here?
3. ĐẠI TỪ CHỦ NGỮ & TÂN NGỮ 
Các câu thường có 1 chủ ngữ và 1 tân ngữ. 
Chủ ngữ thường đứng đầu câu. 
He came to look for him.
He là chủ ngữ của câu.
Chủ ngữ của câu là người hay vật thực hiện hành động. 
He came to look for..
Tân ngữ của câu là người hay vật chịu tác động của hành động.
He came to look for him.
Hầu hết các đại từ có hai dạng - một là ta dùng chúng làm chủ ngữ của câu, còn lại ta dùng chúng là tân ngữ. 
He là dạng chủ ngữ và him là dạng tân ngữ. 
He helped him.
She là dạng chủ ngữ.
She washed the dishes. 
Và her là dạng tân ngữ
I helped her.
We là dạng chủ ngữ 
We bought a car. 
Và us là dạng tân ngữ
It cost us a lot of money. 
They là dạng chủ ngữ. 
They are noisy.
Dạng tân ngữ là them.
I must tell them to be quiet. 
I là dạng chủ ngữ. 
I take photos.
Me là dạng tân ngữ.
That’s a photo of me. 
4. ĐẠI TỪ PHẢN THÂN - REFLEXIVE PRONOUNS
Đại từ phản thân là các từ self như yourself và myself. 
Dùng đại từ phản thân khi chủ ngữ của câu giống với tân ngữ của câu. 
We say: 
I like myself.
không 
I like me. X
You vừa là chủ ngữ và tân ngữ của câu: 
You like yourself. 
Dưới đây là một số ví dụ. 
My brother hurt himself.
Sarah drove herself home.
The cat licks itself. 
Khi ta nói về nhiều hơn 1 người hay 1 vật, ta dùng dạng số nhiều. 
They enjoyed themselves. 
We enjoyed ourselves. 
DAVID 
Tell mum and dad to forget about me and take care of themselves.
ANNE sees the Professor.
ANNE reads a sign Adelaide University She enters the university grounds. She walks down a corridor and sees a sign on a door Professor GRAHAM Cornish She knocks on the door. 
GRAHAM: I’m sorry to hear your brother’s gone missing, Miss Lee.
ANNE: We’re all so worried. I’ve come to Adelaide to look for him. How long did he study here?
GRAHAM: I’m not sure, er, two semesters.
ANNE: Did he get good grades?
GRAHAM: I’m afraid not. I don’t think computer science was the right direction for him.
ANNE: The investigator, Mr Barbour said you have a letter, from David.
GRAHAM: Ah, of course. It’s addressed to you. I told him I’d only give it to you in person.
DAVID: Dear Anne, Please don’t look for me. I need to be by myself. I can’t study any more. Tell mum and dad to forget about me and take care of themselves. You too. Look after yourself. I’m sorry. Love, your brother David.
ANNE puts the letter down. Tears fill her eyes.
GRAHAM holds out a box of tissues.
GRAHAM: Here.

File đính kèm:

  • doccach_viet_thu_dai_tu_chi_nguoi_dai_tu_chu_ngu_va_tan_ngu_1996.doc
Tài liệu liên quan