Các dạng ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

 

Dạng này có các mẫu sau đây , công thức thì không có nên mình chỉ đưa ra các ví dụ trong đó có các chổ tô màu là những dấu hiệu để nhận dạng ra công thức.

 

1. This is the first time I have seen him (đây là lần đầu tôi thấy anh ta )

=>I have never seen him before. ( tôi chưa bao giờ thấy anh ta trước đây )

Mẫu này có dạng :

Đây là lần đầu tiên . làm chuyện đó

=> .chưa bao giờ làm chuyện đó trước đây.

The first time : lần đầu tiên

Never .before : chưa bao giờ trước đây

 

2. I started / begun studying English 3 years ago. (tôi bắt đầu học TA cách đây 3 năm )

=> I have studied English for 3 years. ( tôi học TA được 3 năm )

Mẫu này có dạng :

.bắt đầu làm gì đó cách đây + khoảng thời gian

=> . đã làm chuyện đó for + khoảng thời gian

Nếu không có ago mà có when + mệnh đề thì giử nguyên mệnh đề chỉ đổi when thành since thôi

 

3. I last saw him when I was a student.( lần cuồi cùng tôi thấy anh ta là khi tôi là SV )

=> I haven't seen him since I was a student.( tôi đã không thấy anh ta từ khi tôi là SV )

Mẫu này có dạng :

Lần cuối cùng làm chuyện đó là khi .

=> .không làm chuyện đó từ khi .

Last : lần cuối

Since : từ khi

 

 

doc10 trang | Chia sẻ: EngLishProTLS | Ngày: 09/09/2014 | Lượt xem: 2476 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các dạng ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t is rainy. I can't go to school.If ........=> If it weren't rainy, I could go to school.- Nếu câu đề là : tưong lai - tương lai thì dùng loại 1 (không phản nghĩa )I will go to VT. I will buy you a present.If ...If I go to VT, I will buy you a present.- Nếu câu đề là : Don’t V…….or + mệnh đề thì viết lại là :If you V ( viết lại hết ,bỏ or )Don’t go out or you will get wet.=> if you go out, you will get wet.- Nếu câu đề là: V …….or + mệnh đề thì viết lại là :If you don’t V ( viết lại hết ,bỏ or )Raise your hand or I will kill you.=> If you don’t raise your hand, I will kill you.Lưu ý :Nếu trong câu có because , so(= that’s why) thì phải bỏ ( đặt if vào chổ because , còn so(= that’s why) thì ngựoc lại )
He can’t go out because he has to study for his exam.=> If…….2) She is lazy so she can’t pass the exam.If…….3) He will pay me tonight; I will have enough money to buy a car.=> If…….4) He smokes too much; that’s why he can’t get rid of his cough.=> If…….5) She is very shy, so she doesn’t enjoy the party.=> If…….6) I will get a work permit. I will stay for another month.=> If…….7) He doesn’t take any exercises. He is so unhealthy=> If…….8) We can’t get the ticket because I don’t have the right change.=> If…….9) Study hard or you won’t pass the exam.=> If…….10) Don’t be impatient or you will make mistakes.If…….
key1) He can’t go out because he has to study for his exam.=> If he had to study for his exam, he could go out.2) She is lazy so she can’t pass the exam.=>If she were lazy, she could pass the exam.3) He will pay me tonight; I will have enough money to buy a car.=> If he pays me tonight, I will have enough money to buy a car.4) He smokes too much; that’s why he can’t get rid of his cough.=> If he didn’t smoke too much, he could get rid of his cough.5) She is very shy, so she doesn’t enjoy the party.=> If she weren’t very shy, she would enjoy the party. 6) I will get a work permit. I will stay for another month.=> If I don’t get a work permit, I won’t stay for another month.7) He doesn’t take any exercises. He is so unhealthy=> If he took any exaecises, he were so healthy.8) We can’t get the ticket because I don’t have the right change.=> If we could get the ticket, I would have the right change.9) Study hard or you won’t pass the exam.=> If you study hard, you will pass the exam.10) Don’t be impatient or you will make mistakes.=> If you are impatient, you will make mistakes.
DẠNG 4
 CHUYỂN ĐỔI QUA LẠI GIỮA SO SÁNH HƠN / BẰNG / NHẤT Để làm được phần này các bạn phải nắm vững công thức của các dạng so sánh tính từ /trạng từ.Các dạng đề thường cho là :1) A hơn B B không bằng A Nguyên tắc :Nếu đề cho so sánh hơn thì ta đổi thành so sánh bằng + phủ định ví dụ :Tom is taller than Mary : Tom cao hơn Mary Mary is.....=> Mary is not nottall as Tom : Mary không cao bằng Tom2) không ai ... bằng A A là ...nhấtNguyên tắc :So sánh bằng => so sánh nhất ví dụ :No one in the class is as tall as Tom: không ai trong lớp cao bằng Tom=> Tom is .....=> Tom is the tallest in the class. Tom cao nhất lớp
Viết lại câu không thay đổi nghĩa :1) Nobody else in the class is fatter than Mary.=> Mary is the ….2) I haven’t written as much as you.=> You have written…..3) Tom’s hair was not as long as Mary’s.=> Mary’s hair was….4) No student in the school is noisier than I am.=> I am the …..5) The first film was not as interesting as this one.=> This film was …..6) This house is not so expensive as that one.=> That house is the …7) My dog ate more than your dog.=> Your dog didn’t ….8) Volleyball is not as exciting as football.=> Football is …….9) Tom isn’t as interested in movies as his father.=> Tom’s father is ….10) Mary is the best cook in this class.=> No one else ….
Key
Viết lại câu không thay đổi nghĩa :1) Nobody else in the class is fatter than Mary.=> Mary is the fattest in the class2) I haven’t written as much as you.=> You have written more than me3) Tom’s hair was not as long as Mary’s.=> Mary’s hair was longer than Tom's4) No student in the school is noisier than I am.=> I am the noisiest student in the school5) The first film was not as interesting as this one.=> This film was more interesting than the first one6) This house is not so expensive as that one.=> That house is the most expensive house7) My dog ate more than your dog.=> Your dog didn’t eat as much as mine8) Volleyball is not as exciting as football.=> Football is more exciting than volleyball9) Tom isn’t as interested in movies as his father.=> Tom’s father is interested in movies more than Tom10) Mary is the best cook in this class.=> No one else in this class cook better than Mary
DẠNG 5
 CHUYỂN ĐỔI QUA LẠI GIỮA ĐỘNG TỪ VÀ DANH TỪ CHỈ NGƯỜI Các dạng đề thường cho là :S + V + ADV => S +BE + (a/an) ADJ + N (ngừoi)Cách làm :- Đổi động từ thành danh từ chỉ ngừoi - Đổi trạng từ thành tính từ ,đem đặt trứoc danh từví dụ :Tom drives carefully. ( Tom lái xe cẩn thận ) => Tom is..........=> Tom is a careful driver.( Tom là một tài xế cẩn thận )Một số cách đổi động từ thành danh từ chỉ nguời :Thông thường chỉ việc thêm ER sau động từ, nhưng có một số ngoại lệ sau:Study => studentType => typistcycle => cyclistCook => cook ( không dùng cooker nhé ! )Play guitar => guitarist Nếu có động từ play + môn chơi thể thao thì đặt môn chơi trước chữ player:Play football => football player 
1) She cooks very well.She is a ……….2) My aunt teaches English very well.=> My aunt is ……….3) He cycles very slowly.He is………4) He types carefully.=> He is ……….5) These children are quick runners.=> These children can ……..6) My father plays soccer very well.=> My father is a ………..7) I drive very badly.=> I am a…..8) She sings very beautifully.=> She is a………9) He works very hard.=> He is………..10) Tom swims very fast.Tom is ………
Key
She cooks very well.She is a good cook2) My aunt teaches English very well.=> My aunt is a good English teacher3) He cycles very slowly.He is a slow cyclist4) He types carefully.=> He is careful typer5) These children are quick runners.=> These children can run quickly6) My father plays soccer very well.=> My father is a good soccer player7) I drive very badly.=> I am a bad driver8) She sings very beautifully.=> She is a beautiful singer9) He works very hard.=> He is a hard worker10) Tom swims very fast.Tom is a fast swimmer
DẠNG 6
CHUYỂN ĐỔI QUA LẠI GIỮA Although/ though despite / in spite of Nguyên tắc chung cần nhớ là :Although/ though + mệnh đềDespite / in spite of + cụm từ Các công thức biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ như sau:1) Nếu chủ từ 2 mệnh đề giống nhau:- Bỏ chủ từ ,động từ thêm ING .Although Tom got up late, he got to school on time.=> Despite / in spite of getting up late, Tom got to school on time.1) Nếu chủ từ là danh từ + be + tính từ- Đem tính từ đặt trứoc danh từ ,bỏ to be Although the rain is heavy,.......=> Despite / in spite of the heavy rain, ......3) Nếu chủ từ là đại từ + be + tính từ :- Đổi đại từ thành sỡ hửu ,đổi tính từ thành danh từ ,bỏ be Although He was sick,........=> Despite / in spite of his sickness,.......4) Nếu chủ từ là đại từ + động từ + trạng từ - Đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ ,trạng từ thành tính từ đặt trước danh từ Although He behaved impolitely,.....=> Despite / in spite of his impolite behavior ,.........5) Nếu câu có dạng : there be + danh từ Hoặc : S + have + N - Thì bỏ there be Although there was an accident ,.....=> Despite / in spite of an accident,......Công thức này cũng áp dụng cho biến đổi từ BECAUSE -> BECAUSE OF 
BÀI TẬP 1 :Viết lại câu không thay đổi nghĩa:1) Although Tom was a poor student, he studied very well.=> In spite of ……2) Mary could not go to school because she was sick. Because of ….ð3) Although the weather was bad, she went to school on time.=> Despite ….4) My mother told me to go to school although I was sick.=> In spite of ….5) Because there was a big storm, I stayed at home.=> Because of ….6) Tom was admitted to the university although his grades were bad. Despiteð ….7) Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.=> Despite ….8) In spite of his god salary, Tom gave up his job.=> Although….9) Though he had not finished the paper, he went to sleep.=> In spite of ……10) In spite of the high prices, my daughter insists on going to the movies.=> Even though ……
Key1) Although Tom was a poor student, he studied very well.=> In spite of his poverty, Tom studied very well2) Mary could not go to school because she was sick.=>Because of her sickness, Mary couldn't go to school3) Although the weather was bad, she went to school on time.=> Despite the bad weather, she went to school on time4) My mother told me to go to school although I was sick.=> In spite of my sickness, my mother told me to go to school 5) Because there was a big storm, I stayed at home.=> Because of the big storm, I stayed at home6) Tom was admitted to the university although his grades were bad.=>Despite the bad grades, Tom was admitted to the university7) Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.=> Despite having a physical handicap, she has become a successful woman.8) In spite of his good salary, Tom gave up his job.=> Although Tom get good salary, heb gave up his job 9) Though he had not finished the paper, he went to sleep.=> In spite of not having finished the paper, he went to sleep10) In spite of the high prices, my daughter insists on going to the movies.=> Even though the prices are high, my daughter insists on going to the movies

File đính kèm:

  • doccac_dang_on_thi_vao_10__2354.doc