10 nguyên tắc làm bài trong Toeic cực kì hiệu quả

10 NGUYÊN TẮC LÀM BÀI TRONG TOEIC CỰC KÌ HIỆU QUẢ

Rule 1: sau a/an/the/some/any/many/much/a lot of /all/most/no/his/her ./number/ ‘s, adjective

 . là Noun

Đứng trước N có thể N khác bổ nghĩa chỉ chức vụ , nghề nghiệp , phòng ban .

Lưu ý : Khi cần chọn N phải để ý đến dạng số ít hay số nhiều , N chỉ người hay N chỉ vật

Rule 2 : 4 đáp án là động từ thì phải xem xét V chính hay V phụ

V chính phải xét đến sự hòa hợp của chủ ngữ và động từ , thì , thể bị động , câu điều kiện , lời

dẫn gián tiếp , giả định : sugget , recommend . That S + Vo , câu mệnh lệnh To V1 ,

please V2

V phụ phải xét cấu trúc nếu V bổ nghĩa cho V phía trước ( decide to do , fancy doing ) .hoặc

xét chủ động bị động nếu bổ nghĩa cho N phía trước ( chủ động : Ving , bị động Ved )

Rule 3 : Sau giới từ cần N , nhưng nếu sau chỗ trống đã có N thì cần V-ing

Rule 4 : Sau To thường là Vo , nhưng nếu To là giới từ thì sau To là V-ing ( admit to / confess

to/ when it comes to /get used to / look forward to , according to . + Ving )

Rule 5 : Khi cần Adj bổ nghĩa cho N , phải ưu tiên cho Adj gốc trước , nếu từ đó không có tính

từ thì mới chọn Ving / Ved

Khi chọn tính từ mà đáp án có 2 tính từ thì nên để ý đến cấp độ so sánh

pdf1 trang | Chia sẻ: maianh78 | Ngày: 02/01/2020 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 10 nguyên tắc làm bài trong Toeic cực kì hiệu quả, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 10 NGUYÊN TẮC LÀM BÀI TRONG TOEIC CỰC KÌ HIỆU QUẢ 
Rule 1: sau a/an/the/some/any/many/much/a lot of /all/most/no/his/her./number/ ‘s, adjective 
.. là Noun 
Đứng trước N có thể N khác bổ nghĩa chỉ chức vụ , nghề nghiệp , phòng ban . 
Lưu ý : Khi cần chọn N phải để ý đến dạng số ít hay số nhiều , N chỉ người hay N chỉ vật 
Rule 2 : 4 đáp án là động từ thì phải xem xét V chính hay V phụ 
V chính phải xét đến sự hòa hợp của chủ ngữ và động từ , thì , thể bị động , câu điều kiện , lời 
dẫn gián tiếp , giả định : sugget , recommend . That S + Vo , câu mệnh lệnh To V1  , 
please V2 
V phụ phải xét cấu trúc nếu V bổ nghĩa cho V phía trước ( decide to do , fancy doing ) .hoặc 
xét chủ động bị động nếu bổ nghĩa cho N phía trước ( chủ động : Ving , bị động Ved ) 
Rule 3 : Sau giới từ cần N , nhưng nếu sau chỗ trống đã có N thì cần V-ing 
Rule 4 : Sau To thường là Vo , nhưng nếu To là giới từ thì sau To là V-ing ( admit to / confess 
to/ when it comes to /get used to / look forward to , according to .. + Ving ) 
Rule 5 : Khi cần Adj bổ nghĩa cho N , phải ưu tiên cho Adj gốc trước , nếu từ đó không có tính 
từ thì mới chọn Ving / Ved 
Khi chọn tính từ mà đáp án có 2 tính từ thì nên để ý đến cấp độ so sánh 
Rule 6 : Nếu chỗ trống cần V , mà phía sau có To V thì chỗ trống thường là cấu trúc bị động , 
hoặc ngược lại có cấu trúc bị động thì thường là + To V 
Rule 7 : Khi bỏ chỗ trống mà câu vẫn đầy đủ , không sai ngữ pháp thì chỗ trống là -> Adv 
Rule 8 : Lưu ý cấu trúc giả định thức : recommend/ suggest / demand /ask ./ imperative/ 
necessary/ important/ vital . + That + S + (not) Vo ( dạng hay gặp trong toeic part ) 
Rule 9 : Have/has + adv + Ved 
 Have/has + adj + N 
 There is/are + N = phrase 
Rule 10: will/can/may/might/should /must + Vo 
----------------------------------11/6/2016 *Good Luck*----------------------------------------- 

File đính kèm:

  • pdf10_nguyen_tac_lam_bai_trong_toeic_cuc_ki_hieu_qua_4008_2068037.pdf
Tài liệu liên quan